СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРЕНДІВ

PDF

Ключові слова

кооперативи
споживча кооперація
роздрібна торгівля
торговельна мережа
стратегічна політика
сталий розвиток
конкурентоспроможність

Як цитувати

Куцик, П. О., & Семів, С. Р. (2022). СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРЕНДІВ. Підприємництво і торгівля, (33), 5-15. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-01

Анотація

Проаналізовано тенденції розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації у світі та в Україні на сучасному етапі. Зроблено акцент на соціально-економічних завданнях, які виконують споживчі кооперативи Європи, а саме: ліквідація дисбалансів у ланцюгах постачання продовольства, забезпечення доступність товарів та послуг для споживачів, посилення продовольчої безпеки європейських країн, сприяння сталому економічному зростанню та соціальній відповідальності на місцевому, регіональному та національному рівнях. Проаналізовано економічний та ресурсний потенціал споживчої кооперації України, а також її господарську структуру, а саме: мережу підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства, готелів, виробничих підприємств та цехів, ринків, медіа-холдинг, страхову компанію, заклади вищої освіти. Систематизовано найголовніші глобальні проблеми та виклики, які негативно впливають на інтенсивний розвиток вітчизняної споживчої кооперації. Наголошено на важливості реалізації заходів стратегічної політики для споживчих кооперативів, що спрямовані на побудову більш глибоких взаємовідносин із представниками органів державної влади. Обґрунтовано доцільність диверсифікації господарської діяльності, активного впровадження інновацій у ведення бізнесу, використання технологічних досягнень та технологій альтернативної енергетики у діяльності споживчої кооперації. Обґрунтовано економічні, організаційні, соціальні та інституційні складові перспективної моделі та пріоритети розвитку споживчої кооперації в умовах глобальних викликів сучасності. Запропоновано найважливіші стратегічні пріоритети розвитку споживчої кооперації України у найближчій перспективі, а саме: об’єднання роздрібних підприємств споживчої кооперації в єдину торговельну мережу, створення єдиного центру закупівель; широке використання практики продажів товарів під власною торговою маркою (private label); впровадження моделі соціально відповідального та екологічно-орієнтованого бізнесу; реалізація взаємної фінансової та організаційної підтримки; пошук і організація діяльності у нових нішах бізнесу, де немає жорсткої конкуренції і споживча кооперація зможе сповна проявити свої переваги; реалізація проектів у сфері альтернативної енергетики; розвиток інтернет-торгівлі та електронної комерції; залучення нових членів до споживчих кооперативів; популяризація кооперативних ідей і принципів серед населення, особливо серед молоді. Зроблено висновок, що через систему освіти уряди повинні поглиблювати розуміння та високу оцінку внеску кооперативів у соціально-економічний розвиток.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-01
PDF

Посилання

Апопій В. В. Внутрішня торгівля та АПК України: ефективність взаємодії : монографія. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. 368 с.

Бабенко С. Г. Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці : монографія. Київ : Наукова думка, 2003. 332 с.

Балабан П. Ю., Балабан М. П. Трансформація торгівлі споживчої кооперації в економіці ринкового типу: етапи розвитку, конкурентоспроможність, стратегічні пріоритети [Текст] : монографія ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки “Полтав. ун-т економіки і торгівлі”. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 121 с.

Гончаренко В. В., Пантелеймоненко А. О. Основи діяльності кооперативних організацій. Вітчизняний та зарубіжний досвід : навчальний посібник. Полтава : ПУЕТ, 2012. 59 с.

Гороховський І. Л. Перспективи розвитку європейської споживчої кооперації в умовах глобальних викликів сучасності. Економіст. 2018. № 11. С. 24-31.

Манжура О. В. Проблеми і перспективи становлення кооперативної моделі національного господарства [Текст] : монографія ; Класич. приват. ун-т. Запоріжжя : КПУ, 2015. 291 с.

Показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій підприємств і організацій спілок споживчих товариств областей. Київ : 2014-2020 роки.

Прахалад К. К., Рамасвамі В. К. Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами. ; пер. з англ. М. Ставицького. Київ : Вид-во Олексія Капусти (підрозділ «Агенція “Стандарт”»), 2005. 258 с.

Програма подальшого реформування споживчої кооперації України (затверджена постановою ХХІ (позачергового) з’їзду споживчої кооперації України 4 жовтня 2012 року). Київ : Укоопспілка, 2012. 15 с.

Кооперація в аграрній сфері виробництва / Українська академія держ. управління при Президентові України; Український НДІ продуктивності АПК / П. Т. Саблук, В. В. Зіновчук, Ю. Я. Лузан, Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік. Київ : УАДУ, 2003. 72 с.

Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення : монографія / за заг. ред. С. Гелея. Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. 976 с.

Birchall J., Hammond-Ketilson L. Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis. Sustainable Enterprise Programme / International Labour Office, Job Creation and Enterprise Development Department. Geneva : ILO, 2009. 38 p.

Borzaga C., Michie J., Blasi J. R. The Oxford Handbook of Mutual, Co-operative and Co-owned Businesses. Oxford : Oxford University Press, 2017. 704 р.

Chan Kim W., Mauborgne Renée Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Boston : Harvard Business School Press, 2005. 272 p.

Cocolina C. The Power of Cooperation. Brussels : Cooperatives Europe, 2017. 128 р.

Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome / E. von Weizsaecker, A. Wijkman and other. Springer, 2018. 220 p.

CCW Policy Guide. Brussels : Consumer Co-operatives Worldwide, 2019. 15 р.

Cornforth C. The Governance of Cooperatives and Mutual Associations: A Paradox Perspective. Annals of Public and Cooperative Economics. 2004. № 75/1. P. 11-32.

European Community of Comsumer Cooperatives. URL: www.eurocoop.coop.

International Cooperative Alliance. URL: www.ica.coop.

Lord B., Shanahan Y., Robb A. Annual Report Readership and Understanding: a Co-operative Perspective. Journal of Co-operative Studies. 2005. № 38/2. P. 5-21.

Münkner H.-H. Better Together. Management, morals and co-operation in times of globalisation. Journal of Co-operative Studies. 2006. № 39/1. P. 16-23.

The World Co-operative Monitor: Exploring the Co-operative Economy. Report 2021. ICA, Eurisce, 2021. 183 p.

Von Weizsaecker E., Wijkman A. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome. Springer, 2018. 220 p.

Apopij, V. V. (2007), Vnutrishnia torhivlia ta APK Ukrainy: efektyvnist : monohrafiia [Domestic trade and the agricultural sector of Ukraine: the effectiveness of interaction], Vydavnytstvo Lvivskoi komertsiinoi akademii, 368 p.

Babenko, S. H. (2003), Transformatsiia kooperatyvnykh system u perekhidnij ekonomitsi[Transformation of cooperative systems in a transition economy], Naukova dumka, Kyiv, 332 p.

Balaban, P. Yu. and Balaban, M. P. (2011), Transformatsiia torhivli spozhyvchoi kooperatsii v ekonomitsi rynkovoho typu: etapy rozvytku, konkurentospromozhnist', stratehichni priorytety [Transformation of consumer cooperative trade in a market-type economy: stages of development, competitiveness, strategic priorities], Vysch. navch. zakl. Ukoopspilky “Poltav. un-t ekonomiky i torhivli”, RVV PUET, Poltava, 121 p.

Honcharenko, V. V. and Pantelejmonenko, A. O. (2012), Osnovy diialnosti kooperatyvnykh orhanizatsij. Vitchyznianyj ta zarubizhnyj dosvid [Fundamentals of Cooperative Organizations. Domestic and foreign experience], PUET, Poltava, 59 s.

Horokhovs'kyj, I. L. (2018), “Prospects for the development of European consumer cooperation in the conditions of global challenges of modern times”, Ekonomist, no. 11, pp. 24-31.

Manzhura, O. V. (2015), Problemy i perspektyvy stanovlennia kooperatyvnoi modeli natsional'noho hospodarstva [Problems and prospects of the formation of a cooperative model of the national economy], Klasych. pryvat. un-t, KPU, Zaporizhzhia, 291 s.

Indicators of economic and financial activity of enterprises and organizations of enterprises and organizations of unions of consumer societies of regions. Kyiv : 2014-2020 roky.

Prakhalad, K. K. and Ramasvami, V. K. (2005), Majbutnie konkurentsii. Tvorennia unikal'noi tsinnosti spil'no z kliientamy [The future of competition. Creating unique value together with customers], Vyd-vo Oleksiia Kapusty (pidrozdil «Ahentsiia “Standart”»), Kyiv, 258 p.

Prohrama podal'shoho reformuvannia spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy (zatverdzhena postanovoiu KhKhI (pozacherhovoho) z'izdu spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy 4 zhovtnia 2012 roku) (2012), Ukoopspilka, Kyiv, 15 s.

Kooperatsiia v ahrarnij sferi vyrobnytstva / Ukrains'ka akademiia derzh. upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy; Ukrains'kyj NDI produktyvnosti APK, P. T. Sabluk, V. V. Zinovchuk, Yu. Ya. Luzan, Yu. O. Lupenko, M. J. Malik (2003), UADU, Kyiv, 72 s.

Spozhyvcha kooperatsiia Ukrainy. Vid zarodzhennia do s'ohodennia : monohrafiia, za zah. red. S. Heleia (2013), Vyd-vo L'vivs'koi komertsijnoi akademii, L'viv, 976 s.

Birchall J. and Hammond-Ketilson L. (2009), Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis. Sustainable Enterprise Programme / International Labour Office, Job Creation and Enterprise Development Department, ILO, Geneva, 38 p.

Borzaga C., Michie J. and Blasi J. R. (2017), The Oxford Handbook of Mutual, Co-operative and Co-owned Businesses, Oxford University Press, Oxford, 704 r.

Chan Kim W. and Mauborgne Renée (2005), Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant, Harvard Business School Press, Boston, 272 p.

Cocolina C. (2017), The Power of Cooperation, Cooperatives Europe, Brussels, 128 r.

Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome / E. von Weizsaecker, A. Wijkman and other, Springer, 2018, 220 p.

CCW Policy Guide (2019), Consumer Co-operatives Worldwide, Brussels, 15 r.

Cornforth C. (2004), The Governance of Cooperatives and Mutual Associations: A Paradox Perspective, Annals of Public and Cooperative Economics, № 75/1, p. 11-32.

European Community of Comsumer Cooperatives, available at: www.eurocoop.coop.

International Cooperative Alliance, available at: www.ica.coop.

Lord B., Shanahan Y. and Robb A. (2005), Annual Report Readership and Understanding: a Co-operative Perspective, Journal of Co-operative Studies, № 38/2, p. 5-21.

Münkner, H.-H. (2006), Better Together. Management, morals and co-operation in times of globalisation, Journal of Co-operative Studies, № 39/1, p. 16-23.

The World Co-operative Monitor: Exploring the Co-operative Economy. Report 2021. ICA, Eurisce, 2021, 183 p.

Von Weizsaecker E. and Wijkman A. (2018), Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome. Springer, 220 p.