ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ

PDF

Ключові слова

споживач
права споживачів
інтернет-торгівля
товар
інтернет-магазин

Як цитувати

Бондарчук, М. Є. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ. Підприємництво і торгівля, (33), 26-23. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-02

Анотація

Інтернет-торгівля є відносно новою сферою управління бізнесом та цифровими технологіями, що постійно розвивається. Значний поштовх інтернет-торгівлі надав глобальний спалах пандемії COVID-19, що революціонізувало роботу багатьох підприємств. Наразі споживачі мають доступ до безпрецедентного вибору товарів і послуг. Але так само великими, як потенційні переваги інтернет-торгівлі, є виклики, з якими стикаються споживачі. Довіра споживачів є однією з основних передумов успіху інтернет-торгівлі. Законодавство щодо регулювання інтернет-торгівлі спрямоване на зменшення та усунення викликів, з якими стикаються онлайн-споживачі. В процесі купівлі-продажу товарів в інтернет-торгівлі споживачі з продавцем (виконавцем) укладають договір на відстані. В залежності від вартості товару формою правочинів може бути усна або ж письмова. Законом України «Про захист прав споживачів» регламентовані права та обов’язки споживачів та продавців у разі укладення договору на відстані, відповідальність у разі порушення прав споживачів, засоби їх правового захисту (ремонт, заміна (обмін), відшкодування вартості), порядок та особливості обміну товарів, розірвання договорів при здійсненні інтернет-купівель. Для дотримання прав споживачів законодавством передбачено судовий захист. В роботі визначено наявність низки неврегульованих питань щодо захисту споживчих прав у сфері інтернет-торгівлі. Задля вдосконалення системи захисту прав онлайн-споживачів в Україні заплановано декілька ініціатив. Окрім внесення змін до Законів України «Про електронну комерцію», «Про захист прав споживачів» Міністерством цифрової трансформації передбачено створення «Єдиного реєстру продавців у сфері електронної комерції», платформи служби підтримки споживачів «е-Cпоживач». Держспоживслужбі надаватимуться повноваження щодо присвоєння суб’єктам господарювання статусу «Перевірений продавець» та можливість звернення до провайдерів інтернет-послуг щодо обмеження доступу до веб-сайтів суб'єктів, що провадять нечесну підприємницьку практику або яких неможливо ідентифікувати.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-02
PDF

Посилання

E-commerce: The Past, Present, and Future. URL: https://www.spiralytics.com/blog/past-present-future-ecommerce/

Ariyaratna B. Protection of Consumer Rights on the Internet: Prospects and Challenges for the Sri Lankan Legal System. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/053a/f9016c8a047b3a1756824352295fe9d03629.pdf?_ga=2.9495218.642618979.1659032355-499759886.1641674539

Awana K. Protection of E-consumers in the Era of E-commerce: Issues & Challenges. URL: https://taxguru.in/corporate-law/protection-e-consumers-era-e-commerce-issues-challenges.html

Consumer protection and online advertising . URL: http://www.businessgoing.digital/consumer-protection-and-online-advertising/

Плескач В., Бородачова Н., Олексюк Л. Як уряду України розбудувати державну політику у сфері е-торгівлі?. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/web_E-commerce__civic_synergy_ua_2018.pdf

Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 30. ст.379. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text

Цивільний Кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів": Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF#Text

Тітамир О. Чому в Україні захист прав споживачів є здебільшого фіктивним? URL: https://delo.ua/opinions/chomu-v-ukrajini-zahist-prav-spozhivachiv-je-zde-352134/

Аналіз регуляторного впливу до проєкту Закону України «Про захист прав споживачів». URL: http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/9658-.pdf

Мінекономіки пропонує ідентифікувати інтернет-продавців. URL: https://lexinform.com.ua/v-ukraini/minekonomiky-proponuye-identyfikuvaty-internet-prodavtsiv/.

З 2023 року права споживачів захищатимуть по-новому: урядовий законопроєкт. URL: https://news.dtkt.ua/law/consumer-protection/72402

Проєкт Закону України “Про захист прав споживачів” (у новій редакції). URL: https://cutt.ly/7ZhGhXf

Добров В. Компенсації та контроль інтернет-торгівлі: в ЗМІ розповіли про ініціативи міністра економіки. URL: https://fakty.ua/384965-kompensacii-i-kontrol-internet-torgovli-v-smi-rasskazali-ob-iniciativah-ministra-ekonomiki

E-commerce: The Past, Present, and Future, available at: https://www.spiralytics.com/blog/past-present-future-ecommerce/

Ariyaratna, B. (2018) Protection of Consumer Rights on the Internet: Prospects and Challenges for the Sri Lankan Legal System, available at: https://pdfs.semanticscholar.org/053a/f9016c8a047b3a1756824352295fe9d03629.pdf?_ga=2.9495218.642618979.1659032355-499759886.1641674539

Awana, K. (2020) Protection of E-consumers in the Era of E-commerce: Issues & Challenges, available at: https://taxguru.in/corporate-law/protection-e-consumers-era-e-commerce-issues-challenges.html

Consumer protection and online advertising, available at: http://www.businessgoing.digital/consumer-protection-and-online-advertising/

Pleskach, V., Borodachova, N. and Oleksiuk, L. (2018) “Yak uriadu Ukrainy rozbuduvaty derzhavnu polityku u sferi e-torhivli?” [How should the government of Ukraine develop a state policy in the field of e-commerce?], available at: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/web_E-commerce__civic_synergy_ua_2018.pdf

Pro zakhyst prav spozhyvachiv : Zakon Ukrainy vid 12.05.1991 р. № 30. ст.379, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text

Tsyvilnyi Kodeks Ukrainy [], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Pro realizatsiiu okremykh polozhen Zakonu Ukrainy "Pro zakhyst prav spozhyvachiv": Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19 bereznia 1994 r. № 172, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF#Text

Titamyr, O. (2019) Chomu v Ukraini zakhyst prav spozhyvachiv ye zdebilshoho fiktyvnym?, available at: https://delo.ua/opinions/chomu-v-ukrajini-zahist-prav-spozhivachiv-je-zde-352134/

Analiz rehuliatornoho vplyvu do proiektu Zakonu Ukrainy «Pro zakhyst prav spozhyvachiv», available at: http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/9658-.pdf

Minekonomiky proponuie identyfikuvaty internet-prodavtsiv, available at: https://lexinform.com.ua/v-ukraini/minekonomiky-proponuye-identyfikuvaty-internet-prodavtsiv/.

Z 2023 roku prava spozhyvachiv zakhyshchatymut po-novomu: uriadovyi zakonoproiekt, available at: https://news.dtkt.ua/law/consumer-protection/72402

Proiekt Zakonu Ukrainy “Pro zakhyst prav spozhyvachiv” (u novii redaktsii), available at: https://cutt.ly/7ZhGhXf

Dobrov, V. (2021) Kompensatsii ta kontrol internet-torhivli: v ZMI rozpovily pro initsiatyvy ministra ekonomiky [Compensation and control of Internet trade: the media reported on the initiatives of the Minister of Economy], available at: https://fakty.ua/384965-kompensacii-i-kontrol-internet-torgovli-v-smi-rasskazali-ob-iniciativah-ministra-ekonomiki