СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАДИ, БІЗНЕСУ, НАУКИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

PDF

Ключові слова

соціальна відповідальність
публічно-приватне партнерство
влада і бізнес
наука і громадськість
соціально відповідальний бізнес-проект

Як цитувати

Васильців, Т. Г., & Васильців, Г. В. (2022). СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАДИ, БІЗНЕСУ, НАУКИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ . Підприємництво і торгівля, (33), 31-38. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-04

Анотація

У дослідженні наголошено на актуальності формування та реалізації політики спільної соціальної відповідальності влади, бізнесу, науки та громадськості за забезпечення поступального і структурно збалансованого поступу територій. Аргументовано, що ця проблематика істотно актуалізувалася за недостатньої соціальної захищеності населення України та високого рівня соціальної вразливості окремих категорій населення; загострилася в умовах російсько-української війни. Метою дослідження є визначення (на прикладі одного з бізнес-проектів) інструментів спільної соціальної відповідальності представників влади, бізнесу, науки та громадськості, реалізація яких забезпечує синергічні ефекти у вигляді досягнення більш якісної та ефективної державної політики соціального захисту й підтримки населення, стимулювання розвитку бізнесу, інклюзії науки в реальний сектор економіки, громадського контролю. На основі статистичних даних на прикладі Львівської області відображено наявність негативних тенденцій до послаблення розвитку регіональної промисловості за 2011-2020 рр. в аспектах: динаміки обсягів реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за окремими галузями промисловості; частки промислової продукції за галузями промисловості; чисельності промислових підприємств за розмірами та їх часткою у загальній кількості промислових підприємств відповідного розміру; кількості зайнятих на промислових підприємствах за розмірами та їх часткою у загальній чисельності зайнятих на підприємствах відповідного розміру; частки великих промислових підприємств у загальних обсягах реалізованої промислової продукції. Визначено функції, завдання та можливості суб’єктів публічно-приватного партнерства, а саме: влади, бізнесу, науки та громадськості. Обґрунтовано аспекти прикладу формування й втілення в життя публічно-приватної соціально відповідальної політики у формі реалізації ініціативного соціального проекту “Розробка та виготовлення механіко-електричного складного триколісного велосипеда” з універсальним складаним заднім мостом. Визначено інструменти започаткування, залучення партнерів, розвитку та ефективізації реалізації цього соціально відповідального проекту, забезпечення поширення таких позитивних практик на інші території чи регіони країни.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-04
PDF

Посилання

Бедзай О. В., Федченко Т. В. Соціальна відповідальність бізнесу: проблеми розвитку та бухгалтерського обліку. Культура народів Причорномор’я. 2013. № 256. С. 70-74.

Білан О. С. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник підвищення вартості компанії. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 54. С. 75-79.

Васильців Т. Г., Гринкевич С. С. Формування середовища економічної безпеки підприємництва в Україні. Економічний часопис-XXI. 2015. № 3-4 (1). С. 24-27.

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В. Напрями та засоби стимулювання соціальної відповідальності підприємництва в Україні. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 4-8.

Герасименко О. Соціальний облік та нефінансова звітність як інструмент реалізації соціальної відповідальності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2012. № 137. С. 39-43.

Карпенко О. О., Мандзюк Н. К. Соціальна відповідальність як чинник економічного розвитку вітчизняних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6219.

Левицька С. О. Соціальний облік: методичний підхід та організаційне забезпечення. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2014. № 797. С. 255-262.

Лупак Р. Л. Економічне обґрунтування стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 4. С. 320-325.

Мостепанюк А. В. Сутність, принципи та методи реалізації корпоративної соціальної відповідальності в сучасній ринковій економіці. Бізнес Інформ. 2019. № 11. С. 13-22.

Чижишин О. І. Значення і сутність соціальної відповідальності в умовах функціонування ринкової економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 6(3). С. 127-130.

Bedzaj, O. V. and Fedchenko, T. V. (2013), “Social responsibility of business: problems of development and accounting”, Kultura narodiv Prychornomoria, no. 256, pp. 70-74.

Bilan, O. S. (2020), “ Corporate social responsibility as a factor in increasing the company's value”, Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 54, pp. 75-79.

Vasyl'tsiv, T. H. and Hrynkevych, S. S. (2015), “Formation of an environment of economic security of entrepreneurship in Ukraine”, Ekonomichnyj chasopys-XXI, no. 3-4 (1), pp. 24-27.

Vasyl'tsiv, T. H. Lupak, R. L. and Rudkovs'kyj, O. V. (2019), “Directions and means of stimulating social responsibility of entrepreneurship in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, no. 5, pp. 4-8.

Herasymenko O. (2012), “Social accounting and non-financial reporting as a tool for implementing social responsibility”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, no. 137, pp. 39-43.

Karpenko, O. O. and Mandziuk, N. K. (2018), “Social responsibility as a factor in the economic development of domestic enterprises”, Efektyvna ekonomika, no. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6219.

Levyts'ka, S. O. (2014), “Social accounting: methodical approach and organizational support”, Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”, no. 797, pp. 255-262.

Lupak, R. L. (2013), “Economic justification of strategic management of enterprise competitiveness”, Biznes Inform, no. 4, pp. 320-325.

Mostepaniuk, A. V. (2019), “The essence, principles and methods of implementing corporate social responsibility in the modern market economy”, Biznes Inform, no. 11, pp. 13-22.

Chyzhyshyn, O. I. (2016), “The meaning and essence of social responsibility in the conditions of the functioning of the market economy”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 6(3), pp. 127-130.