ГАЛУЗЕВО-РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ У ПРОСТОРОВОМУ ОРІЄНТУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

PDF

Ключові слова

галузь
просторове орієнтування бізнесу
розміщення підприємств туристичної галузі
регіональна економіка
галузево-регіональний підхід

Як цитувати

Василюк, С. В., & Франів, І. А. (2022). ГАЛУЗЕВО-РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ У ПРОСТОРОВОМУ ОРІЄНТУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ. Підприємництво і торгівля, (33), 39-43. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-05

Анотація

У статті проаналізовано вплив галузево-регіонального аспекту при просторовому орієнтуванні підприємницької діяльності на прикладі сфери туризму. Доведено, що при обґрунтуванні просторового орієнтування окремого підприємства слід дотримуватися галузевого підходу, який полягає у врахуванні як існуючих, так і можливих виробників аналогічної продукції. Це зумовлює необхідність одномоментного аналізу усіх місць як існуючої, так і можливої просторової орієнтації підприємств із випуску аналогічної продукції чи наданні послуг. Визначено, що при обґрунтуванні просторового орієнтування підприємств слід орієнтуватися на оптимум по галузі загалом, а не на окремі оптимуми на окремих підприємствах. Доведено: лише розрахунок, що охоплює галузь загалом, може дати справді оптимальний результат, а тому обґрунтування місця розташування окремих підприємств без дотримання галузевого підходу, який полягає в урахуванні існуючих та потенційних виробників аналогічної продукції, не забезпечить загального оптимального результату. З метою обґрунтування меж регіону для визначення оптимального місця просторового орієнтування підприємства слід користуватися поділом галузей економіки на галузі міжрайонного, внутрішньорайонного та локального значення. Обґрунтовано, що величина регіону, в межах якого слід дотримуватися галузевого підходу при виборі місця просторового орієнтування підприємств, прямо залежить від транспортабельності продукції, що продукується. Доведено, що неможливо розв’язувати задачу на пошук оптимального місця просторового орієнтування бізнесу, спираючись на будь-яке одне підприємство чи окрему галузь, регіон. Це дозволить зробити тільки комплексний підхід, який об’єднає в собі і галузевий, і регіональний аспекти, а також аналіз як існуючих, так і потенційних бізнес-структур дасть єдиний правильний результат щодо просторового орієнтування продуктивних сил, а це, в свою чергу, приведе до максимізації прибутку останніх.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-05
PDF

Посилання

Розміщення продуктивних сил України : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. Київ : Юридична книга, 2004. 552 с.

Canty D. Metropolity. City. 1972. P. 39-40.

Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : підручник. Київ : Вікар, 2006. 396 с.

Розміщення продуктивних сил України : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко, Я. Б. Олійник та ін. Київ : КНЕУ, 2000. 364 с.

Колосовский Н. Н. Теория экономического районирования. Москва : Мысль, 1969. 335 с.

Регионы Украины: Поиск стратегии оптимального развития / под ред. А. П. Голикова. Харьков : Харьковский ун-т, 1994. 304 с.

Стадницький Ю. І., Комарницький І. М., Франів І. А. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Розділ №8 у навчальному посібнику Маркетинговий менеджмент / за ред. д.е.н. І. М. Комарницького. Львів : Апріорі, 2007. 1032 с.

Hoselitz B. The role of cities in the economic growth of underdeveloped countries. Journal of Political Economy. 1953. P. 56-67.

Lampard E. E. The history of cities in the economically advanced areas. Economic Development and Cultural Change. 1955. P. 45-56.

Jacobs J. Cities and the wealth of nations: Principles of economic life. New York : Random House, 1984. 217 p.

Kachana Ye.P. (2004), Rozmischennia produktyvnykh syl Ukrainy [Placement of Ukraine's productive forces], Yurydychna knyha, Kyiv, 552 p.

Canty D. (1972), Metropolity, City, p. 39-40.

Stechenko, D. M. (2006), Rozmischennia produktyvnykh syl i rehionalistyka [Placement of productive forces and regionalism], Vikar, Kyiv, 396 p.

Dorohuntsov S. I., Pitiurenko Yu. I., Olijnyk Ya. B. (2000), Rozmischennia produktyvnykh syl Ukrainy : navch.-metod. posibnyk dlia samost. vyvch. dysts [Placement of productive forces of Ukraine: training method. self-help manual studied disc.], KNEU, Kyiv, 364 p.

Kolosovskyj, N. N. (1969), Teoryia ekonomycheskoho rajonyrovanyia [Theory of economic districting], Mysl', Moskva, 335 p.

Holykova A. P. (1994), Rehyony Ukrayny: Poysk stratehyy optymal'noho razvytyia [The search for optimal development strategies], Kharkov : Kharkovskyi un-t, 1994. 304 p.

Stadnytskyj, Yu. I. Komarnytskyj, I. M. and Franiv, I. A. (2007), Rozmischennia produktyvnykh syl i rehional'na ekonomika. Rozdil №8 u navchal'nomu posibnyku Marketynhovyj menedzhment [Deployment of productive forces and regional economy. Chapter No. 8 in the Marketing Management textbook], Apriori, L'viv, 1032 p.

Hoselitz B. (1953), The role of cities in the economic growth of underdeveloped countries, Journal of Political Economy, p. 56-67.

Lampard, E. E. (1955), The history of cities in the economically advanced areas, Economic Development and Cultural Change, p. 45-56.

Jacobs J. (1984), Cities and the wealth of nations: Principles of economic life, Random House, New York, 217 p.