КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ

PDF

Ключові слова

кластерний підхід
кластерний аналіз
конкурентоспроможність
туристичне підприємство

Як цитувати

Мізюк, Б. М., & Миронов, Ю. Б. (2022). КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ. Підприємництво і торгівля, (33), 53-58. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-08

Анотація

Кластерний аналіз як багатовимірна статистична процедура, що виконує збір даних, які містять інформацію про вибірку об’єктів, дає можливість упорядкування та систематизації досліджуваних об’єктів і формування їх у відносно однорідні групи (кластери). Завдання кластерного аналізу полягає у знаходженні груп, релевантних об’єктів у вибірці. Для визначення конкурентоспроможності туристичної організації нами пропонується алгоритм, який охоплює діяльність туристичної фірми, а саме: туроператора, на всьому туристичному ринку або на його окремих сегментах. Для проведення розрахунків пропонується використовувати систему показників ділової активності й ефективності діяльності туристичної фірми. З цих позицій пропонується розроблена авторами система показників, а саме: по туристичному продукту; по ціні на туристичний продукт; показники, що характеризують збут і просування туристичного продукту (послуги) на сегмент ринку; фінансові показники. Описано методику побудови матриці групового ранжування конкуруючих туристичних фірм. Результати проведеного дослідження свідчать, що застосування кластерного підходу до встановлення конкурентоспроможності туристичних операторів може значною мірою підвищити ефективність аналізу їх діяльності. Кластерні методи визначення конкурентоспроможності, на наш погляд, мають перспективу в маркетинговому дослідженні туристичної сфери. При аналізі стану та тенденцій розвитку туристично-рекреаційної сфери ці методи доцільно використовувати для оцінювання конкурентоспроможності окремих туристичних організацій, коли інші традиційні методи аналізу не дають достатньо надійної точності. Визначено, що перспективним для подальших наукових досліджень є вдосконалення методології кластерного аналізу в сфері туризму.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-08
PDF

Посилання

Porter M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press, 1998. 396 p.

Лужанська Т. Ю., Костенко С. А., Катц Е. Б., Будкевич Г. Б. Оцінка та напрямки удосконалення конкурентоспроможності туристичних підприємств. Економічний форум. 2015. № 4. C. 258-267.

Ольшанський О. В. Заходи з підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичного профілю. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2013. Вип. 1 (17). Ч. 1. С. 291-297.

Ткаченко Т. І. Конкурентоспроможність в туризмі як провідний напрям сталого розвитку. Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. 2012. № 2 (79). С. 96-104.

Тymchuk S. V., Neshchadym L. M. Cluster Analysis of the Effectiveness of Tourist Companies in Ukraine. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 15. Ч. 2. С. 136-141.

Chalupa P., Prokop M., Rux J. Use of Cluster Analysis for Classification of Tourism Potential. Littera Scripta. 2013. Vol. 6 (2). Pp. 59-68. URL: https://littera-scripta.com/wp-content/uploads/2019/05/Rux-Use_of_cluster_analzsis_for_ classification_of_tourism_potential1.pdf.

Estivill-Castro V. Why so Many Clustering Algorithms – a Position Paper. ACM SIGKDD Explorations Newsletter. 2002. Vol. 4 (1). Pp. 65-75. DOI: 10.1145/568574.568575.S2CID 7329935.

Porter, M. E. (1998), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free Press, New York, 396 p.

Luzhanska, T. Yu., Kostenko, S. A., Katts, E. B. & Budkevych, H. B. (2015), “Assessment and directions for improving the competitiveness of tourist enterprises”, Ekonomichnyy forum, vol. 4, pp. 258-267.

Olshanskyy, O. V. (2013), “Measures to increase the competitiveness of tourism enterprises”, Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, vol. 1 (17), pp. 291-297.

Tkachenko, T. I. (2012), “Competitiveness in tourism as a leading direction of sustainable development”, Naukovo-informatsiynyy visnyk Akademiyi nauk vyshchoyi osvity Ukrayiny, vol. 2 (79), pp. 96-104.

Тymchuk, S. V. & Neshchadym, L. M. (2017), Cluster Analysis of the Effectiveness of Tourist Companies in Ukraine, Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalʹnoho universytetu, vol. 15 (2), pp. 136-141.

Chalupa, P., Prokop, M. & Rux, J. (2013), Use of Cluster Analysis for Classification of Tourism Potential, Littera Scripta, vol. 6 (2), pp. 59-68, available at: https://littera-scripta.com/wp-content/uploads/2019/05/Rux-Use_of_cluster_analzsis_for_ classification_of_tourism_potential1.pdf.

Estivill-Castro, V. (2002), Why so Many Clustering Algorithms – a Position Paper, ACM SIGKDD Explorations Newsletter, vol. 4 (1), pp. 65-75. DOI: 10.1145/568574.568575.S2CID 7329935.