ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

PDF

Ключові слова

експорт
зовнішньоекономічна діяльність
експортний потенціал
світова торгівля
міжнародний поділ праці

Як цитувати

Куцик, В. І., Кузьма, Х. В., & Дмитрів, І. О. (2022). ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (34), 5-10. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-01

Анотація

У статті досліджуються теоретичні основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства через призму формування високого рівня експортного потенціалу та його збереження у довгостроковій перспективі. Актуальність дослідження визначається глобальною тенденцією створення світового ринку товарів та послуг та необхідністю реалізації країною свого експортного потенціалу для того, щоб зайняти свою нішу у міжнародному поділі праці. Особливу увагу приділено дослідженню категорій “експорт”, “експортний потенціал” та “зовнішньоекономічна діяльність підприємств”, виокремлено їх сутнісні ознаки та принципи реалізації. При написанні використано такі методи дослідження, як: метод порівняння при дослідженні поняття “експорт”, метод узагальнення, метод наукової абстракції та моделювання при формуванні структурно-логічної схеми експортного потенціалу. Визначено, що міжнародна торгівля є важливим стимулом розвитку та підвищення ефективності виробництва кожної країни та дає можливість широко розвивати виробництво таких видів продукції, для яких є найбільш сприятливі умови. У матеріалах статті акцентовано увагу на побудові структурно-логічної схеми експортного потенціалу, зосереджено увагу на принципах та напрямах здійснення зовнішньоекономічної діяльності як на макро-, так і на мікрорівні. Особлива увага зосереджена на чинниках багатофакторної ресурсної моделі формування експортного потенціалу. Досліджено та проаналізовано ефективність зовнішньоекономічної діяльності країн-світових лідерів, визначено наявність зростаючих тенденцій експорту та постійних змін у міжнародному поділі праці, в залежності від їх ресурсних та стратегічних можливостей. Запропоновано використовувати після стабілізації економічних та політичних умов такі напрями зростання експортного потенціалу та здійснення зовнішньоекономічної діяльності, як реалізація високотехнологічної продукції та наукомістких послуг.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-01
PDF

Посилання

Проект національної стратегії розвитку експорту України [база даних українських експортерів]. URL: http://ukrexport.gov.ua/ukr/zed/strategy/ukr/4589.html.

Мельник О. Г., Передало Х. С., Горошко Ю. В. Оцінювання результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю на основі цільових показників. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. № 2. С. 6.

Зінченко А. В. Сучасні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи. 2021. С. 168-169.

Лаврів І. М. Теоретичні аспекти формування експортного потенціалу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 8(1). С. 129-131.

Кліпкова О. І., Цебенко О. О. Аналітичний моніторинг стану експортного потенціалу України. Електронний ресурс. Інфраструктура ринку. 2019. № 37. С. 56-63. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/37-2019.

Heckscher Eli F. Bertil Ohlin Heckscher-Ohlin Trade Theory Heckscher and; translated, edited, and introduced by Harry Flam and M. June Flanders. Cambridge : The MIT Press, 1991. 234 p.

Піддубна Л. І., Іваненко К. В. Фактори формування експортного потенціалу промислових підприємств. URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/10227/1/%.

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12.

Митний кодекс України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Сисоєва Т. П. Формування та розвиток зовнішньоекономічної діяльності регіонів України в умовах глобалізації : дис ... канд. наук: 08.00.05. 2008.

Серпенінова Ю., Побожій А. Податкова оптимізація зовнішньоекономічної діяльності. Фінансовий простір. 2021. № 3 (43). С. 116-125.

Proekt natsional'noi stratehii rozvytku eksportu Ukrainy [baza danykh ukrains'kykh eksporteriv], available at: http://ukrexport.gov.ua/ukr/zed/strategy/ukr/4589.html.

Mel'nyk, O. H. Peredalo, Kh. S. and Horoshko, Yu. V. (2021), “Evaluation of the effectiveness of management of foreign economic activity based on target indicators”, Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, no. 2, p. 6.

Zinchenko, A. V. (2021), Suchasni problemy ta perspektyvy rozvytku zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti vitchyznianykh pidpryiemstv [Modern problems and prospects for the development of foreign economic activity of domestic enterprises], Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy, pp. 168-169.

Lavriv, I. M. (2016), “Theoretical aspects of export potential formation”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 8(1), pp. 129-131.

Klipkova, O. I. and Tsebenko, O. O. (2019), “Analytical monitoring of the export potential of Ukraine”, Infrastruktura rynku, no. 37, pp. 56-63, available at: http://www.market-infr.od.ua/uk/37-2019.

Heckscher Eli F. Bertil Ohlin Heckscher-Ohlin Trade Theory Heckscher and; translated, edited, and introduced by Harry Flam and M. June Flanders (1991), The MIT Press, Cambridge, 234 p.

Piddubna, L. I. and Ivanenko, K. V. Faktory formuvannia eksportnoho potentsialu promyslovykh pidpryiemstv [Factors of formation of export potential of industrial enterprises], available at: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/10227/1/%.

Zakon Ukrainy Pro zovnishn'oekonomichnu diial'nist [Law of Ukraine on foreign economic activity]. Zakon Ukrainy, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12.

Mytnyj kodeks Ukrainy [Customs Code of Ukraine], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Podatkovyj kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI [Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 No. 2755-VI], available at: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Sysoieva, T. P. (2008), Formuvannia ta rozvytok zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti rehioniv Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Formation and development of foreign economic activity of the regions of Ukraine in the conditions of globalization] : dys ... kand. nauk: 08.00.05.

Serpeninova Yu. and Pobozhij A. (2021), “Tax optimization of foreign economic activity”, Finansovyj prostir, no. 3 (43), pp. 116-125.