РОЗВИТОК ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ І РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

PDF

Ключові слова

інновації
технології
інтелектуальна власність
ринок
сфера R&D
конкуренція
підприємництво
Україна

Як цитувати

Васильців, Т. Г., Мульска, О. П., & Зайченко, В. В. (2022). РОЗВИТОК ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ І РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Підприємництво і торгівля, (34), 11-19. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-02

Анотація

Інтелектуальна власність і трансфер інновацій є екзистенційним базисом економічного успіху підприємництва, а розвиток ринку інтелектуальної власності детермінує інноваційно-технологічну конкурентоспроможність країни. Метою статті є систематизація викликів й обґрунтування інструментів розвитку трансферу технологій і ринку інтелектуальної власності. Констатовано, що найефективнішими інструментами активізації трансферу технологій і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності є інституційний (забезпечення чітких компетенцій у сфері інтелектуальної власності та трансферу технологій між суб’єктами ринку інтелектуальної власності, проведення системного моніторингу діяльності спінінгових організацій, узгодження прав між новаторами та фінансовими альянсами та ін.), нормативний (реформування національної законодавчої бази щодо інтелектуальної власності та трансферу технологій, моніторинг забезпечення прав інтелектуальної власності та ін.), фінансовий (забезпечення стимулів дослідникам для розкриття знань та здійснення інноваційної діяльності, надання фінансової автономії науково-дослідним установам, закладам вищої освіти та повної фінансової самостійності R&D-центрам, державна фінансова підтримка в процесі спінації, надання пільгових кредитів венчурним організаціям і стартапам).Ключовими заходами реалізації національної політики у сфері інтелектуальної власності та трансферу технологій в Україні є: розвиток інноваційного потенціалу, посилення співпраці та координації сфери досліджень і розробок з промисловістю і приватним сектором, підвищення інфраструктурних можливостей ринку інтелектуальної власності з метою активізації об’єктів інтелектуальної власності та трансферу технологій, забезпечення стимулів щодо використання системи інтелектуальної власності, сприяння комерціалізації твердих і корінних інновацій/технологій, активізація трансферу технологій, забезпечення ефективного виконання прав на захист інтелектуальної власності.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-02
PDF

Посилання

Бабенко В. А., Хлівецька М. О. Національна інноваційна система та захист прав інтелектуальної власності України в контексті міжнародних рейтингів. Економічний простір: зб. наук. пр. 2018. № 136. C. 86-98.

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Городня Т. А. Економічні аспекти диверсифікації підприємства з використанням інноваційних інвестицій. Інтелект XXI. 2017. № 1. С. 52-57.

Драчук Ю. З., Савюк Л. О. Механізми сприяння інноваційній діяльності та підприємництва у наукововиробничій сфері. Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць. 2018. № 3. С. 271–283.

Майборода В. М. Управління інноваційним розвитком підприємств сфери послуг. Підприємництво і торгівля. 2022. №33. С. 49-52.

Марченко В. Система управління інноваційним потенціалом на промислових підприємствах. Економічний вісник НТУУ “Київський політехнічний інститут”. 2017. № 14.

Міценко Н. Г., Літвінов О. С. Управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства з орієнтацією на цілі, можливості, ефективність та інноваційність. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 6 (288). С. 134-139.

Нагорняк Г., Нагорняк І., Вовк Ю. Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід. Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. № 2. С. 117-127.

Олійник Л. В. Управління інноваційним розвитком підприємства на основі формування інноваційних програм. Економіка і організація управління. 2017. № 3. С. 51-59.

Пилипенко О. С. Забезпечення розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств на основі використання нових бізнес-моделей. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 12. Ч. 2. С. 87-89.

Смєсова В. Л., Іщенко І. О. Інновації як основа підвищення якості продукції та забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2020. № 43. С. 76-82.

Федулова Л. І. Інноваційний механізм модернізації публічного управління в Україні. Економічний вісник університету. 2019. №. 41. С. 83-89.

Христенко О. В., Остапчук А. С. Теоретичні аспекти застосування трансферу технологій у діяльності сучасного підприємства. Економіка і регіон. 2015. № 6 (55). С. 103-109.

Vasyltsiv T., Mulska O., Panchenko V., Kohut M., Zaychenko V., Levytska O. Technologization processes and social and economic growth: modeling the impact and priorities for strengthening the technological competitiveness of the economy. Regional Science Inquiry. 2021. № 13(1). Рр. 117-134.

Vasyltsiv T. G., Mulska O. P., Levytska O. O., Lupak R. L., Semak B. B., Shtets T. F. Factors of the Development of Ukraine’s Digital Economy: Identification and Evaluation. Science and innovation. 2022. № 18(2). Pр. 44-58.

Babenko, V. A. and Khlivetska, M. O. (2018), “National innovation system and protection of intellectual property rights of Ukraine in the context of international ratings”, Ekonomichnyi prostir, vol. 136, pp. 86-98.

Vasyltsiv, T. H., Lupak, R. L. and Horodnia, T. A. (2017), “Economic aspects of enterprise diversification using innovative investments”, Intelekt XXI, vol. 1, pp. 52-57.

Drachuk, Yu. Z. and Saviuk, L. O. (2018), “Mechanisms of promoting innovative activity and entrepreneurship in the scientific and industrial sphere”, Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom, vol. 3, pp. 271-283.

Maiboroda, V. M. (2022), “Management of innovative development of enterprises in the service sector”, Pidpryiemnytstvo i torhivlia, vol. 33, pp. 49-52.

Marchenko, V. (2017), “Management system of innovation potential at industrial enterprises”, Ekonomichnyi visnyk NTUU “Kyivskyi politekhnichnyi instytut”, p. 14.

Mitsenko, N. H. and Litvinov, O. S. (2020), “Management of the development of the intellectual capital of the enterprise with a focus on goals, opportunities, efficiency and innovativeness”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 6 (288), pp. 134-139.

Nahorniak, H., Nahorniak, I. and Vovk, Yu. (2013), “The impact of technology transfer on innovation processes: Ukrainian and foreign experience”, Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava, vol. 2, pp. 117-127.

Oliinyk, L. V. (2017), “Management of the innovative development of the enterprise based on the formation of innovative programs”, Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 3, pp. 51-59.

Pylypenko, O. S. (2017), “Ensuring the development of innovative potential of domestic enterprises based on the use of new business models”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 12 (2), pp. 87-89.

Smiesova, V. L. and Ishchenko, I. O. (2020), “Innovation as a basis for improving the quality of products and ensuring the competitiveness of the enterprise”, Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol. 43, pp. 76-82.

Fedulova, L. I. (2019), “Innovative mechanism of modernization of public administration in Ukraine”, Ekonomichnyi visnyk universytetu, vol. 41, pp. 83-89.

Khrystenko, O. V. and Ostapchuk, A. S. (2015), “Theoretical aspects of the application of technology transfer in the activity of a modern enterprise”, Ekonomika i rehion, vol. 6 (55), pp. 103-109.

Vasyltsiv, T., Mulska, O., Panchenko, V., Kohut, M., Zaychenko, V., and Levytska, O. (2021), “Technologization processes and social and economic growth: modeling the impact and priorities for strengthening the technological competitiveness of the economy”, Regional Science Inquiry, vol. 13(1), pp. 117-134.

Vasyltsiv, T. G., Mulska, O. P., Levytska, O. O., Lupak, R. L., Semak, B. B. and Shtets, T. F. (2022), “Factors of the Development of Ukraine’s Digital Economy: Identification and Evaluation”, Science and innovation, vol. 18(2), pp. 44-58.