ПРОАКТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЇХ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

PDF

Ключові слова

ризик
управління ризиками
проактивні методи управління ризиками
телекомунікаційні підприємства
результативність

Як цитувати

Гудзь, О. Є., & Захаржевська, А. А. (2022). ПРОАКТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЇХ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ. Підприємництво і торгівля, (34), 20-27. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-03

Анотація

В статті зʼясовано сутнісні аспекти методів управління ризиками в підприємствах, уточнено особливості та визначено ризики діяльності телекомунікаційних підприємств, розглянуто фінансовий стан та здійснено оцінку використання телекомунікаційними підприємствами ключових методів управління ризиком й проаналізована їх результативність, обґрунтовано доцільність в нових реаліях сьогодення використання проактивних методів управління ризиками в телекомунікаційних підприємствах, окреслено характерні ознаки проактивних методів управління ризиками, визначено спектр заходів для їх впровадження. Умотивовано, що першочерговим завданням проактивних методів управління ризиками телекомунікаційних підприємств є передбачення відповідних заходів щодо зниження ризиків за пріоритетністю, а також розробка комплексу стратегічних рішень та альтернативних сценаріїв, зорієнтованих на забезпечення спектральної гнучкості ризикозахищеності телекомунікаційних підприємств за допомогою передбачення та нівелювання різноманітних ризикових явищ та побудови надійних інформаційних та комунікаційних ланцюгів. Виявлено, що результативність проактивних методів управління ризиками помітно залежить від належного організаційного, інформаційного забезпечення та впровадження нових управлінських рішень з урахуванням заходів мінімізації всіх ризиків. Це дозволяє обґрунтовано підходити до побудови бізнесу , сприяє удосконаленню стратегічних планів та забезпечує бажаний рівень економічної безпеки телекомунікаційного підприємства. Наголошено, що формування системи проактивних методів управління ризиками телекомунікаційних підприємств передбачає: ініціативність, випереджувальність, зорієнтованість, стратегічність, превентивність щодо уникнення прояву ризикових явищ і їх наслідків та максимізацію позитивних ефектів із впровадженням новаторських і креативних підходів. Виявлено низку чинників, які доцільно враховувати для фільтрації й формування проактивних методів управління ризиків в телекомунікаційних підприємствах, при цьому акцентується, що чим більш динамічними, турбулентними, складними і невизначеними є прояви економічного простору, тим потужнішими і проактивнішими мають бути методи управління ризиками телекомунікаційних підприємств.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-03
PDF

Посилання

Гудзь О.Є.(2019) Розвиток страхування: нові інструменти та методи управління ризиками в цифровій економіці. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №3 (29), C. 12−19.

Бардаш С. В., (2021.) Грабчук І. Л. Цифрові технології в сфері бухгалтерського обліку: основні можливості та ризики. Ефективна економіка. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9301.

Дядюн О.О.(2018.) Програмне забезпечення як нематеріальний актив підприємства: обліковий аспект. Облік і фінанси. № 3. С. 29-35

Кіберполіція: рівень уразливості майже половини інформаційних систем приватного та державного секторів критичний. Дебет-Кредит. 2017. URL: https://news.dtkt.ua/state/other/44693

Офiцiйний caйт Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Стешенко О. Д., Швирьова Є. О. (2011) Удосконалення системи управління ризиками в підприємницькій діяльності. Комунальне господарство міст : наук.-техн. збірник. (Серія : Економічні науки). № 98. С. 424–428.

Gudz O., Prokopenko N., Korsakov D., Solovei N. Insurance And Innovative Technologies Of Risks Management Of Ukrainian Companies In The Digital Economy. (Інноваційні технології управління ризиками українських компаній в цифровій економіці). Estudios de Economia Aplicada. 2020. Vol. 38, No 3 (1). URL: https://ojs.ual.esojsindex.phpeea. DOI: http://dx.doi.org10.25115eea.v38i3%20(1).3996 http://ojs.ual.esojsindex.phpeeaarticleview39964153 (Scopus)

Gudz O.Ie. (2019) “Development of insurance: new tools and methods of risk management in the digital economy”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, no. 3 (29), pp. 12−19. (in Ukrainian)

Bardash S. V., Hrabchuk I. L. (2021) “Digital technologies in accounting: main opportunities and risks”, Efektyvna ekonomika, no. 9 , available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9301.

Diadiun O.O. (2018) “Software as an intangible asset of the enterprise: accounting aspect”, Oblik i finansy, no. 3, pp. 29-35

Kiberpolitsiia: riven urazlyvosti maizhe polovyny informatsiinykh system pryvatnoho ta derzhavnoho sektoriv krytychnyi [Cyber police: the level of vulnerability of almost half of the information systems of the private and public sectors is critical]. (2017). Debet-Kredyt, available at: https://news.dtkt.ua/state/other/44693

Ofitsiinyi cait Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine] , available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Steshenko O. D., Shvyrova Ye. O. (2011) “Improvement of the risk management system in business activities”. Komunalne hospodarstvo mist : nauk.-tekhn. zbirnyk. (Seriia : Ekonomichni nauky), no. 98, pp. 424–428. (in Ukrainian)

Gudz O., Prokopenko N., Korsakov D., Solovei N. (2020) Insurance And Innovative Technologies Of Risks Management Of Ukrainian Companies In The Digital Economy. Estudios de Economia Aplicada, vol. 38, no. 3 (1), available at: http://ojs.ual.esojsindex.phpeea. DOI: http://dx.doi.org10.25115eea.v38i3%20(1).3996 http://ojs.ual.esojsindex.phpeeaarticleview39964153 (Scopus)