ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ВАНТАЖІВ ПРИ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

PDF

Ключові слова

експертиза
міжнародні перевезення
вантажі
автотранспортні засоби

Як цитувати

Доманцевич, Н. І., Шестопал, Г. С., & Кизик, П. І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ВАНТАЖІВ ПРИ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ. Підприємництво і торгівля, (34), 28-34. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-04

Анотація

У статті проаналізовано принципи організації міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом та експертну складову у забезпеченні збереження цілісності та вихідної якості вантажів, що представляє науковий інтерес. Метою роботи було вивчення особливостей проведення експертизи вантажів при міжнародних перевезеннях автомобільним транспортом. Показано ефективність правового регулювання процесів міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом шляхом запровадження національних та міжнародних документів. Відмічено, що автомобільний транспорт забезпечує значну частину торгівлі товарами між Україною та ЄС і є важливою умовою для функціонування поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Визначено важливість прийняття Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яка скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у держави ЄС. Розглянуто правила встановлення вимог до продукції на ринках країн ЄС, базові з яких пов’язані з охороною здоров’я та безпекою користувачів. У ході експертного дослідження рекуператорів проведено їх ідентифікацію за маркуванням та технічними параметрами на відповідність базовим моделям із аналогічною сукупністю показників. Визначено відповідність досліджуваних рекуператорів виробника WANAS вимогам, зазначеним у технічній документації, які визначають безшумну роботу, високу теплову ефективність, низьке споживання енергії. Отримані результати досліджень узагальнюють важливу роль у забезпеченні збереження якості, велике значення мають експертні дослідження, при яких можливо ідентифікувати рекуператори, встановити їх відповідність заявленій серії. Подальші дослідження слід спрямувати на розробку критеріїв, придатних для цілей ідентифікації конкретних видів продукції із розглянутої серії, дослідження вхідних та вихідних характеристик рекуператорів.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-04
PDF

Посилання

Товар поїде без обмежень. Що означає для України транспортний “безвіз”. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/29/688647/.

Батутіна А. П., Ємченко І. В. Експертиза товарів : навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2003. 278 с.

Експертиза та митне оформлення товарів : навч. посібник / А. А. Мазаракі, Н. В. Мережко, Н. В. Калуга та ін. ; за ред. А. А. Мазаракі. Київ : КНТЕУ, 2019. 368 с.

Чурсіна Л. А., Вербицький О. М., Калінський Є. О. Товарознавство та експертиза в митній справі : навч. посібник. Херсон, 2012. 308 с.

Ємченко І. В. Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі : конспект лекцій. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019. 116 с.

Байдакова Л. І., Ягелюк С. В., Байдакова І. М. Експертиза товарів : підручник. Київ: Слово, 2014. 389 с.

Ємець А. В. Концептуальні напрями подальшого розвитку експертної роботи в митній справі у контексті забезпечення митної безпеки держави. Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 1 (18). С. 37-47.

Брачук А. О. Митні експертизи: поняття, характеристика та види. Митна справа. Львів, 2015. № 3 (99). C. 62–67.

Мельник О. Г., Хмаренко В. С. Митна експертиза: сутність, призначення та види. Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2012. № 22.6. C. 142–146.

Міжнародні перевезення: теорія та практика : навч. посібник. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. Кн. 1 / А. С. Галкін, В. П. Левада, Ю. А. Давідіч, Н. В. Давідіч. 2018. 182 с. URL: https://eprints.kname.edu.ua/50363/1/2018%20печ.%2011Н%20печ.%20%21%21Міжнародні%20перевезення%20ред.pdf.

Міжнародні автомобільні перевезення : посібник / Л. М. Костюченко, Л. П. Докіль, Ю. Ф. Кучинський та ін. К. : Бланк-Прес, 2010. 208 с.

Деркач Є. М. Правові питання лібералізації міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом. Київський часопис права. 2022. № 1. С. 73–79. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/37895/K_ch_p-22-1-11.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Угода між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом. URL: https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/15/97/261bc523c91b6c5c680fcd44533f4028_166332069 2.pdf.

Wanas. URL: http://www.wanas.com.ua/do-pobrania_7.

Tovar poide bez obmezhen'. Scho oznachaie dlia Ukrainy transportnyj “bezviz”, available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/29/688647/.

Batutina, A. P. and Yemchenko, I. V. (2003), Ekspertyza tovariv : navch. posibnyk [Expertise of goods: training. manual], Kyiv: TsUL, 278 p.

Mazaraki A. A., Merezhko N. V., Kaluha N. V. (2019) Ekspertyza ta mytne oformlennia tovariv : navch. posibnyk [Examination and customs clearance of goods: training. manual], Kyiv: KNTEU, 368 p.

Chursina, L. A. Verbyts'kyj, O. M. and Kalins'kyj, Ye. O. (2012), Tovaroznavstvo ta ekspertyza v mytnij spravi : navch. posibnyk [Commodity science and expertise in customs affairs: training. manual], Kherson, 308 p.

Yemchenko, I. V. (2019), Ekspertyza v mytnij spravi ta mizhnarodnij torhivli : konspekt lektsij [Expertise in customs affairs and international trade: lecture notes], Vydavnytstvo LTEU, L'viv, 116 p.

Bajdakova, L. I. Yaheliuk, S. V. and Bajdakova, I. M. (2014), Ekspertyza tovariv : pidruchnyk [Product examination: textbook], Kyiv: Slovo, 389 p.

Yemets', A. V. (2019), “Conceptual directions for the further development of expert work in customs affairs in the context of ensuring the customs security of the state”, Ckhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 1 (18), pp. 37-47.

Brachuk, A. O. (2015), “Customs examinations: concepts, characteristics and types”, Mytna sprava, no. 3 (99), pp. 62–67.

Mel'nyk, O. H. and Khmarenko, V. S. (2012), “Customs examination: essence, purpose and types”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, no. 22.6, pp. 142–146.

Halkin A. S., Levada V. P., Davidich Yu. A., Davidich N. V. (2018) Mizhnarodni perevezennia: teoriia ta praktyka : navch. posibnyk [International transportation: theory and practice: training. manual]. Kharkiv : KhNUMH im. O. M. Beketova, 182 p., available at: https://eprints.kname.edu.ua/50363/1/2018%20pech.%2011N%20pech.%20%21%21Mizhnarodni%20perevezennia%20red.pdf.

Kostiuchenko L. M., Dokil L. P., Kuchyns'kyj Yu. F. (2010) Mizhnarodni avtomobil'ni perevezennia : posibnyk [International automobile transportation: manual], Kyiv: Blank-Pres, 208 p.

Derkach, Ye. M. (2022), “Legal issues of liberalization of international transportation of goods by road transport”, Kyivs'kyj chasopys prava, no. 1, pp. 73–79, available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/37895/K_ch_p-22-1-11.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Uhoda mizh Ukrainoiu ta Yevropejs'kym Soiuzom pro vantazhni perevezennia avtomobil'nym transportom, available at: https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/15/97/261bc523c91b6c5c680fcd44533f4028_1663320692.pdf.

Wanas, available at: http://www.wanas.com.ua/do-pobrania_7.