ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ КРИЗ ТА ВІЙНИ

PDF

Ключові слова

управління
внутрішній аудит
суб’єкт аудиту
об’єкт аудиту
система контролю

Як цитувати

Наумова, Т. А., Акімова, Н. С., & Кирильєва, Л. О. (2022). ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ КРИЗ ТА ВІЙНИ. Підприємництво і торгівля, (34), 35-40. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-05

Анотація

Розглянуто необхідність дослідження організаційно-методичних аспектів системи управління внутрішнього аудиту та визначено шляхи її трансформації в умовах глобальних криз та війни. На підставі проведеного моніторингу існуючих концепцій розвитку внутрішнього аудиту, визначено, що внутрішній (управлінський) аудит є важливим елементом у системи управління в цілому. Критичний аналіз та зіставлення різних точок зору вчених та практиків, дозволило нам визначити компромісний підхід до організації внутрішнього контролю, окреслений його завданнями. Для українських організацій об’єкти внутрішнього аудиту можуть бути різними, наприклад окремі підрозділи або ділянки, в залежності від особливостей суб’єкта і вимог керівництва і (або) власників. У зв’язку з цим, нами були виділені та розширені функції внутрішнього аудиту тому, що відбулася зміна об’єктів аудиту в період глобальних криз та війни. Власники та користувачі інформації сподіваються отримати від внутрішніх аудиторів рекомендації для прийняття економічних рішень, експертизу бізнесу, компетентну консультацію з різних питань, вичерпну інформацію про реальну життєздатність компанії. З урахуванням нестабільної політичної та економічної ситуації в країні визначено роль і функції внутрішнього аудиту. Досліджені довгострокові наслідки війни для професії внутрішнього аудитора, тобто визначено, яким чином повоєнний стан аудиторської діяльності вплине на штат служб внутрішнього аудиту та систему внутрішнього контролю на чолі з її керівником. Зміна об’єктів аудиту, яка обумовлена впливом глобальних криз та війни призводить до необхідності зміни системи управління внутрішнім аудитом в цілому. У цьому зв’язку ми провели порівняльну характеристику за відповідними критеріями функцій та ролі внутрішнього аудиту до та під час воєнних дій в Україні. Доведено необхідність розробки Положення про організацію внутрішнього аудиту на підприємствах в умовах воєнного стану, з урахуванням дистанційної форми праці та зниження можливих ризиків і недоліків, які мають місце за таких умов, що надасть можливість керівництву господарюючого суб’єкта приймати ефективні управлінські рішення і в повоєнний час.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-05
PDF

Посилання

Акимова Н.С., Асвае Азаден. Актуальные проблемы внутреннего аудита в условиях адаптации к международным стандартам. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 4 (47). С. 174-180.

BDO в Україні посилює послуги з діджитал трансформації, запускаючи напрям BDO Digital. URI: https://www.bdo.ua/uk-ua/news-2/2022/bdo-in-ukraine-strengthens-digital-transformation-services-by-launching-bdo-digital

Дем’яненко Т. Є. Зміни у функціонуванні внутрішнього аудиту у воєнний та повоєнний час. Обліково-фінансова наука і практика: пріоритети розвитку та місія у воєнний час: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16 листопада 2022 р./ ННЦ «ІАЕ». Київ . 2022. С.190-192.

Дмитренко О.М. Внутрішній аудит як інструмент підвищення ефективності системи бухгалтерського обліку підприємства. Ефективна економіка. Електронне видання. 2017. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5591

Дорош Н. І., Яцик Т.В. Інтегрована модель внутрішнього контролю підприємства: адаптація закордонного досвіду в Україні. Економічний аналіз. Економічна думка. 2015. Том 22. № 2. С. 68-74.

Куцик Петро, Макарук Федір, Марценюк Роман. Внутрішній контроль діяльності ринків за центрами відповідальності: теоретичні і практичні аспекти. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Випуск 1-2. С. 118-129. DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.118

Касаткін С. Професія внутрішнього аудитора під час війни. URL https://home.kpmg/ua/uk/blogs/home/posts/2022/07/profesiyavnutrishnohoaudytora-pid-chas-viyny.html

Наумова Т.А., Кирильєва Л.О. Цифрова трансформація аудиту як фактор нового формату професійного розвитку. Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід. Матеріали ІІІ Міжнар науково-практ. інтернет-конференції. 10 листопада 2022 р. ДБТУ. Харків. 2022. С.145-148.

Траченко Л. А. Внутрішній аудит як засіб поліпшення систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг. Вісник соціально-економічних досліджень. Одеса. 2018. № 4 (68). С. 181-192.

Akimova N.S., Asvae Azaden. (2018), “Actual problems of internal audit in the context of adaptation to international standards”, Biznes-navigator. no. 4 (47), pp. 174-180.

BDO v Ukrayini posilyuye poslugi z didzhital transformaciyi, zapuskayuchi napryam BDO Digital [BDO in Ukraine is strengthening its digital transformation services by launching the BDO Digital division] (2022), available at: https://www.bdo.ua/uk-ua/news-2/2022/bdo-in-ukraine-strengthens-digital-transformation-services-by-launching-bdo-digital

Dem’yanenko T. Ye. (2022), Zmini u funkcionuvanni vnutrishnogo auditu u voyennij ta povoyennij chas [Changes in the functioning of internal audit in war and post-war times], Oblikovo-finansova nauka i praktika: prioriteti rozvitku ta misiya u voyennij chas: materiali III Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 16 listopada 2022 r./ NNC «IAE». Kiyiv. 2022. pp. 190-192, available at: http://magazine.faaf.org.ua

Dmitrenko O.M. (2017), “Internal audit as a tool for improving the efficiency of the company's accounting system”, Efektivna ekonomika, no 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5591

Dorosh N. I., Yacik T.V. (2015), “Integrated model of internal control of the enterprise: adaptation of foreign experience in Ukraine”, Ekonomichnij analiz. vol. 22, no. 2, pp. 68-74.

Kucik Petro, Makaruk Fedir, Marcenyuk Roman. (2019), “Internal control of market activity by centers of responsibility: theoretical and practical aspects”, Institut buhgalterskogo obliku, kontrol ta analiz v umovah globalizaciyi, vol. 1-2, pp. 118-129. DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.118

Kasatkin S. (2022), Profesiya vnutrishnogo auditora pid chas vijni [The profession of an internal auditor during the war], available at: https://home.kpmg/ua/uk/blogs/home/posts/2022/07/profesiyavnutrishnohoaudytora-pid-chas-viyny.html

Naumova T.A., Kirilyeva L.O. (2022), Cifrova transformaciya auditu yak faktor novogo formatu profesijnogo rozvitku [Digital transformation of audit as a factor of a new format of professional development] Proceedings of the Mehanizmi zabezpechennya stalogo rozvitku ekonomiki: problemi, perspektivi, mizhnarodnij dosvid: materiali III Mizhnar naukovo-prakt. internet-konferenciyi (10 November 2022). DBTU. Harkiv, pp.145-148.

Trachenko L. A. (2018), “Internal audit as a means of improving the quality management systems of enterprises in the field of engineering services”, Visnik socialno-ekonomichnih doslidzhen. Odesa, no 4 (68), pp. 181-192.