СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТА ПРОЯВІВ ЛІДЕРСТВА В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

PDF

Ключові слова

внутрішній ринок
лідерство
управлінська діяльність
персонал
опитування
війна
персональна інформація

Як цитувати

Свидрук, І. І., Сидорчук, О. Г., Коцупей, В. М., & Саврас, І. З. (2022). СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТА ПРОЯВІВ ЛІДЕРСТВА В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. Підприємництво і торгівля, (34), 56-63. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-08

Анотація

Соціологічні дослідження є ефективним інструментом виявлення змін у соціумі, функціонуванні внутрішнього ринку та проблем управлінського характеру, однак після повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії в Україну, в умовах бойових дій і часткової окупації їх кількість скоротилася. Навіть в умовно безпечних регіонах серед громадян спостерігається високий рівень стресу, невизначеність часових і якісних орієнтирів закінчення війни, тривога з приводу життя, здоров’я і благополуччя близьких, що створює негативне тло для проведення опитувань. Отож, проблема переосмислення підходів до здійснення соціологічних досліджень функціонування внутрішнього ринку України і тісно пов’язаних з ним проявів лідерства в управлінській діяльності набуває неабиякої актуальності. Ми розглянули відкриті джерела інформації, зокрема проаналізовано результати досліджень Європейської Бізнес Асоціації, Львівського ІТ Кластера, аналітичного центру платіжної платформи Payoneer, Американської торгової палати, Національного Банку України, які досліджували різні аспекти функціонування українського внутрішнього ринку в умовах війни та надали результати, що релевантно відображають прояви лідерства керівників українських підприємств. Також було проаналізовано Доктрину розвитку військового лідерства, розроблену Генеральним штабом ЗСУ, і результати двох досліджень Центру лідерства Українського Католицького Університету (м. Львів): щодо лідерства на полі бою та щодо точок дотичності військового та цивільного лідерства, що утвердило нас у визначенні характерних ознак лідера в умовах війни. Виявлені слабкі місця у проведенні опитувань в умовах війни дозволили сформувати оновлені підходи до соціологічних досліджень з урахуванням рекомендацій Світового Банку. Зокрема, з урахуванням соціальних проблем і суперечностей, величезної кількості болю і страждань, які принесла війна українцям, запропоновано враховувати особливе ставлення громадян до захисту персональної інформації. Через складність організації та високу затратність класичних форматів інтерв’ювання у формі спілкування, формування фокус-груп або проведення глибинного інтерв’ю в умовах війни визначено необхідність переходу на сучасні інтерактивні форми комунікації. Темами наступних розвідок доцільно обрати можливість використання замісних інструментів, зокрема онлайн-досліджень з гарантуванням кожному респонденту конфіденційності та безпеки.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-08
PDF

Посилання

Багорка М. О., Кадирус І. Г., Юрченко Н. І. Методика дослідження внутрішнього ринку споживачів та споживчої поведінки. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2022. Вип. 1 (105). С. 129-137.

Бибик Д. Д. Модель формування соціального лідерства у майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки. Social Work and Education. 2020. Vol. 7. No 4. P. 483-496.

Білецька І., Романчукевич М. Соціально відповідальна поведінка суб’єктів бізнесу на неокупованих територіях України в умовах війни: аспекти маркетингу і менеджменту. Modeling the development of the economic systems. 2022. Is. 2. P. 85-91.

Винославська О., Кононець М. Відмітні особливості етичного лідерства в діяльності організації. Вісник Львівського університету. 2021. Вип. 35. C. 16-23.

ВРУ. Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни: Закон України № 2115-IX в поточній редакції від 17.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text.

Генеральний штаб ЗСУ. Доктрина розвитку військового лідерства у Збройних силах України. URL: https://dovidnykmpz.info/wp-content/uploads/2020/Doktryna_rozvytku_viys-kovoho_liderstva_v_Zbro ynykh_sylakh_Ukrainy_compressed.pdf.

Ліпенцев А., Романюк О. Теоретичні та концептуальні підходи до досліджень аспектів лідерства в органах публічної влади. Ефективність державного управління. 2021. № 67. С. 9-29.

Літовка-Деменіна С. Г., Панченко С. А. Вплив COVID-19 на розвиток маркетингових досліджень у туризмі під час пандемії та світової кризи. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2021. № 25. С. 74-83.

НБУ. Департамент статистики та звітності. Щомісячні опитування підприємств України. Випуск 35: серпень 2022 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Business_survey_m_2022_08.pdf.

Рейтинг. Восьме загальнонаціональне опитування: психологічні маркери війни (6 квітня 2022). URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/b29c8b7d5de3de02ef3a697573281953.html.

Розанова В. Політичне лідерство як психологічний феномен. Освіта і наука. 2021. № 1. С. 8-10.

Товста С. Д. Психологічні інтенції науково-педагогічних працівників та лідерів в умовах війни. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, 15-28 квітня 2022 р.; Т. 3. К. : ДЗВО УМО, 2022. 158 с. С. 52-53.

Центр лідерства УКУ. Лідерство на полі бою: дослідження військового лідерства в Україні. URL: https://uculeadership. com.ua/knowledgebase/liderstvo-na-poli-boyu-doslidzhennya-vijskovogo-liderstva-v-ukrayini/.

Центр лідерства УКУ. Про точки дотику військового та цивільного лідерства – дискусія в межах Днів УКУ. URL: https://uculeadership.com.ua/knowledgebase/pro-tochky-dotyku-vijskovogo-ta-tsyvilnogo-liderstva-dyskusiya-v-mezhah-dniv-uku/.

ACC. Doing Business after Six Months of War in Ukraine. URL: https://chamber.ua/wp-content/uploads/2022/08/Survey_Presentation_EN.pdf.

Brück T., Justino P., Verwimp Ph., Tedesco A. Measuring Violent Conflict in Micro-level Surveys. Current Practices and Methodological Challenges / World Bank Group, 2016. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23920/Measuring0viol0dological0challenges.pdf.

Business Wire. Businesses in Ukraine Remain Resilient and Open for International Clients, Survey Shows. URL: https://www.businesswire.com/news/home/20221007005087/en/.

EBA. Support employees and the army: how business works during the war. URL: https://eba.com.ua/en/pidtrymuyut-komandy-ta-armiyu-yak-pratsyuye-biznes-v-umovah-vijny/.

EBA. Аналіз ринку праці. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/Doslidzhennya_analiz-rynku-pratsi.pdf.

IT Research Resilience. Вплив війни на розвиток ІТ-індустрії України. URL: https://itcluster.lviv.ua/projects/it-research/#research-resiliense.

Payoneer. Business in Times of War: A Ukrainian Perspective. URL: https://www.payoneer.com/resources/business-in-times-of-ukrainian-war/.

UNDP. Опитування підприємців і підприємниць. URL: https://ee.humanitarianresponse.info/single/7e60c5016cb71bcec747d208d3553274.

Bahorka, M. O. Kadyrus, I. H. and Yurchenko, N. I. (2022), “Methodology for researching the internal market of consumers and consumer behavior”, Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 1 (105), pp. 129-137.

Bybyk, D. D. (2020), “Model of formation of social leadership in future social workers in conditions of professional training”, Social Work and Education, vol. 7, no. 4, pp. 483-496.

Bilets'ka I. and Romanchukevych M. (2022), “Socially responsible behavior of business entities in the unoccupied territories of Ukraine in war conditions: aspects of marketing and management”, Modeling the development of the economic systems, Is. 2, p. 85-91.

Vynoslavs'ka O. and Kononets' M. (2021), “Distinctive features of ethical leadership in the activity of the organization”, Visnyk L'vivs'koho universytetu, vyp. 35, c. 16-23.

VRU. Pro zakhyst interesiv sub'iektiv podannia zvitnosti ta inshykh dokumentiv u period dii voiennoho stanu abo stanu vijny: Zakon Ukrainy № 2115-IX v potochnij redaktsii vid 17.08.2022, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text.

Heneral'nyj shtab ZSU. Doktryna rozvytku vijs'kovoho liderstva u Zbrojnykh sylakh Ukrainy, available at: https://dovidnykmpz.info/wp-content/uploads/2020/Doktryna_rozvytku_viys-kovoho_liderstva_v_Zbro ynykh_sylakh_Ukrainy_compressed.pdf.

Lipentsev A. and Romaniuk O. (2021), “Theoretical and conceptual approaches to the research of aspects of leadership in public authorities”, Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, no. 67, pp. 9-29.

Litovka-Demenina, S. H. and Panchenko, S. A. (2021), “Impact of COVID-19 on the development of marketing research in tourism during the pandemic and global crisis”, Problemy innovatsijno-investytsijnoho rozvytku, no. 25, s. 74-83.

NBU. Departament statystyky ta zvitnosti, Schomisiachni opytuvannia pidpryiemstv Ukrainy, Vypusk 35: serpen' 2022 roku, available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Business_survey_m_2022_08.pdf.

Rejtynh. Vos'me zahal'nonatsional'ne opytuvannia: psykholohichni markery vijny (6 kvitnia 2022), available at: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/b29c8b7d5de3de02ef3a697573281953.html.

Rozanova V. (2021), “Politychne liderstvo iak psykholohichnyj fenomen”, Osvita i nauka, no. 1, s. 8-10.

Tovsta, S. D. (2022), Psykholohichni intentsii naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv ta lideriv v umovakh vijny, Publichne upravlinnia ta administruvannia v umovakh vijny i v postvoiennyj period v Ukraini : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. u tr'okh tomakh, m. Kyiv, 15-28 kvitnia 2022 r.; T. 3., DZVO UMO, K., 158 s., s. 52-53.

Tsentr liderstva UKU. Liderstvo na poli boiu: doslidzhennia vijs'kovoho liderstva v Ukraini, available at: https://uculeadership. com.ua/knowledgebase/liderstvo-na-poli-boyu-doslidzhennya-vijskovogo-liderstva-v-ukrayini/.

Tsentr liderstva UKU. Pro tochky dotyku vijs'kovoho ta tsyvil'noho liderstva – dyskusiia v mezhakh Dniv UKU, available at: https://uculeadership.com.ua/knowledgebase/pro-tochky-dotyku-vijskovogo-ta-tsyvilnogo-liderstva-dyskusiya-v-mezhah-dniv-uku/.

ACC. Doing Business after Six Months of War in Ukraine, available at: https://chamber.ua/wp-content/uploads/2022/08/Survey_Presentation_EN.pdf.

Brück T., Justino P., Verwimp Ph. and Tedesco A. Measuring Violent Conflict in Micro-level Surveys. Current Practices and Methodological Challenges / World Bank Group, 2016, available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23920/Measuring0viol0dological0challenges.pdf.

Business Wire. Businesses in Ukraine Remain Resilient and Open for International Clients, Survey Shows, available at: https://www.businesswire.com/news/home/20221007005087/en/.

EBA. Support employees and the army: how business works during the war, available at: https://eba.com.ua/en/pidtrymuyut-komandy-ta-armiyu-yak-pratsyuye-biznes-v-umovah-vijny/.

EBA. Analiz rynku pratsi, available at: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/Doslidzhennya_analiz-rynku-pratsi.pdf.

IT Research Resilience. Vplyv vijny na rozvytok IT-industrii Ukrainy, available at: https://itcluster.lviv.ua/projects/it-research/#research-resiliense.

Payoneer. Business in Times of War: A Ukrainian Perspective, available at: https://www.payoneer.com/resources/business-in-times-of-ukrainian-war/.

UNDP. Opytuvannia pidpryiemtsiv i pidpryiemnyts', available at: https://ee.humanitarianresponse.info/single/7e60c5016cb71bcec747d208d3553274.