КРАУДСОРСІНГ – ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ

PDF

Ключові слова

діджиталізація
трансформація
цифрова економіка
глобалізація
цифрова модель
інтелектуальний капітал
інклюзивність

Як цитувати

Шевченко, І. О. (2022). КРАУДСОРСІНГ – ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ. Підприємництво і торгівля, (34), 78-84. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-11

Анотація

В роботі розкрито сутнісну характеристику краудсорсингу шляхом розкриття категоріального апарату, прослідковано взаємозв’язок краудсорсингу з цифровою торгівлею. У статті зроблено спробу осмислення процесів трансформації ринку праці та розвитку цифрової торгівлі. В роботі виявлено характерні риси краудсорсингу які були б притаманні розвитку цифрової торгівлі. Метою статті є виокремлення краудсорсингу як нового феномену, який сприяє розвитку цифрової торгівлі шляхом відображення технологічних та соціально-економічних зрушень. Як приклад розглянуто краудсорсинг як із форм трудової діяльності, специфікою якої є залучення великих груп людей у процес створення нової вартості у віртуальному просторі. Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися методи логічного аналізу, зіставлення та узагальнення. Інформаційну базу формували наукові статті, матеріали періодичного друку, інформаційні та аналітичні матеріали. Результати. У ході аналізу було виділено чотири групи факторів (технологічні, глобалізаційні, інституційні, соціально-демографічні), які у своєму взаємозв'язку та взаємозалежності формують передумови змін у змісті та характері праці. Декомпозиція змістового простору краудсорсингу з позицій професійних вимог до працівника, сутності діяльності, можливості використання його результатів виконавцем, а також характеру винагороди за працю призвела до висновку про різнорідну структуру розглянутої форми зайнятості. Виявлена гетерогенність змісту праці та трудових відносин у цифровій економіці вимагає формування адекватного інституційного середовища, що враховує такі ризики та загрози нових форм зайнятості. Практична значимість результатів полягає у використані в процесі подальшого аналізу цифрової торгівлі, , проектування основних підходів до визначення рівня розвитку цифрової торгівлі. Ці результати є основою подальшої перспективи до розробки відділу внутрішнього просування цифрової трансформації як державного органу забезпечення розвитку цифрової торгівлі.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-11
PDF

Посилання

Голобородько А.Ю., Гусєва О.Ю., Легомінова С.В. (2020). Цифрова економіка – підручник. 127-140. URL: https://dut.edu.ua/uploads/l_2152_13852687.pdf

Хау Дж. (2014). Краудсорсінг. Колективний розум як інструмент розвитку бізнесу. Альпіна Паблішер. 296 c.

Хитра О.В., Поліщук Л.М. (2020). Роль крауд-технологій у забезпеченні підприємства робочою силою. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». № 2 (58). URL: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2020/58_2020/16.pdf

Шевченко І.О. (2022). Адаптація бізнес-моделі підприємств України до цифрової торгівлі на глобальних ринках. VII Міжнародна науково- практична конференція «Theoretical methods and improvement of science», Бордо, Франція. 68-72 р.

Шевченко І.О. (2022). Метавсесвіт як платформа цифрової торгівлі. V Міжнародна науково- практична конференція «Concepts and use of technologies in practice», Лондон, Великобританія. 74-77 р.

Шевченко І.О. (2022). Смарт-контракти як концепція технології блокчейн в цифровій торгівлі. The IV International Scientific and Practical Conference «The latest implementation of technologies in education», Munich, Germany. 116-120 р.

Brown T. E. (2018). An Evaluation of Crowdsourcing as a Tool for Marketing Activities. Industrial Marketing. Industrial Marketing, Business Administration and Industrial Engineering Department of Business Administration, Technology and Social Sciences Luleå University of Technology (LTU) University Campus. 137. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1265218/FULLTEXT01.pdf

Hargrave M. (2022). Crowdsourcing: Definition, How It Works, Types, and Examples. Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/terms/c/crowdsourcing.asp

Taeihagh A. (2017). Crowdsourcing, Sharing Economies and Development, Journal of Developing Societies, Vol 33(2): 191–222. DOI: 10.1177/0169796X17710072

Burger-Helmchen T., Pénin J. (2011). Crowdsourcing : définition, enjeux, typologie. Management & Avenir . 41, 254 – 269. URL: https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2011-1-page-254.htm

Holoborodko A. Y., Husieva O. Y., Lehominova S. V. (2020). Tsyfrova ekonomika – pidruchnyk [Digital trade- textbook], pp. 127-140, available at: https://dut.edu.ua/uploads/l_2152_13852687.pdf

Howe J. (2014). Kraudsorsinh. Kolektyvnyi rozum yak instrument rozvytku biznesu [Cowdsourcing. Collective intelligence as a tool for business development]. Alpina Pablisher, p. 296 [in Ukrainian]

Khytra O.V., Polishchuk L.M. (2020). “The role of crowd technologies in providing the enterprise with labor force”. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Biznes-navihator», vol. 2 (58) , available at: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2020/58_2020/16.pdf

Shevchenko I.O. (2022). Adaptatsiia biznes-modeli pidpryiemstv Ukrainy do tsyfrovoi torhivli na hlobalnykh rynkakh [Adaptation of the business model of Ukrainian enterprises to digital trade on global markets]. The VII International Scientific and Practical Conference «Theoretical methods and improvement of science», Bordeaux, France, pp. 68-72 р. [in Ukrainian]

Shevchenko I.O. (2022, November 21 – 23). Smart-kontrakty yak kontseptsiia tekhnolohii blokchein v tsyfrovii torhivli [Smart contracts as a concept of blockchain technology in digital trade]. The IV International Scientific and Practical Conference «The latest implementation of technologies in education», Munich, Germany, pp. 116-120 р. [in Ukrainian]

Shevchenko I.O. (2022, October 28-30) Metavsesvit yak platforma tsyfrovoi torhivli [Metaverse as a digital commerce platform]. The V International Scientific and Practical Conference «Concepts and use of technologies in practice», London, UK, pp. 74-77 р. [in Ukrainian]

Brown T. E. (2018). “An Evaluation of Crowdsourcing as a Tool for Marketing Activities. Industrial Marketing”. Industrial Marketing, Business Administration and Industrial Engineering Department of Business Administration, Technology and Social Sciences Luleå University of Technology (LTU) University Campus. 137, available at: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1265218/FULLTEXT01.pdf

Hargrave M. (2022). “Crowdsourcing: Definition, How It Works, Types, and Examples”. Investopedia, available at: https://www.investopedia.com/terms/c/crowdsourcing.asp

Taeihagh A. (2017). “Crowdsourcing, Sharing Economies and Development”, Journal of Developing Societies, vol 33(2), pp. 191–222. DOI: https://doi.org/10.1177/0169796X17710072

Burger-Helmchen T., Pénin J. (2011). “Crowdsourcing : définition, enjeux, typologie”. Management & Avenir, vol. 41, pp. 254–269, available at: https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2011-1-page-254.htm