ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

інвестиційна привабливість
суб'єкти бізнесу
види економічної діяльності
показники дескриптивної статистики
таксономічний аналіз
фінансово-економічні показники

Як цитувати

Вдовин, М. Л., & Любовецька, Д. І. (2023). ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (37), 5-11. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-01

Анотація

Статтю присвячено проблемам аналізу суб'єктів бізнесу за різними фінансово-економічними показниками, зокрема капітальними інвестиціями, рівнем рентабельності, прибутком до оподаткування та обсягом реалізованої продукції. У статті використано методи дескриптивної статистики та таксономічний аналіз як один з методів статистичного моделювання. Здійснено аналіз найбільш і найменш привабливих видів економічної діяльності для інвестування з урахуванням різних фінансово-економічних результатів. Особливу увагу зосереджено на дослідженні функціонування суб'єктів бізнесу різних видів економічної діяльності у динаміці. Візуалізовано топ-5 видів економічної діяльності за фінансово-економічною діяльністю суб'єктів бізнесу. Наголошено на мінливості економічного середовища, невизначеності та ризику, які впливають на функціонування економічної системи. Крім того, таксономічні показники розвитку діяльності суб'єктів бізнесу різних видів економічної діяльності обчислено з використанням евклідової віддалі між елементами економічної системи та еталоном. У статті також представлено максимальне, мінімальне та середнє значення показників балансу підприємств, зокрема необоротних та оборотних активів у розрізі видів економічної діяльності за 2021 рік. Визначено найбільш економічно привабливий вид економічної діяльності за показниками балансу суб'єктів бізнесу. Наголошено на інвестиційній привабливості різних видів економічної діяльності з урахуванням чотирьох показників фінансово-економічної діяльності суб'єктів бізнесу у відповідних сферах. Визначено причини інвестиційної привабливості лідерів та аутсайдерів рейтингу за результатами таксономічного аналізу. Враховано особливості впливу пандемії COVID-19 на функціонування підприємств різних видів економічної діяльності та на інвестиційну привабливість, а також підкреслено залежність від людського чинника, зокрема смаків та настроїв споживачів тощо.

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-01
PDF

Посилання

Кузьмінова О., Ярошенко К. Інвестиційна привабливість України: оцінка та перспективні напрямки активізації. Економіка та суспільство. 2023. № (49). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-38

Рзаєв Г.І., Шевчук М.О. Аналітичні ознаки зростання загроз інвестиційній привабливості підприємства за показниками фінансової звітності. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2018. № 4. С. 171–176. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7049/1/20.pdf

Рзаєва Т.Г. Антонюк П.П., Подокопна О.Я. Аналітичні індикатори оцінки інвестиційної привабливості за показниками фінансової звітності. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 1. С. 106–111. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_1_20

Найдовська А., Андрієнко Я. Систематизація методик аналізу інвестиційної привабливості підприємства. Молодий вчений. 2023. Випуск 6 (118). С. 84–88. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-6-118-17

Бессонова С.І., Комаров А.С., Сурган В.В. Поліпшення інвестиційної привабливості промислових підприємств. Вісник ПДТУ. Серія: Економічні науки. 2023. № 1(38). С. 75–80. URL: https://journals.uran.ua/ves_pstu/article/view/281132

Криховецька З.М., Щипайло С.І., Кропельницька С.О. Таксономічний аналіз фінансового потенціалу розвитку підприємства. Економіка та держава. 2021. № 11. С. 90–97. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.11.90

Вдовин М.Л. Методи статистичного моделювання економічних процесів: критичний огляд. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2023. Вип. 1 (38). С. 79–84.

Зомчак Л.М., Нич О.В. Економіко-математичне моделювання фінансової стійкості підприємств методом головних компонент. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 850–853.

Vdovyn M., Zomchak L., Panchyshyn Т. Мodeling of economic systems using game theory. Věda a perspektivy. 2022. Vol. 7 (14), p. 91–100. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-7(14)-91-100.

Zomchak L., Drobotii Y. Regional competitiveness: clustering regions of Ukraine. Modern technologies in the development of economy and human well-being: monograph. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2020. Р. 20–27.

Полюга В.О., Полюга Д.М., Беля Б.Б. Проблеми інвестування в основний капітал підприємств лісового господарства регіону. Соц.-ек. проблеми сучас. періоду України. 2013. Вип. 5(103). С. 117–126.

Widyatama A. and Narsa I.M. The use of visual presentations for integrated reports in the investment decision-making process. Journal of Applied Accounting Research. 2023. Vol. 24. No. 1. Pp. 106–133. DOI: https://doi.org/10.1108/JAAR-09-2021-0238

Boichenko E., Martynovych N. Investment attractiveness of Territories in the context of restoring and stimulating the development of the post-war economy of Ukraine. Modern trends in the development of financial and innovation-investment processes in Ukraine: materials of the VІ International Scientific and Practical Conference: a collection of scientific papers. Vinnytsia: VNTU, 2023. Рp. 211–213.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 30.06.2023).

Kuzminova O., Yaroshenko K. (2023) Investytsiina pryvablyvist Ukrainy: otsinka ta perspektyvni napriamky aktyvizatsii [Investment attractiveness of Ukraine: assessment and prospective directions of activation]. Ekonomika ta suspilstvo, no. (49). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-38

Rzaiev H.I., Shevchuk M.O. (2018) Analitychni oznaky zrostannia zahroz investytsiinii pryvablyvosti pidpryiemstva za pokaznykamy finansovoi zvitnosti [Analytical signs of increasing threats of investment attractiveness of enterprise on the financial statements]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, no. 4, p. 171–176. Available at: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7049/1/20.pdf

Rzayeva T.H., Antoniuk P.P., Podokopna O.Ia. (2018) Analitychni indykatory otsinky investytsiynoyi pryvablyvosti za pokaznykamy finansovoyi zvitnosti [Analytical indicators of assessment of investment attractiveness based on indicators of financial reporting]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 106–111. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_1_20

Naidovska A. & Andriienko Ya. (2023) Systematyzatsiia metodyk analizu investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva [Systematization of the methods of analysis of the investment attractiveness of the enterprise]. Molodyi vchenyi, vol. 6 (118), p. 84–88. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-6-118-17

Bessonova S.I., Komarov A.S., Surhan V.V. (2023) Polipshennia investytsiinoi pryvablyvosti promyslovykh pidpryiemstv [Improving the investment attractiveness of industrial enterprises]. Visnyk PDTU. Seriia: Ekonomichni nauky, no. 1(38), p. 75–80.

Krykhovetska Z., Shchypailo S. and Kropelnytska S. (2021) Taksonomichnyi analiz finansovoho potentsialu rozvytku pidpryiemstva [Taxonomic analysis of the financial potential of the enterprise development], Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 90–97. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.11.90

Vdovyn M. (2023) Metody statystychnoho modeliuvannia ekonomichnykh protsesiv: krytychnyi ohliad [Methods of statistical modeling of economic processes: a critical overview]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 1 (38), p. 79–84.

Zomchak L.M., Nych O.V. (2017) Ekonomiko-matematychne modeliuvannia finansovoi stiikosti pidpryiemstv metodom holovnykh komponent [Economic-mathematical modeling of enterprises financial soundness with principal component analysis]. Ekonomika i suspilstvo, no. 8, p. 850–853.

Vdovyn M., Zomchak L., Panchyshyn Т. (2022) Мodeling of economic systems using game theory. Věda a perspektivy, no. 7 (14), pp. 91–100. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-7(14)-91-100

Zomchak L., Drobotii Y. (2020) Regional competitiveness: clustering regions of Ukraine. Modern technologies in the development of economy and human well-being: monograph. Publishing House of University of Technology, Katowice, p. 20–27.

Poliuha V.O., Poliuha D.M., Belia B.B. (2013) Problemy investuvannia v osnovnyi kapital pidpryiemstv lisovoho hospodarstva rehionu [Problems of investing in the fixed capital of forestry enterprises in the region]. Sots.-ek. problemy suchas. periodu Ukrainy, vol. 5(103), p. 117–126.

Widyatama A. and Narsa I.M. (2023) The use of visual presentations for integrated reports in the investment decision-making process. Journal of Applied Accounting Research, vol. 24, no. 1, pp. 106–133. DOI: https://doi.org/10.1108/JAAR-09-2021-0238

Boichenko E., Martynovych N. ( 2023) Investment attractiveness of Territories in the context of restoring and stimulating the development of the post-war economy of Ukraine. Modern trends in the development of financial and innovation-investment processes in Ukraine: materials of the VІ International Scientific and Practical Conference: a collection of scientific papers. Vinnytsia: VNTU, pp. 211–213.

State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed June 30, 2023).