РОЗРОБКА ЕТАПІВ ПЛАНУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

PDF

Ключові слова

регіональна стратегія
розвиток
промислове підприємство
діяльність
планування

Як цитувати

Клюс, Ю. І., & Керезвас, І. А. (2023). РОЗРОБКА ЕТАПІВ ПЛАНУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ. Підприємництво і торгівля, (37), 41-48. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-04

Анотація

Для того, щоб стратегія розвитку промислових підприємств регіону була ефективною, необхідно, щоб її вдосконалення проходило через чотири етапи з виходом на середньостроковий план, довгострокове бачення та план з урахуванням змін, що відбуваються у навколишньому середовищі на даний час з проведенням всіх коригувань. Відбуватися це може циклічно. Усі коригування, що відбуваються на етапах складання планів з доведенням показників, що ведуть до наміченого результату, удосконалюють виробничу стратегію промислового підприємства, а рівні менеджменту підводять до того, що перспективи представляють різні точки зору на продуктивність виробництва промислового підприємства, де збалансована система показників розглядає промислові підприємства з основних позицій, таких як перспективи розвитку з обмеженими фінансами, обгрунтування перспективних бізнес-процесів, кадрові перспективи, включаючи навчання (перепідготовку).

https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-04
PDF

Посилання

Варцаба В. І. Управління регіональним розвитком: теорія і практика гармонізації цілей та інтересів влади, науки, бізнесу : монографія. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. 486 с.

Заблодська І.В., Кудріна О.Ю. Стратегія розвитку Луганської області : монографія. Луганськ : Ноулідж, 2014. 308 с.

Сментина Н. В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку на мезорівні: теорія, методологія, практика. Одеса : Атлант, 2015. 365 с.

Шевченко О. В. Пріоритети розвитку регіонів як інструмент стратегічного управління регіональною економікою. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 3 (107). С. 12–21.

Шевченко О. В. Регулятивні підходи до стратегування регіонального розвитку. Зб. наук. пр. Луцьк. нац. техн. ун-ту. Екон. науки. 2014. Вип. 11 (43). С. 301–308. (Серія «Регіональна економіка»).

Коритько Т. Ю. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. 2012. № 14. С. 152–160.

Зуб Д. С. Стратегічне планування: вітчизняна практика та напрями вдосконалення. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. Вип. 1. С. 36–40.

Гнатенко А. Стратегічне планування у сфері державного управління: концептуальні підходи. Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 3 (18). С. 51–59.

Ватченко О. Б., Андрейченко О. А. Стратегічне планування розвитку регіонів України. Економічний простір. 2016. № 113. С. 15–26.

Федяй Н. О. Стратегічне планування економічного розвитку регіонів України: науково-методичний аспект. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 11 (138). С. 235–241.

Чернихівська А. В. Стратегічне планування регіональної екологічної політики. Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 180–185.

Кіш Г. В. Стратегічне планування як інструмент управління національної економіки. Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. 2015. Вип. 1 (45). Т. 3. С. 73–77.

Strategic Plan of Vlora Region «The Zero Emissions Territory». UNDP ART Gold 2 Albania Programme. Vlora, June 2011. 150 p.

Посібник з планування, монітору та оцінки результатів розвитку: Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. Вашингтон: ПРООН, 2009. 225 с.

Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку : практ. посіб. Швейцар.-укр. проект «Підтримка децентралізації в Україні» – DESPRO. Київ : Софія-А, 2012. 88 с.

Carron G. Strategic Planning. Concept and rationale. Washington : UNESCO, 2010. 25 p.

Varcaba V. I. (2015) Upravlinnja regionalnym rozvytkom: teorija i praktyka garmonizacii cilej ta interesiv vlady, nauky, biznesu : monografija [Management of regional development: theory and practice of harmonization of goals and interests of government, science, business: monograph]. Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 486 s.

Zablodska I. V., Kudrina O. Ju. (2014) Strategija rozvytku Luganskoi oblasti : monografija [Development strategy of Luhansk region: monograph]. Lugansk : Noulidzh, 308 s.

Smentyna N. V. (2015) Strategichne planuvannja socialno-ekonomichnogo rozvytku na mezorivni: teorija, metodologija, praktyka [Strategic planning of socio-economic development at the meso level: theory, methodology, practice]. Odesa : Atlant, 365 s.

Shevchenko O. V. (2014) Priorytety rozvytku regioniv jak instrument strategichnogo upravlinnja regionalnoju ekonomikoju [Regional development priorities as a tool of strategic management of the regional economy]. Socialno-ekonomichni problemy suchasnogo periodu Ukrainy. № 3 (107). S. 12–21.

Shevchenko O. V. (2014) Reguljatyvni pidhody do strateguvannja regionalnogo rozvytku [Regulatory approaches to strategizing regional development]. Zb. nauk. pr. Luck. nac. tehn. un-tu. Ekon. nauky. № 11 (43). P. 301–308. (Serija «Regionalna ekonomika»).

Korytko T. Ju. (2012) Strategichne planuvannja socialno-ekonomichnogo rozvytku regionu [Strategic planning of socio-economic development of the region]. Strategija i mehanizmy reguljuvannja promyslovogo rozvytku. № 14. S. 152–160.

Zub D. S. (2012) Strategichne planuvannja: vitchyznjana praktyka ta naprjamy vdoskonalennja [Strategic planning: domestic practice and directions for improvement]. Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukraini. № 1. S. 36–40.

Gnatenko A. (2013) Strategichne planuvannja u sferi derzhavnogo upravlinnja: konceptualni pidhody [Strategic planning in the field of public administration: conceptual approaches]. Derzhavne upravlinnja ta misceve samovrjaduvannja. № 3 (18). P. 51–59.

Vatchenko O. B., Andrejchenko O. A. (2016) Strategichne planuvannja rozvytku regioniv Ukrainy [Strategic planning of the development of the regions of Ukraine]. Ekonomichnyj prostir. № 113. P. 15–26.

Fedjaj N. O. (2012) Strategichne planuvannja ekonomichnogo rozvytku regioniv Ukrainy: naukovo-metodychnyj aspekt [Strategic planning of the economic development of the regions of Ukraine: scientific and methodological aspect]. Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukraini. № 11 (138). S. 235–241.

Chernyhivska A. V. (2014) Strategichne planuvannja regionalnoi ekologichnoi polityky [Strategic planning of regional environmental policy]. Problemy ekonomiky. № 1. P. 180–185.

Kish G. V. (2015) Strategichne planuvannja jak instrument upravlinnja nacionalnoi ekonomiky [Strategic planning as a tool for managing the national economy]. Nauk. visn. Uzhgorod. un-tu. № 1 (45). T. 3. P. 73–77.

Strategic Plan of Vlora Region «The Zero Emissions Territory». UNDP ART Gold 2 Albania Programme. Vlora, June 2011. 150 p.

Rukovodstvo po planirovaniju, monitoru i ocenke rezultatov razvitija : Programma razvitija Organizacii Obedinennyh Nacij [A guide to planning, monitoring and evaluating development results: United Nations Development Programme]. Vashington: PROON, 2009. 225 p.

Berdanova O., Vakulenko V. (2012) Strategichne planuvannja miscevogo rozvytku: prakt. posib. Shvejcar.-ukr. proekt «Pidtrymka decentralizacii v Ukraini» – DESPRO [Strategic planning of local development: practice. manual Swiss-Ukrainian the project "Support of decentralization in Ukraine" – DESPRO.]. Kyiv: Sofyja-A, 88 p.

Carron G. (2010) Strategic Planning. Concept and rationale. Washington : UNESCO, 25 p.