ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

PDF

Ключові слова

транспорт
ефективність
перевезення
дорожня мережа
заклади

Як цитувати

Ощипок, І. М., Онишко, Л. Й., & Гаврилишин, В. В. (2019). ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Підприємництво і торгівля, (25), 77-81. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-10

Анотація

Доставка споживачів і матеріально-технічних ресурсів до закладів готельно-ресторанного гос-подарства є важливою складовою ефективності їх роботи. Розташування підприємств індустрії гостинності в межах населених пунктів має різну відстань від залізничних, автобусних станцій, товарних баз, виробників харчової продукції та аеропортів. В статті розглянуті три шляхи виконання збільшеного обсягу перевезень, без зміни транспортної мережі, яка склалася, за рахунок зростання парку автомобілів і автобусів, поліпшення їх технічного обслуговування і ремонту та покращення стану дорожньої мережі. Перевага надається варіанту, в якому виконується необхідний обсяг транспортної роботи при мінімумі приведених затрат. В значній сумі ка-пітальних вкладень їх розподіл доцільно проводити за варіантами у відповідних співвідношеннях для досягнення найкращого кінцевого результату. Задача оптимізації зводиться до знаходження варіанта з мінімумом сумар-них приведених затрат. Враховуючи місця розміщення закладів готельно-ресторанного господарства в населе-них пунктах і шляхи доставки товарів і пасажирів, доцільно рекомендувати органам місцевого самоврядування плани реконструкції і ремонту окремих ділянок доріг. В даний час необхідні розробка нових і адаптація до умов ринкових відносин існуючих методів і моделей підвищення ефективності транспортно-експедиторного обслу-говування (ТЕО). У даній галузі можна виділити наступні найбільш перспективні напрямки наукових дослі-джень: розробка комплексних показників оцінки ефективності ТЕО; розробка раціональних схем комплексного ТЕО підприємств і організацій; визначення оптимальних стратегій функціонування ТЕП на ринку транспортних послуг.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-10
PDF

Посилання

Игудесман Я. Е. Экономика автомобиль-ного транспорта / Игудесман Я. Е. Минск : Высшая школа, 2007. – 284 c.

Квартальнов В. А. Туризм: Теория и прак-тика: Избр. труды: В 5 т. – Т. 1. Гуманитарные про-блемы развития туризма: история и современность / Квартальнов В. А. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 192 с.

Квартальнов В. А. Международный туризм: Политика развития : учеб. пособие / Квартальнов В. А., Романов А. А. – М. : Советский спорт, 2008. – 142 с.

Мазаракі А. А. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства : підручник / А. А. Мазаракі [та ін.]; [за заг. ред. Н. О. П’ятниць-кої]. – [2-ге вид., перероб. та допов.]. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. – 584 с.

Офіційний сайт Державної служби автомо-більних доріг України [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.ukravtodor.gov.ua.

Прокудін Г. С. Оптимізація процесу транс-портно-експедиторського обслуговування та підви-щення його ефективності / Г. С. Прокудін, В. Ю. Пе-лих // Управління проектами, системний аналіз і ло-гістика. – К. : НТУ, 2013. – Вип. 12.

Igudesman, YA. Ye. (2007), Ekonomika avtomobil'nogo transporta, Vysshaya shkola, Minsk, 284 s.

Kvartal'nov, V. A. (1998), Turizm: Teoriya i praktika: Izbr. trudy: V 5 t. - T. 1. Gumanitarnyye problemy razvitiya turizma: istoriya i sovremennost', Finansy i statistika, M., 192 s.

Kvartal'nov, V. A. and Romanov, A. A. (2008), Mezhdunarodnyy turizm: Politika razvitiya: ucheb. posobiye, Sovetskiy sport, M., 142 s.

Orhanizatsiya obsluhovuvannya v zakladakh restorannoho hospodarstva: pidruchnyk, A. A. Mazaraki [ta in.]. (2011), 2 nd ed, Tsentr navch. l-ry, K., 584 s.

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby avtomobilʹnykh dorih Ukrayiny, available at: http://www.ukravtodor.gov.ua.

Prokudin, H. S. and Pelykh, V. YU. (2013), Optymizatsiya protsesu transportno-ekspedytorsʹkoho obsluhovuvannya ta pidvyshchennya yoho efektyvnosti, Upravlinnya proektamy, systemnyy analiz i lohistyka, NTU, K., vyp. 12.