ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КРЕАТИВНИХ ГРУП

PDF

Ключові слова

людські ресурси
науково-технологічне партнерство
креативні компетенції
мотиваційна варіативність
інтегроване управління

Як цитувати

Свидрук, І. І., Крук, С. М., & Максімов, М. С. (2019). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КРЕАТИВНИХ ГРУП. Підприємництво і торгівля, (25), 82-88. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-11

Анотація

У статті досліджуються різні аспекти управління креативною діяльністю творчо-наукових ко-лективів, створених в межах діючих підприємств реального сектору економіки. Метою статті є визначення особливостей управлінського впливу на процеси розвитку людських ресурсів для забезпечення високотехнологіч-ного виробництва в межах розвитку креативної групи. У ході дослідження встановлено, що первинним завдан-ням створення креативної групи є визначення ефективної форми її функціонування, створення та інтегрування в існуючу організаційну структуру управління, розподіл повноважень і забезпечення взаємодії з іншими струк-турними підрозділами. Виокремлено такі характеристики якості наукових досліджень, як науковий досвід кре-ативних розробників та можливості для творчої взаємодії і науково-технологічного партнерства зі стейкхол-дерами. Визначено переваги і ризики різних форм залучення працівників до складу креативної групи. Проаналізо-вано комплексний, системний або ситуаційний підходи до управління креативним потенціалом креативних груп. Окреслено принципи побудови методик управління розвитком креативних колективів, які дозволяють здійснювати управління групою в умовах високої невизначеності креативізації підприємства. Доведено, що ос-новною метою набуття креативних компетенцій членами команд є формування інформаційних і комунікатив-них здібностей. Управління креативними групами зосереджується на питаннях психоемоційної само- та зовнішньої регуляції її членів, досягнення якої забезпечується шляхом інтегрування інтелектуальної, емоційної та мотиваційної компонент. Показано особливості і можливості мотиваційної варіативності креативної діяльності, які ґрунтуються на мотиваційних очікуваннях креативних працівників щодо задоволення потреб вищого порядку і забезпечують зв’язок і єдність креативізації виробничих процесів організації. Подальші до-слідження пропонується концентрувати на питаннях соціалізації управлінських процесів та побудови моделі інтегрованого управління розвитком креативного колективу.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-11
PDF

Посилання

Божедарнік Т. Формування й розвиток креативного менеджменту на підприємстві / Т. Божедарнік, Н. Василик // Економіст. – 2015. – №3. – С. 37-39.

Гуменна О. В. Управління розробкою креативних рішень в організації / О. В. Гуменна // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 24-25 березня 2016 р.). – К. : НаУКМА, 2016. – С. 19-21.

Задорожнюк Н. О. Дослідження ключових понять креативного менеджменту / Н. О. Задо-рожнюк, М. Х. Беноєва // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Економіка”. – 2016. – № 1(5). – С. 132-135.

Клибанівська Т. М. Креативність як фактор професійного та особистого зростання менеджера / Т. М. Клибанівська // Менеджмент XXI сторіччя : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28-29 травня 2015 р. – Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – С. 66-70.

Петросов В. А. Проблеми розвитку креатив-ності менеджера в Україні / В. А. Петросов, О. В. Бан-чук-Петросова // Проблеми системного підходу в економіці. – 2017. – Вип. 3(59). – С. 108-113.

Donate M. J. The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation / M. J. Donate, J. D. Sánchez de Pablo // Journal of Business Research. – 2015. – № 68(2). – Р. 360-370.

European commission. Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth [Electronic resource]. – Mode of access: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=DE.

Frey C. B. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? / C. B. Frey, M. A. Osborne // Technological Forecasting and Social Change. – 2017. – Vol. 114. – P. 254-280.

Guinan P. J. Creating an innovative digital project team: Levers to enable digital transformation // P. J. Guinan, S. Parise, N. Langowitz // Business Horizons. – 2019. – Vol. 62, Iss. 6. – P. 717-727.

Magni M. Under pressure! Team innovative climate and individual attitudes in shaping individual improvisation / M. Magni, P. Palmi, S. Salvemini // European Management Journal. – 2018. – Vol. 36, Iss. 4. – P. 474-484.

Bozhedarnik T. and Vasylyk N. (2015), Formuvannia j rozvytok kreatyvnoho menedzhmentu na pidpryiemstvi, Ekonomist, №3, s. 37-39.

Humenna, O. V. (2016), Upravlinnia rozrobkoiu kreatyvnykh rishen' v orhanizatsii, Innovatsijni idei v ekonomichnij nautsi: poshuky vyrishennia suchasnykh problem : materialy nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 24-25 bereznia 2016 r.), NaUKMA, K., s. 19-21.

Zadorozhniuk, N. O. and Benoieva, M. Kh. (2016), Doslidzhennia kliuchovykh poniat' kreatyvnoho menedzhmentu, Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomika”, № 1(5), s. 132-135.

Klybanivs'ka, T. M. (2015), Kreatyvnist' iak faktor profesijnoho ta osobystoho zrostannia menedzhera, Menedzhment XXI storichchia : materialy Vseukrains'koi nauk.-prakt. konf. (m. Vinnytsia, 28-29 travnia 2015 r., Edel'vejs i K, Vinnytsia, s. 66-70.

Petrosov, V. A. and Banchuk-Petrosova, O. V. (2017), Problemy rozvytku kreatyvnosti menedzhera v Ukraini, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vyp. 3(59), s. 108-113.

Donate, M. J. and Sánchez de Pablo, J. D. (2015), The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation, Journal of Business Research, № 68(2), r. 360-370.

European commission. Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=DE.

Frey, C. B. and Osborne, M. A. (2017), The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?, Technological Forecasting and Social Change, vol. 114, p. 254-280.

Guinan, P. J., Parise S. and Langowitz N. (2019), Creating an innovative digital project team: Levers to enable digital transformation, Business Horizons, vol. 62, Iss. 6, p. 717-727.

Magni M., Palmi P. and Salvemini S. (2018), Under pressure! Team innovative climate and individual attitudes in shaping individual improvisation, European Management Journal, vol. 36, Iss. 4, p. 474-484.