ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ

PDF

Ключові слова

концепція загального управління якістю (TQM)
міжнародний стандарт ISO 9001:2015
принципи управління якістю
сфера інжинірингових послуг

Як цитувати

Траченко, Л. А. (2019). ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ. Підприємництво і торгівля, (25), 99-105. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-14

Анотація

У статті доведено, що соціально-орієнтована концепція загального управління якістю (TQM) націлена на якість, ґрунтується на участі всіх її членів (персоналу в усіх підрозділах і на всіх рівнях організаційної структури) і спрямована на досягнення довгострокового успіху шляхом задоволення потреб споживача та отримання корисного ефекту як співробітниками підприємства, так і суспільством загалом. Обгрунтовано, що впровадження концепції TQМ сприяє стабільності попиту, зростанню прибутків, отриманню конкурентних пе-реваг на ринку, однак для цього насамперед необхідно сформувати високий рівень культури, свідомості та від-повідальність власників і керівників підприємств перед суспільством. Виявлено, що концепція TQM, на відміну від міжнародних стандартів ІSО серії 9000, не обмежується жорсткими вимогами, а надає керівникам підпри-ємств широкий набір конкретних підходів та методів для виконання вимог, установлених стандартами ІSО серії 9000. Розкрито сутність принципів TQM та формування систем управління якістю в контексті вимог стандарту ISO 9001:2015. Визначено проблеми впровадження компаніями систем загального управління якістю, такі як: відсутність стратегічного планування; відсутність відповідної внутрішньофірмової культури, спря-мованої на підтримку програми TQM. Наголошено, що фірми, які впроваджують TQM, повинні зосереджувати увагу на трьох ключових областях: стратегії, керуванні процесами, акцентуванні уваги на споживачах. Резуль-тати досліджень дозволяють дійти висновку, що сучасні підходи і методи з управління якістю на підприємст-вах сфери інжинірингових послуг нерозривно пов’язані зі створенням цілісної та дієвої системи управління які-стю в контексті вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Саме такий підхід є ефективним засобом за-безпечення належної якості виконання робіт (послуг), підвищення їхньої конкурентоспроможності, досягнення ключових цілей бізнесу.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-14
PDF

Посилання

Бондаренко С. М. Особливості використання соціально-орієнтованої концепції загального управ-ління якістю TQM в Україні / С. М. Бондаренко, І. А. Строкач // Технології та дизайн КНУТД. – 2014. – №1 (10). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2014_1_8

Ляшенко Т. В. Концепція загального управ-ління якістю (TQM) та проблеми її реалізації на віт-чизняних підприємствах. Економіка, організація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21 – 23 листоп. 2012 р., м. Дніпропетровськ [Электронный ресурс] / Т. В. Ляшенко. – Режим до-ступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/148280.

Лимачівський Р. І. Зарубіжний досвід з управ-ління якістю продукції : зб. наук. праць / Лимачівсь-кий Р. І.; [наук. ред. Р. І. Лимачівський]. – Кіро- воград : КДТУ, 2002. – 388 с.

Дудко П. Переваги та недоліки впровадження тотального управління якістю (TQM) на підприємс-тві / П. Дудко // Economic and law paradigm of modern society. – 2016. – Вип. № 2. – С. 30-34.

Давидова О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві : навч. посібник / О. Ю. Давидова, І. М. Писаревсь-кий, Р. С. Ладиженськ. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 414 с.

Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості : навч. посібник / О. І. Момот. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 368 с.

Kurtus R. Comparing ISO 9000 and TQM [Еле-ктронний ресурс] / R. Kurtus. – 2001. – Режим дос-тупу: https://www.school-for-champions.com/iso9000/iso_9000_vs_tqm.htm#.WuYQU8iFO.5.

Бондаренко С. М. Використання концепції за-гального управління якістю (TQM) в органах місце-вого самоврядування [Електронний ресурс] / С. М. Бондаренко, А. О. Касич // Державне управ-ління: удосконалення та розвиток. – 2017. – № 2. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1029.

Траченко Л. А. Системи управління якістю підприємств сфери інжинірингу : монографія / Л. А. Траченко // Одеса : ОНЕУ, Видавничий дім “Гельветика”, 2019. - 380 с.

Shewhart W. Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control / W. Shewhart. – New York: Dover Publ., Inc., 1939 (reprint 1986). – 163 p.

Кузнецова І. О. Розвиток процесного підходу у концепції загального менеджменту якості [Елект-ронний ресурс] / І. О. Кузнецова, Ю.В. Карпенко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 2. – С. 121–125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_2_21.

Bondarenko, S. M. and Strokach, І. M. (2014), Osoblivostі vikoristannya sotsіal'no-orіуntovanoy kontseptsіi zagal'nogo upravlіnnya yakіstyu TQM v Ukrainі, Tekhnologіi ta dizayn, № 1 (10), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2014_1_8.

Lyashenko, T. V. (2012), Koncepciya zagalnogo upravlinnya yakistyu (TQM) problem ii realizacii na vitchiznyanih pidpriyemstvah. Economika, organizaciya ta upravlinnya pidpriyemstvami v suchasnih economiko-pravovih umovah: materiali mishnar. nauk.-prakt. konf., 21-23 listop. 2012 r., m. Dnipropetrovsk, available at: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/148280.

Lymachivskyi, R. I. (2002), Zarubizhnyi dosvid z upravlinnia yakistiu produktsii, KDTU, Kirovohrad, 388 s.

Dudko P. (2016), Perevagi ta nedoliki vprovadjennya totalnogo upravlinnya yakistyu (TQM) na pidpriyemstvi, Economic and law paradigm of modern society, № 2, s. 30-34.

Davidova, O. Yu. (2012), Upravlinnya yakistyu produkcii ta poslug u gotelno-restorannomu gospodarstvi: navch. posibnik, HNAMG, Kh, 414 s.

Momot, O. I. (2007), Menedzhment yakosti ta elementy systemy yakosti, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, p. 368.

Kurtus R. (2001), Comparing ISO 9000 and TQM, available at: https://www.school-for-champions.com/iso9000/iso_9000_vs_tqm.htm#.WuYQU8iFO.5.

Bondarenko, S. M. (2017), Vikoristannya koncepcii zagalnogo upravlinnya yakistyu (TQM) v organah miscevogo samovryaduvannya, Dershavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvitok, №2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1029.

Trachenko, L. A. (2019), Systemy upravlinnia yakistiu pidpryiemstv sfery inzhynirynhu: monohrafiia, ONEU,Vydavnychyi dim “Helvetyka”, Odesa, 380 s.

Shewhart W. 1939 (reprint 1986), Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control, Dover Publ., Inc., New York, 163 p.

Kuznetsova, I. O. (2012), Rozvitok procesnogo pidhodu u koncepcii zagalnogo menedjmentu yakosti, Visnik socialno-economichnih doslidjen, vip. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_2_21.