СПОЖИВЧИЙ РИНОК МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

PDF

Ключові слова

динаміка споживання
статистичний аналіз
системний аналіз
ринок мінеральної води
споживчий ринок

Як цитувати

Файвішенко, Д. С. (2019). СПОЖИВЧИЙ РИНОК МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ. Підприємництво і торгівля, (25), 122-128. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-18

Анотація

Глобальні зміни, що відбуваються у світовій економіці, погіршення екологічної ситуації та стану споживчої водопровідної води, наближення до європейських норм обумовлюють нову роль споживчого ринку мінеральної води, що полягає у забезпеченні первинних потреб населення, врахуванні впливу економічних процесів у суспільстві, формуванні експортного потенціалу та сприянні створення позитивного іміджу країни. У статті досліджено актуальні питання розвитку ринку мінеральної води в Україні, представлено аналітичні аспекти динаміки зростання обсягів виробництва за областями та зменшення кількості підприємств в цілому, що виро-бляють воду. Виявлено, що Україна посідає четверте місце в Європі за обсягом розвіданих водних запасів, вхо-дить в групу світових лідерів за запасами мінеральних вод, їх видобутку, розливу і реалізації. Виокремлено тен-денції зростання виробництва води в Україні за її видами: води натуральної мінеральної негазованої, води нату-ральної мінеральної газованої, води з додаванням цукру, підсолоджувальних або ароматизувальних речовин. Ви-явлено загострення конкуренції та вихід невеликих операторів з ринку. Для визначення каналів реалізації проду-кту застосовано методику системного аналізу, узагальнення та порівняння. Зазначено наявність сприятливих умов, унікальної рецептури продукту, нововведення для зростання вітчизняної продукції, культури споживання мінеральної води українського виробника. Перспективами подальшого дослідження є більш детальний аналіз й моніторинг ринку мінеральної води, оцінка конкурентоспроможних позицій, стратегічний аналіз брендів, осно-вних гравців на ринку.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-18
PDF

Посилання

Британова Т. С. Товарознавча характерис-тика мінеральних вод України / Т. С. Британова, А. В. Самко // Актуа-льні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – № 3. – С. 94-98.

Заїнчковський А. О. Розвиток інтеграцій-ного простору на ринку мінеральної води / Заїнчков-ський А. О., Кушніренко А. М. // Наук. пр. Нац. ун-ту харчових технологій. – 2011. – № 41 [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/.../1/65.pdf.

Олесюк О. Невагоме багатство ринку міне-рально-столових вод України / О. Олесюк // Марке-тинг в Україні. – 2016. – № 2. – С. 17-22.

Пахтер Ю. О. Мінеральні води як важлива складова розвитку курортно-рекреаційної сфери / Пахтер Ю. О. // Наук. вісн. УжНУ. Серія “Еконо-міка”. – 2009. – Вип. 28. – С. 45-48.

Пономаренко І. В. Аналіз ринку мінераль-них вод в Україні / Пономаренко І. В. // Інфраструк-тура ринку. – 2018. – №25. – С. 412-418.

Пілюшенко В. Л. Стратегія інноваційного управління сферою послуг на основі маркетинго-вого підходу / В. Л. Пілюшенко, І. О. Аракелова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4. – С. 133-142.

Тур О. В. Ринок мінеральної води в Україні: виробництво та споживання / О. В. Тур // Економі-чна наука. – 2013. – №7. – С. 105-111.

Шестопалов В. М. Новая классификация мине-ральных вод в Украине / Шестопалов В. М., Овчинникова Н. Б. // Природні ліки. – 2018. – №11.

Шевченко О. Мінеральні ресурси України / О. Шевченко // Маркетинг в Україні. – 2017. – №2. – С. 37-42.

Эркомаишвили Г. Г. Производство мине-ральных вод в Грузии и его потребительский рынок / Эркомаишвили Г. Г. // Проблемы современной эко-номики. Евроазийский науч.-аналит. журн. – 2003. – № 2 (6).

Офіційний сайт Державної служби статис-тики України [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу: http://ukrstat.gov.ua/.

Основні канали збуту мінеральної води в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/osnovnye-kanaly-sbyta-mineralnoj-vody-v-ukraine.

Файвішенко Д. С. Аналітичні аспекти перс-пектив розвитку мінеральної води / Файвішенко Д. С. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інте-лектуальної власності. – 2013. – Т. 3. – Вип. 1. – С. 213-216.

Ukrinform.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2656962-slava-bilak-kandidat-geologomineralogicnih-nauk.html.

Brytanova, T. S. and Samko, A. V. (2012), Tovaroznavcha kharakterystyka mineral'nykh vod Ukrainy, Aktual'ni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, № 3, s. 94-98.

Zainchkovs'kyj, A. O. and Kushnirenko, A. M. (2011), Rozvytok intehratsijnoho prostoru na rynku mineral'noi vody, Nauk. pr. Nats. un-tu kharchovykh tekhnolohij, № 41, available at: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/.../1/65.pdf.

Olesiuk O. (2016), Nevahome bahatstvo rynku mineral'no-stolovykh vod Ukrainy, Marketynh v Ukraini, № 2, s. 17-22.

Pakhter, Yu. O. (2009), Mineral'ni vody iak vazhlyva skladova rozvytku kurortno-rekreatsijnoi sfery, Nauk. visn. UzhNU. Seriia “Ekonomika”, vyp. 28, s. 45-48.

Ponomarenko, I. V. (2018), Analiz rynku mineral'nykh vod v Ukraini, Infrastruktura rynku, №25, s. 412-418.

Piliushenko, V. L. and Arakelova, I. O. (2013), Stratehiia innovatsijnoho upravlinnia sferoiu posluh na osnovi marketynhovoho pidkhodu, Marketynh i menedzhment innovatsij, № 4, s. 133-142.

Tur, O. V. (2013), Rynok mineral'noi vody v Ukraini: vyrobnytstvo ta spozhyvannia, Ekonomichna nauka, №7, s. 105-111.

Shestopalov, V. M. and Ovchynnykova, N. B. (2018), Novaia klassyfykatsyia myneral'nykh vod v Ukrayne, Pryrodni liky, №11.

Shevchenko O. (2017), Mineral'ni resursy Ukrainy, Marketynh v Ukraini, №2, s. 37-42.

Erkomayshvyly, H. H. (2003), Proyzvodstvo myneral'nykh vod v Hruzyy y eho potrebytel'skyj rynok, Problemy sovremennoj ekonomyky. Evroazyjskyj nauch.-analyt. zhurn, № 2 (6).

Ofitsijnyj sajt Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy, available at: http://ukrstat.gov.ua/.

Osnovni kanaly zbutu mineral'noi vody v Ukraini, available at: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/osnovnye-kanaly-sbyta-mineralnoj-vody-v-ukraine.

Fajvishenko, D. S. (2013), Analitychni aspekty perspektyv rozvytku

mineral'noi vody, Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti, T. 3, vyp. 1, s. 213-216.

Ukrinform.ua, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2656962-slava-bilak-kandidat-geologomineralogicnih-nauk.html.