ІННОВАЦІЙНІ ФОРМАТИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ У СИСТЕМІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

PDF

Ключові слова

роздрібна торгівля
інновації
система торговельного обслуговування
торговельний об’єкт
тип магазину
формат магазину
дрогерія

Як цитувати

Міщук, І. П., Кабаці, Б. І., Алмаші, Ю. Ю., & Дубина, М. О. (2019). ІННОВАЦІЙНІ ФОРМАТИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ У СИСТЕМІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. Підприємництво і торгівля, (24), 14-21. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-02

Анотація

Мета статті полягає у визначенні актуальності розвитку спеціалізованих магазинів нових, пер-спективних типів і форматів у складі регіональних і локальних систем торговельного обслуговування, а також в узагальненні сутності та видових особливостей одного з перспективних форматів торговельних об’єктів - мага-зинів типу “дрогерія”. На основі проведеного аналізу динаміки розвитку в Україні мережі роздрібних торговельних об’єктів визначено наявність тренду до поглиблення спеціалізації в роздрібній торгівлі непродовольчими товара-ми, що відображається на реалізації процесів формування регіональних і локальних систем торговельного обслуго-вування. Наголошено на необхідності врахування специфіки торговельної діяльності у більшості територіальних формувань регіонального та локального рівня з відносно незначними купівельними потоками шляхом розвитку інноваційних типів і форматів торговельних об’єктів. Здійснено критичний аналіз видових особливостей та кон-цепту формату магазинів типу “дрогерія”, наголошено на доцільності їх імплементації в практику роздрібної торгівлі в Україні.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-02
PDF

Посилання

Внутрішня торгівля України: проблеми і перспек-тиви розвитку : монографія / [за ред. В. В. Апопія, П. Ю. Балабана]. – Львів : “Новий Світ-2000”, 2014. – 565 с.

Апопій В. В. Сутність і типологія інновацій в торгі-влі / Апопій В. В., Хом’як Ю. М. // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 12.

Горбенко О. В. Ринок продуктової роздрібної торгі-влі в Україні : формати, мережі, розвиток / О. В. Горбенко // Молодий вчений. – 2015. – № 669 (24). – Ч. 1. – С. 59-66.

Торгівля в сільській місцевості: структурні зміни в трансформаційній економіці / Балабан П., Балабан М., Іванов Ю., Апопій Г. // Торгівля, комерція, підприєм-ництво : зб. наук. праць. – Львів : Видав- ництво ЛКА, 2015. – Вип. 18. – С. 11-17.

Апопій Г. В. Формування ефективної системи тор-говельного обслуговування в умовах розвитку сільсь-ких територій : дис. канд. екон. наук: 08.00.03 / Г. В. Апопій ; ПУЕТ. – Львів, 2016. – 212 с.

Теплицька Г. Й. Порівняння сучасних типів та форматів торговельних підприємств за кордоном і в Україні / Г. Й. Теплицька // Вісник Академії митної служби України. – 2012. – № 1. – С. 121-125. – (Економіка).

Захарова Ж. Ж. Современные форматы магазинов / Ж. Ж. Захарова // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2015. – № 2 (20). – С. 18-21.

Таташева Э. В. Современные форматы розничной торговли: отечественный и зарубежный опыт / Э. В. Таташева // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 24. – С. 197-200.

Гуштан Т. В. Типи і формати в роздрібній торгівлі: теоретичні аспекти // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / Т. В. Гуштан; [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – Вип. 20. – 134 с. – С.110-116

Статистичний щорічник України за 2017 рік / Державна служба статистики України ; [за ред. І. Є. Вернера]. – К., 2018. – 541 с.

Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визна-чення понять : ДСТУ 4303 : 2004. – Чинний від 2005-08-01 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/uk/directories1/dstu4303.html.

Організація торгівлі : підручник / [В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький та ін.; за ред. В. В. Апо-пія]. - [2-ге вид., перероб. та доп.]. - К. : Центр нав-чальної літератури, 2008. – 632 с.

Чеглов В. П. Экономика и организация управления розничными торговыми сетями / В. П. Чеглов. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 288 с.

Прохоров Н. Ближе гипера, дешевле супера. Отк-рытие своего дрогери. / Н. Прохоров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.openbusiness.ru/html/dop12/drogeri.htm.

Миронова В. Дрогери: самоопределение формата / В. Миронова, Е. Ростова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.retail.ru/articles/18467/.

Дворникова Е. Формат розницы “дрогери” – новые возможности для производителей косметики / Е. Дворникова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dvornikova.ru/press/articles/articles_17.html.

Зубарева И. За порошком и помадой / И. Зубарева // Российская Бизнес-газета. – №1016.(37) [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: https://rg.ru/2015/09/22/magazin.html.

Рубанович А. Drogerie в борьбе за звание “Сеть красоты и здоровья № 1 в Украине” / А. Рубанович // TradeMasterGroup [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://trademaster.ua/articles/915.

Формат ДРОГЕРИ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: - http://www.kkmserv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=41723.

Что такое дрогери? // Записки маркетолога [Элек-тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_d/drogerie/.

Vnutrishnja torghivlja Ukrajiny: problemy i perspektyvy rozvytku, za red. V. V. Apopija, P. Ju. Balabana (2014), “Novyj Svit-2000”, Ljviv, 565 s.

Apopij, V. V. and Khom'jak, Ju. M. (2011), Sutnistj i typologhija innovacij v torghivli, Torghivlja, komercija, pidpryjemnyctvo, vyp. 12.

Ghorbenko, O. V. (2015), Rynok produktovoji rozdribnoji torghivli v Ukrajini : formaty, merezhi, rozvytok, Molodyj vchenyj, # 669 (24), Ch. 1, s. 59-66.

Balaban P., Balaban M., Ivanov Ju. and Apopij Gh. (2015), Torghivlja v siljsjkij miscevosti: strukturni zminy v transformacijnij ekonomici, Torghivlja, komercija, pidpryjemnyctvo, Vydavnyctvo LKA, Ljviv, vyp. 18, s. 11-17.

Apopij, Gh. V. (2016), Formuvannja efektyvnoji systemy torghoveljnogho obslughovuvannja v umovakh rozvytku siljsjkykh terytorij : dys. kand. ekon. nauk: 08.00.03 / PUET, Ljviv, 212 s.

Teplycjka, Gh. J. (2012), Porivnjannja suchasnykh typiv ta formativ torghoveljnykh pidpryjemstv za kordonom i v Ukrajini, Visnyk Akademiji mytnoji sluzhby Ukrajiny, # 1, s. 121-125. – (Ekonomika).

Zaharova, Zh. Zh. (2015), Sovremennye formaty magazinov, Sibirskij torgovo-jekonomicheskij zhurnal, № 2 (20), s. 18-21.

Tatasheva, Je. V. (2015), Sovremennye formaty roznichnoj torgovli: otechestvennyj i zarubezhnyj opyt, Teorija i praktika obshhestvennogo razvitija, № 24, s. 197-200.

Ghushtan, T. V. Typy i formaty v rozdribnij torghivli: teoretychni aspekty (2016), Pidpryjemnyctvo i torghivlja : zbirnyk naukovykh pracj, redakc. kol.: Kucyk P. O., Apopij V. V., Semak B. B. ta in., Vydavnyctvo Ljvivsjkogho torghoveljno-ekonomichnogho universy-tetu, Ljviv, vyp. 20. – 134 s. - S.110-116.

Statystychnyj shhorichnyk Ukrajiny za 2017 rik / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny, za red. I. Je. Vernera (2018), K., 541 s.

Rozdribna ta optova torghivlja. Terminy ta vyznachennja ponjatj : DSTU 4303 : 2004. – Chynnyj vid 2005-08-01, available at : http://www.profiwins.com.ua/uk/directories1/dstu4303.html

Orghanizacija torghivli: pidruchnyk, V. V. Apopij, I. P. Mishhuk, V. M. Rebycjkyj ta in.; za red. V. V. Apopija (2008), 2 nd ed, Centr navchaljnoji literatury, Kyjiv, 632 s.

Cheglov, V. P. (2012), Jekonomika i organizacija upravlenija roznichnymi torgovymi setjami, INFRA-M, M., 288 s.

Prohorov N. Blizhe gipera, deshevle supera. Otkrytie svogo drogeri, available at : http://www.openbusiness.ru/html/dop12/drogeri.htm.

Mironova V. and Rostova E. Drogeri: samoopredelenie formata, available at : https://www.retail.ru/articles/18467/.

Dvornikova E. Format roznicy “drogeri” – novye vozmozhnosti dlja proizvoditelej kosmetiki, available at : http://dvornikova.ru/press/articles/articles_17.html.

Zubareva I. Za poroshkom i pomadoj, Rossijskaja Biznes-gazeta - №1016.(37), available at : https://rg.ru/2015/09/22/magazin.html.

Rubanovich A. Drogerie v bor'be za zvanie “Set' krasoty i zdorov'ja № 1 v Ukraine”, TradeMasterGroup, available at : http://trademaster.ua/articles/915.

Format DROGERI, available at : http://www.kkmserv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=41723.

Chto takoe drogeri?, Zapiski marketologa, available at : http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_d/drogerie/.