КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

Ключові слова

конкурентні стратегії
стратегічні альтернативи
модель вибору конкурентних стратегій
готельні підприємства
стратегічні напрями

Як цитувати

Мізюк, Б. М. (2018). КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво і торгівля, (23), 125-129. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-21

Анотація

Визначено принцип альтернативності при вирішенні проблем розвитку і конкурентної поведінки. Розглянуто специфіку та необхідність застосування певної конкурентної стратегії, що зумовлюється співвідношенням між кількістю конкурентних переваг готельних підприємств та рівнем їх конкурентоспроможності. Запропоновано декомпозиційну схему процесу обґрунтування стратегічних альтернатив у формуванні конкурентних стратегій. Розроблено та обгрунтовано модель вибору оптимальних конкурентних стратегій для готельних підприємств. Доведено, що без чітко сформованої стратегії та ретельно прорахованих засобів її розробки готельнтим підприємствам неможливо досконало здійснювати свою роботу та отримувати очікувані результати. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на впровадження у практику як готельних підприємств, так і для інших установ індустрії гостинності стратегічної моделі вибору їх конкурентних стратегій.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-21
PDF

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление / Ансофф И.; [пер. с англ.]. – М. : Экономика, 1994. – 214 с.

Боровських Н. В. Конкурентні стратегії: методологія формування і розвитку / Боровських Н. В. // Маркетинг. – 2005. – № 2. – С. 37-49.

Геєць В. Про сучасні проблеми економічного розвитку України / Геєць В., Пирожков С., Гунський Б. // Економіка України. – 1999. - № 9. – С. 4.

Портер М. Е. Конкурентные стратегии / Портер М. Е. – М. : Логос, 2004. – 588 с.

Портер М. Е. Стратегія конкуренції / Портер М. Е.; [пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський]. – К. : Основи, 1997. – 390 с.

Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А. А. Томпсон, Д. Стрикленд. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 577 с.

Фатхутдинов Р. Конкурентоспособность орга-низаций в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Фатхутдинов Р. – М., 2002. – 222 с.

Мізюк Б. М. Конкурентні стратегії торго-вельних підприємств : монографія / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська. – Львів : Вид-во ЛКА, 2013. – 192 с.

Ansoff I. (1994), Strategicheskoye upravleniye : per. z angl., Ekonomika, M., 214 s.

Borovsʹkykh, N. V. (2005), Konkurentni stra-tehiyi: metodolohiya formuvannya i rozvytku, Marketynh, № 2, s. 37-49.

Heyetsʹ V., Pyrozhkov S. and Hunsʹkyy B. (1999), Pro suchasni problemy ekonomichnoho roz-vytku Ukrayiny, Ekonomika Ukrayiny, № 9, s. 4.

Porter, M. Ye. (2004), Konkurentnyye strategii, Logos, M., 588 s.

Porter, M. E. (1997), Stratehiya konkurentsiyi, per. z anhl. A. Oliynyk, R. Skilʹsʹkyy, Osnovy, K., 390 s.

Tompson, A. A. and Striklend D. (1998), Strategicheskiy menedzhment: kontseptsii i situatsii dlya analiza, YUNITI, M., 577 s.

Fatkhutdinov R. (2002), Konkurentosposobnost' organizatsiy v usloviyakh krizisa: ekonomika, marke-ting, menedzhment, M., 222 s.

Mizyuk, B. M. and Tuchkovsʹka, I. I. (2013), Konkurentni stratehiyi torhovelʹnykh pidpryyemstv