ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

PDF

Ключові слова

анімація
анімаційна діяльність
анімаційні послуги
туристична діяльність
туристичний продукт
туристичні підприємства
дозвілля
індустрія гостинності

Як цитувати

Тучковська, І. І. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. Підприємництво і торгівля, (23), 155-159. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-26

Анотація

У статті розглянуто особливості організації анімаційної діяльності, визначено коло основних понять, розкрито аспекти, що визначають зростання ролі даного виду діяльності для залучення туристів. Запропоновано й обґрунтовано функції та напрями анімаційної діяльності, а також визначено можливості впровадження у практику туристичної діяльності анімаційних програм, застосовуючи зарубіжний досвід. Виокремлено основні функції анімаційної програми та запропоновано нову для “Limak Lara Deluxe Hotel & Resort”. Визначено складові моделі фахівця туристської анімації та методи в процесі підготовки організаторів туристського дозвілля. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на розробку інноваційних методів для анімаційних програм, що забезпечуватимуть загалом анімаційну діяльність в індустрії гостинності України.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-26
PDF

Посилання

Байлик С. И. Вступление в анимацию госте-приимства : учеб. пособие / С. И. Байлик. – Х. : Прапор, 2006. – 160 с.

Гаранин Н. Менеджмент гостиничной и туристской анимации : учеб. пособие / Н. Гаранин, И. Булыгина. – М. : Советский спорт, 2003. – 128 с.

Гальперина Т. И. Режиссура курортно-досу-говых программ в работе менеджера туристской анимации : учеб. пособие / Т. И. Гальперина. – М. : Советский спорт, 2006. – 168 с.

Килимистий С. М. Анімація в туризмі : нав-чальний посібник / Килимистий С. М. – К. : ФПУ, 2017. – 188 с.

Курило Л. В. Теория и практика анимации: 4.1. Теоретические основы туристской анимации : учеб. пособие / Л. В. Курило; Российская академия туризма. – М. : Советский спорт, 2006. – 296 с.

Лукьянова Л. Г. Рекреационные комплексы : учеб. пос. / Л. Г. Лукьянова, В. И. Цыбух. — К. : Вища шк., 2004. – 346 с

Проблеми міжнародного туризму : збірник наукових статей // Килимистий С. М. Анімаційні форми дозвілля: історичний аспект. – К. : ПП „ППНВ”, 2010. – 640 с.

Практика сучасного туризму: соціальна та економічна ефективність : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 14 жовтня 2008 р.) // Міхо О. І. Підготовка фахівців сфери туризму до організації анімаційної діяльності. – К. : КУТЕП, 2009. – 488 с.

Стрельцов Ю. А. Культурология досуга : учеб. пособие / Ю. А. Стрельцов. – М. : МГУКИ, 2012. – 186 с.

Bajlyk, S. Y. (2006), Vstuplenye v anymatsyiu hostepryymstva : ucheb. posobye, Prapor, Kh., 160 s.

Haranyn N. and Bulyhyna Y. (2003), Menedzh-ment hostynychnoj y turystskoj anymatsyy : ucheb. posobye, Sovetskyj sport, M., 128 s.

Hal'peryna, T. Y. (2006), Rezhyssura kurortno-dosuhovykh prohramm v rabote menedzhera turystskoj anymatsyy : ucheb. posobye, Sovetskyj sport, M., 168 s.

Kylymystyj, S. M. (2017), Animatsiia v turyzmi : navchal'nyj posibnyk, FPU, K., 188 s.

Kurylo, L. V. (2006), Teoryia y praktyka any-matsyy: 4.1. Teoretycheskye osnovy turystskoj anymatsyy : ucheb. posobye / Rossyjskaia akademyia turyzma, Sovetskyj sport, M., 296 s.

Luk'ianova, L. H. and Tsybukh, V. Y. (2004), Rekreatsyonnye kompleksy : ucheb. pos., Vyscha shk., K., 346 s

Problemy mizhnarodnoho turyzmu : zbirnyk naukovykh statej (2010), Kylymystyj, S. M. Animatsijni formy dozvillia: istorychnyj aspekt, PP „PPNV”, K., 640 s.

Praktyka suchasnoho turyzmu: sotsial'na ta ekonomichna efektyvnist' : materialy mizhnarod. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 14 zhovtnia 2008 r.) (2009), Mikho, O. I. Pidhotovka fakhivtsiv sfery turyzmu do orhanizatsii animatsijnoi diial'nosti, KUTEP, K., 488 s.

Strel'tsov, Yu. A. (2012), Kul'turolohyia dosuha : ucheb. posobye, MHUKY, M., 186 s.