ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИТЕЙЛУ В УКРАЇНІ

PDF

Ключові слова

ритейл
вітчизняні ритейлери
зарубіжні ритейлери
відмінні ознаки ритейлерів
сучасні фор-мати торгівлі
власні торгові марки
програми лояльності
дизайн торгових залів

Як цитувати

Антонюк, Я. М., & Шиндировський, І. М. (2019). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИТЕЙЛУ В УКРАЇНІ. Підприємництво і торгівля, (24), 22-30. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-03

Анотація

Вдосконалено суть категорії “ритейл”, дана порівняльна характеристика властивостей ритейлу та традиційної роздрібної торгівлі; досліджена діяльність зарубіжних та вітчизняних ритейлерів за різними ознаками властивостей; зроблений аналіз торгівлі в Україні власними торговими марками; показана залежність обсягу продаж ВТМ від виду зарубіжного і вітчизняного ритейлера, назви товару; акцентована увага на факто-рах збільшення продажу товарів в межах вітчизняного ритейлу. У ході дослідження встановлено, що для сучас-ного вітчизняного ритейлу характерним є зростання продажу не від кількості діючих торгових підприємств, асортименту товарів у магазині, місця розташування об’єктів, а від частки в товарообороті власних торгових марок, ціни в яких на 5-20% нижчі, ніж по традиційних товарах, запровадження програм лояльності, що збіль-шують час перебування покупців у магазині, покращення дизайну і фірмового стилю тощо. Пропонується викори-стання показників якісного торговельного обслуговування через запровадження ВТМ, програм лояльності, мерча-ндайзингу, дизайну торгових залів та обґрунтована необхідність їх використання у вітчизняному ритейлі.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-03
PDF

Посилання

Антонюк Я. М. Особливості інноваційного процесу в торгівлі в сучасних умовах / Я. М. Антонюк // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Вип. 12. – Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – С. 46-49.

Антонюк Я. М. Тенденції розвитку роздрібної торгівлі у країнах Європи в умовах інтернаціоналізації / Я. М.Антонюк, Г. Я. Антонюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки та торгівлі. 2013. – №3 (59). – С. 36-42. – (Серія Еко-номічні науки).

Структурні зміни та сучасні тенденції розвит-ку внутрішньої торгівлі України: монографія / Апопій В. В., Міщук І. П., Антонюк Я. М. та ін.; [за ред. проф. Апопія В. В.]. – Львів : “Новий Світ – 2000”, 2017. – 440 с.

Горохов М. А. Товары класса “премиум”: сущность и основные характеристики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dis.ru/library/541/29361/.

Гелевачук З. Й. Приватні торгові марки як ефективний інструмент маркетингової товарної політики / Гелевачук З. Й., Лозна К. О. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2013/Economics/6.

Дима О. О. Перспективи реалізації стратегії сталого розвитку вітчизняними роздрібними опера-торами через впровадження власних торгових марок / Дима О. О. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – №1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fem.sundu.edu.ua/.

Забарило М. Ключевые тенденции развития форматов розницы в Украине и Европе [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slideshare.net

http://www.ukrstat.gov.ua.

http://www.gtpartners.com.ua.

https://rau.ua/novyni/top-10-krupnejshih/.

https://koloro.ua/blog/dizain/kakim-cvetom-oformit-magazin-gayd-po-cvetovospriyatiu.html.

https://trademaster.ua/articles/312868.

Antoniuk, Ya. M. (2011), Osoblyvosti innovatsijnoho protsesu v tor¬hivli v suchasnykh umo¬vakh, Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo : zbirnyk naukovykh prats', vyp. 12, Vyd-vo LKA, L'viv, s. 46-49.

Antoniuk, Ya. M. and Antoniuk, H. Ya. (2013), Tendentsii rozvytku rozdribnoi torhivli u krainakh Yevropy v umovakh internatsionalizatsii, Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky ta torhi-vli, №3 (59), s. 36-42. – (Seriia Ekonomichni nauky).

Strukturni zminy ta suchasni tendentsii rozvytku vnutrishn'oi torhivli Ukrainy: monohrafiia, Apopij V. V., Mischuk I. P., Antoniuk Ya. M. ta in.; za red. prof. Apopiia V. V. (2017), “Novyj Svit – 2000”, L'viv, 440 s.

Horokhov, M. A. Tovary klassa “premyum”: suschnost' y osnovnye kharakterystyky, available at: http://dis.ru/library/541/29361/.

Helevachuk, Z. J. and Lozna, K. O. Pryvatni torhovi marky iak efektyvnyj instrument marketyn-hovoi tovarnoi polityky, available at: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2013/Economics/6.

Dyma, O. O. (2015), Perspektyvy realizatsii stratehii staloho rozvytku vitchyznianymy rozdribnymy operatoramy cherez vprovadzhennia vlasnykh torhovykh marok, Marketynh i menedzhment inno-vatsij, №1, available at: http://www.fem.sundu.edu.ua/.

Zabarylo M. Kliuchevye tendentsyy razvytyia formatov roznytsy v Ukrayne y Evrope, available at: http://www.slideshare.net/gfkukraine.

http://www.ukrstat.gov.ua.

http://www.gtpartners.com.ua.

https://rau.ua/novyni/top-10-krupnejshih/.

https://koloro.ua/blog/dizain/kakim-cvetom-oformit-magazin-gayd-po-cvetovospriyatiu.html.

https://trademaster.ua/articles/312868.