ТРАНСФОРМАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ В УМОВАХ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ

PDF

Ключові слова

мережа
інтернет-торгівля
маркетингова діяльність
підприємства
маркетингові стратегії
онлайн-ринок
веб-сайт

Як цитувати

Бойчук, І. В. (2019). ТРАНСФОРМАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ В УМОВАХ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ. Підприємництво і торгівля, (24), 37-43. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-05

Анотація

Метою статті є обґрунтування трансформаційних змін маркетингових стратегій підпри-ємств, які працюють в умовах інтернет-торгівлі, що сприятиме забезпеченню перспектив розвитку маркети-нгової діяльності на онлайн-ринку. Доведено, що динаміка Інтернету обумовила широке впровадження мережі як ефективного інструменту маркетингу. Проаналізовано специфіку застосування мережних технологій у реалізації маркетингових підходів у просуванні товарів, пошуку корисної інформації, клієнтів і ділових партне-рів, розширенні ринків збуту, веденні рекламних кампаній, організації зворотного зв’язку з цільовими покупця-ми. Визначені особливості трансформації маркетингових стратегій в умовах інтернет-торгівлі. Вказано на доцільність проведення подальших досліджень щодо розробки загальної схеми побудови системи маркетингу підприємства в мережі і визначенні маркетингових заходів для різних інтернет-ринків.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-05
PDF

Посилання

Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интерне-те / Л. Вебер, [пер. с англ. Е. Лалаян]. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 320 с.

Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Кот-лер, К.Л. Келлер; [пер. с англ. С. Г. Жильцов]. – [3-е изд.]. - М. : ИД “Вильямс”, 2009. – 462 с.

Реклама и маркетинг в Интернете / Т. Кеглер, П. Даулинг, Б. Тейлор, Д. Тестерман; [пер. с англ.]. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 640 с.

Уилсон Р. Планирование стратегии Интернет-маркетинга / Уилсон Р. – М. : Издательский дом Гребенникова, 2003. – 264 с.

Халлиган Б. Маркетинг в Интернете: как при-влечь клиентов с помощью Google, социальных сетей и блогов / Б. Халлиган, Дж. Шах ; [пер. с англ. Н. Коневская]. – М. : Диалектика, 2010. – 256 с.

Кокрум, Дж. Интернет-маркетинг: лучшие бе-сплатные инструменты / Дж. Кокрум; [пер. с англ. Л. Плостак]. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 382 с.

Литовченко И. Л. Генезис и эволюция ин-формационной концепции маркетинга : монография / И. Л. Литовченко. – К. : Наукова думка, 2011. – 200 с. – С. 37-42.

Ілляшенко С. М. Перспективи та основні про-блеми розвитку інтернет-торгівлі в Україні / С. М. Ілляшенко, Т. Є. Іванова // Механізм регулю-вання економіки. – 2014. – № 3. – С. 72-81.

Воронюк А. Актуальный интернет-маркетинг / А. Воронюк, А. Полищук. – К. : “Агентство “IPIO”, 2018. – 160 с.

Veber L. (2010), Effektivnyiy marketing v Internete, per. s angl., Mann, Ivanov i Ferber, Moscow, 320 s.

Kotler F. (2009), Marketing-menedzhment, “Vilyams”, Moscow, 462 s.

Kegler T., Dauling P., Tejlor B. and Testerman D. (2003), Reklama i marketing v Internete, per. s angl., Alpina Pablisher, Moscow, 640 s.

Uilson R. (2003), Planirovanie strategii Internet-marketinga, Izdatelskij dom Grebennikova, Moscow, 264 s.

Halligan B. (2010), Marketing v Internete: kak privlech klientov s pomoshhju Google, socialnyh setej i blogov, per. s angl., Dialectics, Moscow, 256 s.

Kokrum Dzh. (2013), Internet-marketing: luchshie besplatnye instrument, per. s angl., Mann, Ivanov i Ferber, Moscow, 382 s.

Litovchenko, I. L. (2011), Genezis i evolyutsiya informatsionnoy kontseptsii marketingakst, Naukova dumka, Kyiv, 200 s.

Illyashenko, S. M. (2014), Perspektivi ta osnovni problemi rozvitku internet-torgivli v Ukrayini, Mehanizm regulyuvannya ekonomiki, № 3, s. 72-81.

Voronyuk, A. and Polishuk, A., (2018), Aktualnyj internet-marketing, “Agentstvo “IPIO”, K., 160 s.