УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНІВ: АКТУАЛЬНІСТЬ, ЗМІСТ, НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

PDF

Ключові слова

роздрібна торгівля
спеціалізація торговельних підприємств
спеціалізовані магазини
управління продажами
модель системи управління продажами
напрями управління продажами в роздрібній торгівлі
інструментарій управління продажами в спеціалізованих магазинах

Як цитувати

Міщук, І. П., Н. І., З., Луньов, Є. Т., & Яковчук, М. В. (2019). УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНІВ: АКТУАЛЬНІСТЬ, ЗМІСТ, НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ. Підприємництво і торгівля, (25), 5-14. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-01

Анотація

В статті розглянуто актуальні проблеми розвитку процесів спеціалізації магазинів в контексті обґрунтування доцільності використання в них концептуальних положень та інструментарію системи управ-ління продажами. Метою статті є систематизація та уточнення науково-теоретичних засад розвитку про-цесів спеціалізації в роздрібній торгівлі, обґрунтування необхідності впровадження інструментарію системи управління продажами товарів у роздрібній торгівлі, дослідження змісту та особливостей управління прода-жами у спеціалізованих магазинах, а також формулювання напрямів удосконалення системи управління прода-жами у роздрібній торгівлі. Проведений аналіз сутнісного змісту спеціалізації роздрібної торгівлі та сучасного розвитку спеціалізації в мережі магазинів підприємств роздрібної торгівлі України засвідчив зміну тренду в сег-менті спеціалізованих непродовольчих магазинів у напрямку суттєвого згортання мережі таких магазинів та падіння їх частки в показниках чисельності і торгової площі магазинів. Обґрунтовано необхідність активізації діяльності таких магазинів шляхом імплементації в практику роздрібної торгівлі засадничих положень та ін-струментарію системи управління продажами. Систематизація науково-теоретичних положень та практич-ного досвіду дозволили запропонувати авторську принципову модель системи управління продажами. Визначено зміст та ключові елементи управління продажами товарів, наголошено на вирішальній ролі магазинів у здійсненні цільового завдання системи управління продажами, виокремлено особливості та перспективні напрями застосування інструментарію управління продажами в спеціалізованій роздрібній торгівлі. Подальші дослідження спрямовані на розробку прикладного інструментарію управління продажами товарів, адаптова-ного до діяльності різних груп і типів спеціалізованих магазинів.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-01
PDF

Посилання

Комерційна діяльність : підручник / [В. В. Апопій, С. Г. Бабенко, Я. А. Гончарук та ін.; за ред. В. В. Апопія]. – [2-ге вид.]. – К. : Знання, 2008. – 558 с.

Апопій В. В. Тенденції розвитку спеціалізації у роздрібній торгівлі України / В. В. Апопій, О. І. Шалева, Т. В. Гуштан // Науковий вісник Ужго-родського національного університету. – 2016. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 18-22.

Апопій В. В. Особливості аналізу конкуренто-спроможності спеціалізованих підприємств роздріб-ної торгівлі / В. В. Апопій, О. І. Шалева, Т. В. Гуштан // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 12. – Ч. 1. – С. 110-116.

Апопій В. В. Роздрібна торгівля: концентра-ція, спеціалізація та типізація : монографія / В. В. Апопій, Т. В. Гуштан, М. Б. Павлова ; [за ред. В. В. Апопія]. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 232 с.

Сысоева С. Тренинг продажи и обслуживания покупателей в розничном магазине / С. Сысоева. – СПб. : Питер, 2007. – 144 с.

Кондратюк І. В. Професійні продажі / І. В. Кондратюк, М. Я. Малініна ; [за наук. ред. М. Г. Бойко]. – Івано-Франківськ : “Лілея НВ”, 2015. – 192 с.

Кількість магазинів роздрібної торгівлі та їх торгова площа за видами економічної діяльності у 2018 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/fin/pdp/pdp_u/arh_kil_roz_mag_u.htm (дата звернення: 04.11.2019)

Роздрібна торгівля України у 2017 р. : стат. збірник / Державна служба статистики України ; [відп. за вип. А. О. Фризоренко]. – К., 2018. – 135 с.

Управление продажей товаров и услуг / И. М. Волохов, И. С. Дмитриева, С. И. Копылов, А. С. Копылов, Н. А. Кустова. – Волгоград : Волго-градское научное издательство, 2006. – 190 с.

Белобородова А. Л. Управление продажами / А. Л. Белобородова, О. В. Мартынова. – Казань : Из-дательство “Абзац”, 2016. – 88 c.

Apopij, V. V., Babenko, S. H. and Honcharuk, Ya. A. (2008), Komertsijna diial'nist', 2nd ed., Znannia, Kyiv.

Apopij, V. V., Shaleva, O. I. and Hushtan, T. V. (2016), Tendentsii rozvytku spetsializatsii u rozdribnij torhivli Ukrainy, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 10, part 1, pp. 18-22.

Apopij, V. V., Shaleva, O. I. and Hushtan, T. V. (2016), Osoblyvosti analizu konkuren-tospromozhnosti spetsializovanykh pidpryiemstv rozdribnoi torhivli, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 12, part 1, pp. 110-116.

Apopij, V. V., Hushtan, T. V. and Pavlova, M. B. (2018), Rozdribna torhivlia: kontsentratsiia, spetsializatsiia ta typizatsiia, Novyj Svit-2000, Lviv.

Sysoeva, S. (2007), Trening prodazhi i obsluzhivanija pokupatelej v roznichnom magazine, Piter, Saint-Petersburg.

Kondratiuk, I. V. and Malinina, M. Ya. (2015), Profesijni prodazhi, Lileia NV, Ivano-Frankivsk.

Kil'kist' mahazyniv rozdribnoi torhivli ta ikh torhova ploscha za vydamy ekonomichnoi diial'nosti u 2018 rotsi, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/fin/pdp/pdp_u/arh_kil_roz_mag_u.htm. (Accessed 4 Nonember 2019).

Rozdribna torhivlia Ukrainy u 2017 r.: Statystychnyj zbirnyk, vidp. za vyp. Fryzorenko A. O. (2018), Kyiv, 135 s.

Volohov, I. M. Dmitrieva, I. S. Kopylov, S. I. Kopylov, A. S. and Kustova, N. A. (2006), Upravlenie prodazhej tovarov i uslug, Volgogradskoe nauchnoe izdatel'stvo, Volgograd.

Beloborodova, A. L. and Martynova, O. V. (2016), Upravlenie prodazhami, Abzac, Kazan.