БАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ

PDF

Ключові слова

інвестування
банк
цінні папери
фондовий ринок
інвестиційний потенціал.

Як цитувати

Черкасова, С. В. (2019). БАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ. Підприємництво і торгівля, (24), 51-58. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-07

Анотація

В статті визначені тенденції розвитку банківської інвестиційної діяльності на вітчизняному фондовому ринку в 2013-2017 рр. Відзначені значно вищі темпи нарощування банківських інвестицій в цінні папери в досліджуваному періоді у порівнянні з обсягами інших активних операцій банків. Зроблений висновок про спрощення банківських інвестиційних стратегій щодо вкладень у цінні папери. Основу банківського порт-феля цінних паперів в сучасних умовах складають державні цінні папери, передусім ОВДП. Одночасно спосте-рігається зниження інтересу банків до вкладень в корпоративні цінні папери. Зазначені інвестиційні пріори-тети не сприяють розвитку фондового механізму фінансування господарської діяльності та гальмують вдос-коналення відносин на вторинному ринку цінних паперів в Україні. Запропоновані шляхи збільшення інвестицій-ного потенціалу банківських установ, підвищення ефективності їх інвестицій та інвестиційної активності на вітчизняному фондовому ринку.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-07
PDF

Посилання

Вовчак О. Д. Особливості інвестиційної ді-яльності банків як фінансових посередників в Україні / О. Д. Вовчак, Л. М. Надієвець // Бізнес Інформ. - 2014. - № 11. - С. 94-101.

Лєонов С. В. Інвестиційний потенціал банків-ської системи : монографія / С. В. Лєонов. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 375 с.

Луців Б. Інвестиційна політика банків: навч. посіб. / Б. Луців, А. Тимків; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. — 266 с.

Майорова Т. В. Інвестиційний процес і фінан-сово-кредитні важелі його активізації в Україні : монографія / Т. В. Майорова. - К.: КНЕУ, 2013. - 332 с.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id.

Статистичні матеріали Державної служби ста-тистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Національна комісія з цінних паперів та фон-дового ринку. Річні звіти за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nsmsc.gov.ua.

Аналітичний огляд банківської системи Украї-ни за 2017 р. : Національне рейтингове агентство “Рюрік” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_2017.pdf.

Офіційний сайт ПАТ КРЕДОБАНК [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: https://kredobank.com.ua.

Офіційний сайт Національного банку Украї-ни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

Vovchak, O. D. and Nadiyevecz`, L. M. (2014), Osobly`vosti investy`cijnoyi diyal`nosti bankiv yak finansovy`x poseredny`kiv v Ukrayini, Biznes Inform, # 11, P. 94-101.

Lyeonov, S. V. (2009), Investy`cijny`j potencial bankivs`koyi sy`stemy`, Sumy`, DVNZ “UABS NBU”.

Lutsiv, B. and Tymkiv, A. (2010), Investytsijna polityka bankiv, TNEU, Ternopil.

Majorova, T. V. (2013), Investytsijnyj protses i finansovo ¬kredytni vazheli joho aktyvizatsii v Ukraini, KNEU, Кyiv.

Osnovni pokaznyky diial'nosti bankiv Ukrainy, available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id.

Statystychna informatsiya Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny, available at : http://www.ukrstat.gov.ua.

Richni zvity Natsionalnoyi komisiyi z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku za 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, available at : http://old.nssmc.gov.ua/activities/annual.

Anality`chny`j oglyad bankivs`koyi sy`stemy` Ukrayiny` za 2017 : Nacional`ne rejty`ngove agentstvo “Ryurik”, available at: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_2017.pdf.

Oficijny`j sajt PAT KREDOBANK, available at: https://kredobank.com.ua.

Oficijny`j sajt Nacional`nogo banku Ukrayiny`, available at: https://bank.gov.ua.