РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

PDF

Ключові слова

соціальна відповідальність
соціально відповідальний бізнес
рівні соціальної відповідальності
концепції
параметри вимірювання соціально відповідального бізнесу

Як цитувати

Куцик, В. І. (2019). РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Підприємництво і торгівля, (24), 77-84. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-11

Анотація

Розробка та впровадження концепції соціальної відповідальності бізнесу необхідна як для роз-витку суспільних відносин, так і в гармонізації інтересів бізнесу, держави та суспільства. Мета статті поля-гає в аналізі наукових підходів до розуміння концепції соціальної відповідальності бізнесу з урахуванням міжна-родного досвіду та визначення напрямків розвитку концепційних основ. Виходячи з проведеного дослідження зарубіжного досвіду використання моделей соціальної відповідальності, автором зроблено висновок щодо не-досконалості концептуального підходу до впровадження національної моделі у сучасних умовах господарюван-ня. Для вирішення проблеми розробки концепції соціальної відповідальності бізнесу визначено: інституційні елементи розвитку соціальної відповідальності бізнесу, завдання та напрями вдосконалення державного регу-лювання, необхідність запровадження моніторингу параметрів соціальної відповідальності бізнесу. Перспек-тивним напрямом подальших досліджень є методичне забезпечення моніторингу параметрів соціальної відпо-відальності бізнесу на макро- та мезорівнях.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-11
PDF

Посилання

Баюра Д. О. Формування системи корпора-тивного управління на засадах соціальної відпові-дальності / Д. О. Баюра // Вісник Київського націо-нального університету ім. Тараса Шевченка. – Се-рія “Економіка”. – 2013. – № 10. – С. 18-22.

Белявська К. С. Соціальна відповідальність бізнесу: еволюція поглядів на проблему / К. С. Белявська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №1. – С. 228-233.

Будьонна Л. Шляхи та напрями формуван-ня соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Л. Будьонна // Соціальна політика. – 2008. – №8. – С. 9-10.

Вергун Л. І. Соціальна відповідальність бі-знесу в умовах глобальної фінансово-економічної кризи / Л. І. Вергун // Теоретичні та прикладні пи-тання економіки : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 23. – С. 165-170.

Волосковець Н. Ю. Корпоративна соціаль-на відповідальність підприємств як основа інноваційного розвитку сучасної економіки / Н. Ю. Воло-сковець // Наук. праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 125-131 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/index.html.

Глобальный договор ООН (UN Global Compact, 2000) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://globalcompact.org.ua.

Гуменна О. В. Соціальна відповідальність бізнесу в контексті інноваційного розвитку економіки / О. В. Гуменна [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_7/09gavdoe.pdf.

Дунаєв І. В. Мотиваційні аспекти станов-лення соціальної відповідальності бізнесу в Україні / І. В. Дунаєв, Н. І. Лепеха // Державне регулювання соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу. – Х. : Магістр, 2014. – С. 144-146.

Коваленко О. В. Соціальна відповідальність бізнесу як наслідок державного регулювання економіки / О. В. Коваленко [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.icp-ua.com/ru/node/1155.

Концепція національної стратегії соціаль-ної відповідальності бізнесу в Україні [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://kbs.org.ua/index.php?get=14&id=5817.

Король С. Інституційний підхід до соціальної відповідальності бізнесу / С. Король // Вісник КНТЕУ. – 2013. – №3. – С. 42-55.

Макара О. В. Концепція соціально орієнтованого регулювання національної економіки / О. В. Макара // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. – № 6 (51), ч. 2. – C. 211-215.

Мельник С. Становлення соціально орієнтованого бізнесу в Україні як складова державної соціальної політики / С. Мельник // Україна: аспек-ти праці. – 2008. – № 5. – С. 32-36.

Мурашко М. І. Концептуальні основи соціа-льної відповідальності бізнесу в Україні / М. І. Мурашко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dse.org.ua/arhcive/12/11.pdf.

Охріменко О. О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / Охріменко О. О., Іванова Т. В.; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. – 2015. – 180 с.

Панченко Н. Г. Формування концепції корпоративної соціальної відповідальності підприємства / Н. Г. Панченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 62. – C. 377-384.

Результати опитування: соціальна відповідальність бізнесу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/files/SURVEY_UKR.pdf.

Шира Н. О. Напрями впровадження системи корпоративної соціальної відповідальності в практи-ку українських підприємств / Н. О. Шира, А. І. Іващенко // Ефективна економіка. – 2013. – №11 [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2502.

Baiura, D. O. (2013), Formuvannia systemy korporatyvnoho upravlinnia na zasadakh sotsialnoi vidpovidalnosti, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka, Seriia “Ekonomika”, № 10, p. 18-22.

Beliavska, K. S. (2011), Sotsialna vidpovidalnist biznesu: evoliutsiia pohliadiv na problemu, Visnyk Khmelnytskoho naionalnoho universytetu, №1, s. 228-233.

Budonna L. (2008), Shliakhy ta napriamy formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v Ukraini, Sotsialna polityka, №8, p. 9-10.

Verhun, L. I. (2010), Sotsialna vidpovidalnist biznesu v umovakh hlobalnoi finansovo-ekonomichnoi kryzy, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky: zb. nauk. prats, vyp. 23, p. 165-170.

Voloskovets N. (2010), Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist pidpryiemstv yak osnova innovatsiinoho rozvytku suchasnoi ekonomiky, available at : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/index.htm.

Hlobalnyy dohovor OON, available at : http://globalcompact.org.ua.

Humenna, O. V. (2009), Sotsialna vidpovi-dalnist biznesu v konteksti innovatsiinoho rozvytku ekonomiky, available at : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_7/09ga vdoe.pdf.

Dunaiev, I. V. (2014), Motyvatsiini aspekty stanovlennia sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v Ukraini, Derzhavne rehuliuvannia sotsialnoho pidpryiemnytstva ta sotsialno vidpovidalnoho biznesu, Mahistr, Kh., s. 144-146.

Kovalenko, O. V. (2010), Sotsialna vidpovidalnist biznesu yak naslidok derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky, available at : http://www.icp-ua.com/ru/node/1155.

Kontseptsiia natsionalnoi stratehii sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v Ukraini, available at : http://kbs.org.ua/index.php?get=14&id=5817.

Korol S. (2013), Instytutsiinyi pidkhid do sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu, Visnyk KNTEU, №3, p. 42-55.

Makara, O. V. (2011), Kontseptsiia sotsialno oriientovanoho rehuliuvannia natsionalnoi ekonomiky, Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, № 6 (51), ch. 2. P. 211-215.

Melnyk S. (2008), Stanovlennia sotsialno oriientovanoho biznesu v Ukraini yak skladova derzhavnoi sotsialnoi polityky, Ukraina: aspekty pratsi, № 5, p. 32-36.

Murashko, M. I. Kontseptualni osnovy sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v Ukraini, available at : https://dse.org.ua/arhcive/12/11.pdf.

Okhrimenko, O. O. and Ivanova, T. V. (2015), Sotsialna vidpovidalnist : navch. posib.; Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut”, 180 p.

Panchenko, N. H. (2018), Formuvannia kontseptsii korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti pidpryiemstva, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, № 62, p. 377-384.

Rezultaty opytuvannia: sotsialna vidpovidalnist biznesu v Ukraini, available at : http://www.un.org.ua/files/SURVEY_UKR.pdf.

Shyra, N. O. (2013), Napriamy vprovadzhennia systemy korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v praktyku ukrainskykh pidpryiemstv, available at : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2502.