РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА ЗАСАДАХ МЕНЕДЖМЕНТУ

PDF

Ключові слова

публічне адміністрування
суб’єкт і об’єкт публічного адміністрування
система публічного адміністрування
суспільство

Як цитувати

Колянко, О. В. (2019). РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА ЗАСАДАХ МЕНЕДЖМЕНТУ. Підприємництво і торгівля, (24), 103-107. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-15

Анотація

В статті розглянуто питання трансформації державного управління в управління публічне, ви-значено структуру і зміст публічного адміністрування. Досліджено суб’єкт і об’єкт публічного адміністру-вання. Запропоновано механізм удосконалення державного управління, яке враховує зростання ролі громадсь-кості як головного чинника сталого розвитку соціально-економічних систем. Розглянуто один із ключових моментів сучасних концепцій управління – децентралізацію. Запропоновано впровадження нових інструментів управління в умовах модернізації для формування національної системи публічного адміністрування. Доведено, що вдосконалення публічного адміністрування сприятиме соціальному благополуччю суспільства, підвищенню рівня й якості життя населення, вирішенню нагальних соціально-економічних проблем. Ефективне управління соціально-економічними процесами і забезпечення їх збалансованості можливе лише за умови формування ефе-ктивної системи публічного управління. Визначення стратегічної мети, принципів і критеріїв результативно-сті такої системи повинно будуватися на принципово новій парадигмі, в основі якої – людина, якість її жит-тя. Сформульовано та обгрунтовано шляхи підвищення ефективності публічного адміністрування в Україні.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-15
PDF

Посилання

Концепція реформування публічної адмініст-рації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravo.org.ua/files/stat/Concept_public_administration.pdf.

Молошна О. Л. Особливості формування державно-службових відносин в умовах становлен-ня системи публічного адміністрування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-02(2)/Moloshna, %20Bashtannyk.pdf.

Гаврилишин: не вірю, що люди, які тепер при владі, поправлять стан України [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : https:// hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/gavrylyshyn-ne-viryu-shcho-lyudy-yaki -teper-pry-vladipopravlyat-stan-ukrayiny.

Центр адаптації державної служби до стан-дартів Європейського Союзу. Нова державна служ-ба: європейська модель належного управління для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.center.gov.ua/pres-tsentr/materiali/item/1873.

Garcea J. (eds.). Local government reform: a comparative analysis of advanced Anglo-American countries. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008.

Chandler J. A. Local government today. Man-chester: Manchester University Press, 2001.

Kontseptsiia reformuvannia publichnoi admin-istratsii v Ukraini, available at: http://www.pravo.org.ua/files/stat/Concept_public_administration.pdf.

Moloshna, O. L. Osoblyvosti formuvannia derzhavno-sluzhbovykh vidnosyn v umovakh stanovlennia systemy publichnoho administruvannia v Ukraini, available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavnic-tvo/2009/2009-02(2)/Moloshna,%20Bashtannyk.pdf.

Havrylyshyn: ne viriu, scho liudy, iaki teper pry vladi, popravliat' stan Ukrainy, available at: https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/gavrylyshyn-ne-viryu-shcho-lyudy-yaki-teper-pry-vladipopravlyat-stan-ukrayiny.

Tsentr adaptatsii derzhavnoi sluzhby do standartiv Yevropejs'koho Soiuzu. Nova derzhavna sluzhba: ievropejs'ka model' nalezhnoho upravlinnia dlia Ukrainy, available at: http://www.center.gov.ua/pres-tsentr/materiali/item/1873.

Garcea J. (eds.). (2008), Local government re-form: a comparative analysis of advanced Anglo-American countries. Cheltenham: Edward Elgar Pub-lishing.

Chandler, J. A. (2001), Local government today. Manchester: Manchester University Press.