ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

PDF

Ключові слова

заморожені напівфабрикати
ринок
виробництво
реалізація
попит

Як цитувати

Олійник, Н. М., Тарасюк, А. В., Макаренко, С. М., & Котик, О. А. (2019). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ. Підприємництво і торгівля, (24), 127-131. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-19

Анотація

У статті розглянуто стан виробництва та реалізації заморожених напівфабрикатів в Україні. Під час проведення аналізу розглянуто структуру, асортимент продукції, динаміку обсягів виробництва та реалізації, основних лідерів ринку. Встановлено, що ринок заморожених продуктів в Україні має досить вели-кий потенціал. Однак тут присутні і проблеми, які гальмують розвиток всієї галузі. В першу чергу до них вар-то віднести технологічні складнощі, сезонність попиту, необхідність організації “холодної логістики”, слаб-кий контроль якості сировини, тривалість окупності інвестицій. Останнім часом розвиток ринку замороже-них напівфабрикатів не можна назвати активним. Встановлено, що головне завдання українського ринку за-морожених напівфабрикатів – втримати досягнуті обсяги виробництва. Прогнозується подальша концентра-ція виробництва, вихід з ринку заморожених напівфабрикатів малих виробників, поява закордонних операторів.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-24-19
PDF

Посилання

Журавльов В. Ю. Сучасні реалії та перспективи розвитку підприємств харчової промисловості в Херсо-нській області / В. Ю. Журавльов, Н. М. Олійник, С. М. Макаренко // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові по-шуки молоді : Всеукраїнська науково-практична

конференція здобувачів вищої освіти і молодих уче-них (3 квітня 2019 р.). – Х. : ХДУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 99.

Тарасюк А. В. Перспективи розвитку ефектив-ного ринку молочної продукції в Україні / А. В. Тара-сюк, Н. М. Олійник, А. С. Мамєдова // Вісник Львів-ського торговельно-економічного університету. Еко-номічні науки. – 2018. – Вип. 56. – С. 67-71.

Ткачев А. Высокое качество – “визитная кар-точка” бренда / А. Ткачев // Брутто. – 2013. – № 58. – С. 28-32.

Колесова Р. Произвести и продать / Р. Колесо-ва // Мясной бизнес + Прайс Строки. – 2007. – № 4. – С. 94-96.

Шубина Г. Рынок замороженных полуфабри-катов: общая ситуация / Г. Шубина // Продукты & Ингредиенты. – 2012. – № 3 (89). – С. 38-40.

Шугурова Т. Инновационный подход к произ-водству натуральных полуфабрикатов / Т. Шугурова // Мясной бизнес. – 2011. – № 4. – С. 56-57.

Макенова С. О. Сучасний стан харчової про-мисловості у Херсонській області / С. О. Макенова, Н. М. Олійник // Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 березня 2017 р.). – Дніпро: НО “Перспектива”, 2017. – С. 74-77.

Державна служба статистики України [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Портал для споживачів FAVOR [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.favor.com.ua/ru/vote/products/frozen-convenience-food/.

Макаренко С. М. Бізнес-планування : нав-чально-методичний посібник для студентів спеціаль-ності 073 “Менеджмент” / С. М. Макаренко, Н. М. Олійник. – Херсон : ТОВ “ВКФ “СТАР” ЛТД”, 2017. – 224 с.

Лисюк В. М. Роль субконтрактації у розвитку міжрегіональної кооперації на ринках харчової про-мисловості / В. М. Лисюк, Н. Л. Шлафман, Н. М. Олійник // Development strategy of science and educa-tion: Collection of scientific articles. – Fidelite editions, Namur, Belgique, 2017. – Р. 49-52.

Макаренко С. М. Вдосконалення механізму управління продовольчим комплексом як основи стабільності розвитку міста / С. М. Макаренко, В. Р. Шкабара, Н. М. Олійник // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ : збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2018 р.). – Херсон : ДВНЗ “ХДАУ”, 2018. – С. 48-50.

Zhuravl'ov, V. Yu., Oliinyk, N. M. and Makarenko, S. M. (2019), Suchasni realii ta perspektyvy rozvytku pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti v Khersons'kij oblasti, Innovatsijni tekhnolohii rozvytku u sferi kharchovykh vyrobnytstv, hotel'no-restorannoho biznesu, ekonomiky ta pidpryiemnytstva: naukovi poshuky molodi, Vseukrains'ka naukovo-praktychna konferentsiia

zdobuvachiv vyschoi osvity i molodykh uchenykh, KhDUKhT, Kharkiv, April 13, no. 2, рр. 99.

Tarasiuk, A. V., Oliinyk, N. M. and Mamiedova, A. S. (2018), Perspektyvy rozvytku efektyvnoho rynku molochnoi produktsii v Ukraini, Visnyk L'vivs'koho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu: Ekonomichni nauky, vol. 56, рр. 67-71.

Tkachev, A. (2013), Vyisokoe kachestvo – “vi-zitnaya kartochka” brenda, Brutto, no. 58, рр. 28-32.

Kolesova, R. (2007), Proizvesti i prodat, Myasnoy biznes Prays Stroki, no. 4, рр. 94-96.

Shubina, G. (2012), Ryinok zamorozhennyih polufabrikatov: obschaya situatsiya, Produktyi & Ingre-dientyi, no. 3 (89), рр. 38-40.

Shugurova, T. (2011), Innovatsionnyiy podhod k proizvodstvu naturalnyih polufabrikatov, Myasnoy biznes, no. 4, рр. 56-57.

Makenova, S. O. and Oliinyk, N. M. (2017), Suchasnyj stan kharchovoi promyslovosti u Khersons'kij oblasti, Rozvytok finansovo-ekonomichnoho stanovyscha na riznykh rivniakh upravlinnia, Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Dnipro, рр. 74-77.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Portal dlia spozhyvachiv FAVOR (2019), availa-ble at: https://www.favor.com.ua/ru/vote/products/frozen-convenience-food/.

Makarenko, S. M. and Oliinyk, N. M. (2017), Biznes-planuvannia: navchal'no-metodychnyj posibnyk dlia studentiv spetsial'nosti 073 “Menedzhment”, TOV “VKF “STAR” LTD”, Kherson.

Lisyuk, V. M., Shlafman, N. L. and Oliinyk, N. M. (2017), Rol' subkontraktatsii u rozvytku mizhrehional'noi kooperatsii na rynkakh kharchovoi promyslovosti, Development strategy of science and education, Collection of scientific articles, Belgique, рр. 49-52.

Makarenko, S. M., Shkabara, V. R. and Oliinyk, N. M. (2018), Vdoskonalennia mekhanizmu upravlinnia prodovol'chym kompleksom iak osnovy stabil'nosti rozvytku mista, Publichne upravlinnia ta administruvannia u protsesakh ekonomichnykh reform, II Vseukrains'ka naukovo-praktychna konferentsiia, DVNZ “KhDAU”, Kherson, April 19, рр. 48-50.