ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

PDF

Ключові слова

логістичний потенціал
логістична інфраструктура
впровадження інновацій
логістичний центр
логістичний кластер

Як цитувати

Міщук, І. П., Марій, О. Т., & Гадада, В. Г. (2018). ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ. Підприємництво і торгівля, (23), 5-9. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-01

Анотація

В статті уточнено сутність логістичного потенціалу підприємства. Розмежовано поняття “логістична інфраструктура” та “суб’єкт логістичної інфраструктури”. Акцентовано роль інфраструктурного забезпечення у формуванні логістичного потенціалу підприємства торгівлі. Висвітлено мету та детермінанти створення інфраструктурного забезпечення. Проаналізовано напрями імплементації інновацій в розвиток логістичного потенціалу підприємств торгівлі через створення логістичних кластерів і логістичних центрів. Встановлено, що логістичний потенціал підприємства значною мірою визначається станом логістичної інфраструктури, що обумовлює потребу у розробці нових, науково обґрунтованих механізмів її побудови та пошуку інноваційних рішень, що дозволять торговельним підприємствам адаптуватися до зміни ринкової кон’юнктури та забезпечити ефективність діяльності на споживчому ринку.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-01
PDF

Посилання

Довба М. О. Теоретико-методичні засади створення і функціонування логістичної інфра-структури / М. О. Довба, Н. В. Чорнописька // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. праць. – 2004. – № 499. – С. 40-44. – (Логістика).

Колодійчук В. А. Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки : монографія / В. А. Колодійчук. – Львів : Укр. бестселер, 2015. – 574 с.

Крикавський Є. В. Логістичний паспорт країни contra “Логістизації” / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко // Вісник Національного універ-ситету “Львівська політехніка” : зб. наук. праць. – 2012. – № 749. – С. 549-556.

Мізюк Б. М. Сучасна логістика: моделювання інформаційних потоків у торговельних мережах : монографія / Б. М. Мізюк, Н. І. Бойко. – Львів : Вид-во ЛКА, 2011. – 208 с.

Міценко Н. Г. Логістичний менеджмент – інструмент формування та забезпечення ефек-тивного функціонування інтегрованих систем / Н. Г. Міценко // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛКА, 2013. – Вип. 15. – С. 111-116.

Шкодіна О. С. Формування та реалізація логістизації машинобудівних підприємств : дис. …канд. екон. наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” / О. С. Шкодіна. – Хмельницький, 2013. – 320 с.

Струтинська І. В. Передумови та фактори, які сприяють становленню та розвитку логістичних центрів на території України / І. В. Струтинська //

Економіка і регіон : науковий вісник. – Полтава : ПолтНТУ, 2011. – № 1 (28). – С. 198-203.

Connecting to Compete 2016: Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators / The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. – 2016. – 76 р.

Global Rankings 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lpi.worldbank.org/international/global

Kondratowicz L. Networking logistics centres in the Baltic Sea Region. Work Package 1 Leader Volume I. Planning of logistics centres. / L. Kondratowicz. – Poland : European Regional Development Fund, 2003. – 133 р.

Dovba, M. O. and Chornopys'ka, N. V. (2004), Teoretyko-metodychni zasady stvorennya i funktsionu-vannya lohistychnoyi infrastruktury, Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”, vol. 499 (Lohistyka), pp. 40-44.

Kolodijchuk, V. A. (2015), Efektyvnist' lohistyky zerna ta produktiv joho pererobky, Ukr. bestseler, L'viv.

Krykavs'kyy, Ye. V. and Pokhyl'chenko, O. A. (2012), Lohistychnyy pasport krayiny contra «Lohistyzatsiyi», Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”, vol. 749 (Lohistyka), pp. 549-556.

Miziuk, B. M. and Bojko, N. I. (2011), Suchasna lohistyka: modeliuvannia informatsijnykh potokiv u torhovel'nykh merezhakh, LKA, L'viv.

Mitsenko, N. H. (2013), Lohistychnyy menedzhment – instrument formuvannya ta zabezpe-chennya efektyvnoho funktsionuvannya intehrovanykh system, Torhivlya, komertsiya, pidpryyemnytstvo, vol. 15, pp. 111-116.

Shkodina, O. S. (2013), Formation and implementation of logistics of machine-building enter-prises: synopsis of a thesis for PhD in economics: spec. 08.00.04, Khmelnitsky, 320 p.

Strutyns'ka, I. V. (2011), Peredumovy ta faktory, yaki spryyayut' stanovlennyu ta rozvytku lohistychnykh tsentriv na terytoriyi Ukrayiny, Ekonomika i rehion : naukovyy visnyk, vol. 1 (28), pp. 198-203.

Connecting to Compete 2016: Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators / The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. – 2016. – 76 р.

Global Rankings 2018 [Online], available at : https://lpi.worldbank.org/international/global.

Kondratowicz L. (2003), Networking logistics centres in the Baltic Sea Region. Work Package 1 Leader Volume I. Planning of logistics centres. –European Regional Development Fund, Poland, 133 р.