СВІТОВІ ТРЕНДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

PDF

Ключові слова

біржа
біржова торгівля
біржовий ринок

Як цитувати

Ковальчук, С. В., Дражниця, С. А., & Карпенко, В. Л. (2018). СВІТОВІ ТРЕНДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Підприємництво і торгівля, (23), 10-14. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-02

Анотація

Метою даного дослідження є визначення суті та перспективності біржової торгівлі, її стану й основних світових трендів, а також тенденцій розвитку біржової торгівлі в Україні. Для досягнення мети було окреслено коло завдань дослідження, серед яких: 1) визначення суті та функціональних видів біржової торгівлі; 2) визначення ролі товарних бірж для економіки; 3) вивчення еволюції та визначення світового тренду розвитку біржової торгівлі; 4) на основі проведеного аналізу визначення тенденцій розвитку біржової торгівлі в Україні. Дослідивши різні підходи до визначення суті бірж і біржової торгівлі, автори дають своє узагальнене визначення, яке передає суть біржової торгівлі як взаємодію комерційного характеру суб’єктів біржового ринку (визначається в залежності від специфічних характеристик товару, учасників торгів, їх місця знаходження і технічного оснащення) за допомогою як традиційних методів, так і сучасних інформаційних систем, їх мереж і технологій. Основними факторами ефективності і пріоритетності розвитку такого виду торгівлі, як біржова, є забезпечення задоволення потреб нових підприємств, які ще не сформували необхідних коопераційних зв’язків, в необхідній кількості біржового товару та послуг, забезпечення промисловості страхуванням від ризику збитків на основі зміни цін і кількості замовлень, забезпечення додаткових надходжень в економіку за рахунок формування високоорганізованих ризико-спекулятивних ринків і багато іншого. На основі критичного аналізу статистичних даних та інших інформаційних джерел автори формують рейтинг країн за рівнем розвитку біржової торгівлі. Детальний аналіз світової практики розвитку біржової торгівлі дав змогу визначити основні вектори цього процесу у світовому масштабі та тенденції розвитку в Україні.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-02
PDF

Посилання

Солодкий М. О. Проблеми та напрями роз-витку біржового товарного ринку в Україні / М. О. Солодкий // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. – 2017. – №10 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://-www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5814.

Яворська В. О. Тенденція розвитку вітчиз-няної біржової торгівлі товарними деривативами на сільськогосподарську продукцію / В. О. Яворська // Моніторинг біржового ринку. – 2014. – № 1. – С. 16-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://-nbuv.gov.ua/UJRN/mbr_2014_1_14.

Вавдійчук І. М. Сучасний стан та тенденції розвитку біржової торгівлі в Україні / І. М. Вавдій-чук // Електронне наукове фахове видання “Гло-бальні та національні проблеми економіки”. – 2017. – №15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/36.pdf.

Шимко О. В. Біржова торгівля в Україні: проблеми становлення та розвитку / О. В. Шимко // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Економіка. – 2009. – Вип. 12. – С. 437-443 [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa-_2009_12_55.

Саприкіна Т. А. Біржова торгівля як інстру-мент забезпечення лібералізації ринку електро-енергії / Саприкіна Т. А. // Молодий вчений. – 2015. – №2(17) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/123.pdf.

Біржова діяльність [Текст] : підручник / Апопій В. В. [та ін.] ; [за ред. проф. Апопія В. В.]. – Львів : Растр-7, 2017. – 486 с.

Solodkyi, M. O. (2017), Problemy ta napriamy rozvytku birzhovoho tovarnoho rynku v Ukraini, Elektronne naukove fakhove vydannia “Efektyvna ekonomika”, №10, available at : http://www.econo-my.nayka.com.ua/?op=1&z=5814.

Iavorska, V. O. (2014), Tendentsiia rozvytku vitchyznianoi birzhovoi torhivli tovarnymy deryvaty-vamy na silskohospodarsku produktsiiu, Monitorynh birzhovoho rynku, № 1, s. 16-17, available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mbr_2014_1_14.

Vavdiichuk, I. M. (2017), Suchasnyi stan ta tendentsii rozvytku birzhovoi torhivli v Ukraini, Elektronne naukove fakhove vydannia “Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky”, №15, available at : http://global-national.in.ua/archive/15-2017/36.pdf.

Shymko, O. V. (2009), Birzhova torhivlia v Ukraini: problemy stanovlennia ta rozvytku, Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu “Ostrozka aka-demiia”]. Ser. : Ekonomika. - Vyp. 12. - S. 437-443, available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2009_12_55.

Saprykina, T. A. (2015), Birzhova torhivlia yak instrument zabezpechennia liberalizatsii rynku elektro-enerhii, Molodyi vchenyi, №2(17), available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/123.pdf.

Birzhova diialnist [Tekst] : pidruchnyk, Apopii V. V. [ta in.] (2017), Rastr-7, Lviv, 486 s.