ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВИБОРУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ В СУЧАСНІЙ ТОРГІВЛІ

PDF

Ключові слова

підприємства роздрібної торгівлі
роздрібний товарооборот
холодильне обладнання

Як цитувати

Середа, С. А. (2018). ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВИБОРУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ В СУЧАСНІЙ ТОРГІВЛІ. Підприємництво і торгівля, (23), 27-30. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-05

Анотація

У статті аргументовано необхідність підбору холодильного обладнання підприємствами роздрібної торгівлі в сучасних умовах господарювання, особливо зі зростанням у загальному товарообороті роздрібної торгівлі частки продовольчих товарів. В той же час для ефективної діяльності роздрібних торгових підприємств запропоновано підходи до вибору того чи іншого торгового холодильного обладнання для зберігання якості відповідного асортименту продовольчих товарів, що реалізуються і пропонуються кінцевим споживачам. У процесі дослідження доведено, що у процесі вибору холодильного обладнання для роздрібних торговельних підприємств доцільно використовувати наукові підходи щодо розрахунку охолоджувальних площ в залежності від виду та асортименту пропонованих товарів. При виборі торговельного холодильного обладнання необхідно керуватися такими основними критеріями як ціна, надійність обладнання, енергоощадність.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-05
PDF

Посилання

Апопій В. В. Характер сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України / В. В. Апопій, Н. С Ситник // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2011. - Вип. 13. - С. 5-9.

Блондо Э. Инновации в розничной торговле / Э. Блондо // Бизнес-журнал. – 2005. – № 4. – С. 48-51.

Горбенко О. В. Ринок продуктової роздрібної торгівлі в Україні: формати, мережі і розвиток / О. В. Горбенко // Молодий вчений. - № 9 (24) Частина 1 вересень, 2015 р. − С. 59-66 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/9/12.pdf.

Гришко М. Г. Розвиток роздрібних торговель-них мереж в Україні / М. Г. Гришко // Молодий вчений. - № 9 (24). Частина 1 вересень, 2015 р. − С. 66-69 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/9/13.pdf.

Підкамінний І. М. Інноваційний розвиток підприємств роздрібної торгівлі / І. М. Підкамінний, І. О. Совершенна // БІЗНЕСІНФОРМ. − № 1 ’2013. − С. 156-159

Маркидес К. Новая модель бизнеса: Стратегии безболезненных инноваций / К. Маркидес ; [пер. с англ.]. – М. : Альпина Паблишер: Издательство Юрайт, 2010. – 298 с.

Попадинець Н. М. Ринок роздрібної торгівлі України та країн ЄС: порівняльний аналіз / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проб-леми сучасного періоду України. – 2014. − Вип. 2(106). − С. 295-303.

Портер М. Конкуренция / М. Портер ; [пер. с англ.]. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2005. – 608 с.

Сергеєва О. Р. Обладнання підприємств тор-гівлі. Опорний конспект лекцій [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://oborud-hduht.kh.ua/wp-content/uploads/2014/09/3.

Статистичний щорічник України за 2016 рік. − Київ, 2017. – 611 с.

Як оптимізувати торговий простір? [Елект-ронний ресурс]. − Режим доступу: https://www.google.com.Ua/search?q=%D0%AF%D0%BA+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%3F&rlz=1C1GKLB_enUA679UA680&oq=%D0%AF%D0%BA+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%3F&aqs=chrome..69i57.2109j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Apopij, V. V. and Sytnyk, N. S. Kharakter suchasnoho rozvytku vnutrishn'oi torhivli Ukrainy

Blondo E. (2005), Ynnovatsyy v roznychnoj torhovle, Byznes-zhurnal, № 4, s. 48-51.

Horbenko, O. V. (2015), Rynok produktovoi rozdribnoi torhivli v Ukraini: formaty, merezhi i rozvy-tok, Molodyj vchenyj, № 9 (24) Chastyna 1 veresen', s. 59-66, available at: http://molodyvcheny.in.ua/files-/journal/2015/9/12.pdf.

Hryshko, M. H. (2015), Rozvytok rozdribnykh torhovel'nykh merezh v Ukraini, Molodyj vchenyj, № 9 (24). Chastyna 1 veresen', s. 66-69, available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/9/13.pdf.

Pidkaminnyj, I. M. and Sovershenna, I. O. (2013), Innovatsijnyj rozvytok pidpryiemstv rozdribnoi torhivli, BIZNESINFORM, № 1, s. 156-159Markydes K. (2010), Novaia model' byznesa: Stratehyy bezboleznennykh ynnovatsyj, Al'pyna Pab-lysher: Yzdatel'stvo Yurajt, M., 298 s.

Popadynets', N. M. (2014), Rynok rozdribnoi torhivli Ukrainy ta krain YeS: porivnial'nyj analiz, Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vyp. 2(106), s. 295-303.

Porter M. (2005), Konkurentsyia, Yzdatel'skyj dom “Vyl'iams”, M., 608 s.

Serheieva, O. R. Obladnannia pidpryiemstv torhivli. Opornyj konspekt lektsij, available at: http://-oborud-hduht.kh.ua/wp-content/uploads/2014/09/3.

Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2016 rik (2017), Kyiv, 611 s.

Yak optymizuvaty torhovyj prostir?, available at: https://www.google.com.Ua/search?q=%D0%AF%D0%BA+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%3F&rlz=1C1GKLB_enUA679UA680&oq=%D0%AF%D0%BA+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%3F&aqs=chrome..69i57.2109j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8.