РЕКЛАМА ТА PR У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ВИСТАВКАХ І ЯРМАРКАХ

PDF

Ключові слова

реклама
“паблік рілейшнз”
виставки
ярмарки
маркетингові комунікації
підприємство
комунікаційна політика

Як цитувати

Бойчук, І. В., & Семак, Б. Б. (2018). РЕКЛАМА ТА PR У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ВИСТАВКАХ І ЯРМАРКАХ. Підприємництво і торгівля, (23), 50-55. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-09

Анотація

У статті обґрунтовано місце реклами та PR у системі маркетингових комунікацій підприємства, які використовуються під час участі у виставково-ярмаркових заходах. З’ясовано основні завдання та умови застосування рекламних і PR-комунікацій з урахуванням специфіки цільового призначення виставок і ярмарків. Визначено спільні ознаки та особливості практичної реалізації реклами та PR у виставково-ярмарковій сфері. Проаналізовано основні відмінності рекламних і PR-комунікацій з точки зору впливу на процеси інформаційного обміну, формування думки серед громадськості та створення позитивного іміджу для підприємства. Подальші дослідження доцільно спрямувати на виявлення впливу цих комунікаційних складових на створення взаємовигідних зв’язків і передумов для партнерської взаємодії у результаті проведення виставок і ярмарків.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-09
PDF

Посилання

Об’єм рекламно-комунікаційного ринку України 2017 та прогноз об’ємів ринку 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uapp.org/elections/13789.html.

Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мори-арти; [пер. с англ., под ред. С. Г. Божук]. ‒ СПб. : Питер, 2001. ‒ 864 с.

Ромат Е. В. Маркетинг : от этического к социально ответственному / Е. В. Ромат // Марке-тинг и реклама. – 2014. – № 1(208). – С. 40-47.

Критсотакис Я. Г. Торговые выставки и ярмарки. Техника участия и коммуникации / Я. Г. Критсотакис. ‒ М. : Ось-89, 1997. – 224 с.

Антонів О. М. Використання потенціалу вис-тавково-ярмаркової індустрії у стимулюванні роз-витку підприємництва / О. М. Антонів // Економіка та держава. – 2014. ‒ №5. – С. 52-56.

Карпенко Н. В. Управління виставково-ярмарковою діяльністю підприємства / Н. В. Кар-пенко // Науковий вісник Полтавського універ-ситету економіки і торгівлі. Серія “Економічні науки”. – 2014. – № 2 (57). – С. 86-89.

Ткаченко Т. І. Виставковий бізнес : моно-графія / Т. І. Ткаченко, Т. П. Дупляк. – К. : Київ. нац. торг.-екон. університет, 2016. – 244 с.

Philip Kotler Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller. – 14th ed., 658 s.

Данайканич О. В. Теоретико-гносеологічні підходи до визначення категорії “реклама” / О. В. Данайканич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7377.

Уэллс У. Реклама: принципы и практика / У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти ; [пер. с англ.]. – СПб. : Питер, 1999. – 736 с.

Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое? / Сэм Блэк. – М., 1990. – 216 c.

Дмитрова Т. В. Особливості дослідження сучасних проблем паблік рілейшнз / Т. В. Дмитрова, Ю. В. Франчук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2016. – Вип. 1(6).

Obiem reklamno-komunikatsijnoho rynku Ukra-iny 2017 ta prohnoz obiemiv rynku 2018, available at: http://www.uapp.org/elections/13789.html

Bernet Dzh. and Moriarti S. (2001), Marke-tingovye kommunikacii: integrirovannyj podhod, pod red. S. G. Bozhuk, Piter, SPb., 864 s.

Romat, E. V. (2014), Marketing: ot jeticheskogo k social'no otvetstvennomu, Marketing i reklama, № 1 (208), pp. 40-47.

Krytsotakys, Ya. H. (1997), Torhovye vystavky y iarmarky. Tekhnyka uchastyia y kommunykatsyy, Os'-89, M., 224 s.

Antoniv, O. M. (2014), Vykorystannia poten-tsialu vystavkovo-iarmarkovoi industrii u stymuliuvanni rozvytku pidpryiemnytstva, Ekonomika ta derzhava, № 5, pp. 52-56.

Karpenko, N. V. (2014), Upravlinnia vystav-kovo-iarmarkovoiu diialnistiu pidpryiemstva, Naukovyj visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, Seriia Ekonomichni nauky, № 2 (57), pp. 86-89.

Tkachenko, T. I. and Duplyak, T. P. (2016), Vystavkovyj biznes : monografiya, Kyyiv. nacz. torg.-ekon. universytet, Kyyiv, 244 s.

Philip Kotler and Kevin Lane Keller Marketing management, 14th ed., 658 s.

Danajkanych, O. V. Teoretyko-hnoseolohichni pidkhody do vyznachennia katehorii “reklama”, available at: http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7377.

Uells U. and Bernet Dzh. And Moryarty S. (1999), Reklama: pryntsypy y praktyka, Pyter, SPb., 736 s.

Blэk Sэm (1990), Pablyk rylejshnz Chto eto takoe?, M., 216 s.

Dmytrova, T. V. (2016), Osoblyvosti dosli-dzhennia suchasnykh problem pablik rilejshnz, Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, vyp. 1(6).