СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОЇ ТОРГІВЛІ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

PDF

Ключові слова

сільські території
суб’єкти кооперативної торгівлі
соціальна відповідальність
рівні соціальної відповідальності
чинники формування
напрями реалізації

Як цитувати

Міценко, Н. Г., Годунько, Р. Б., & Тимків, Д. О. (2019). СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОЇ ТОРГІВЛІ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Підприємництво і торгівля, (25), 15-24. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-02

Анотація

В статті розглянуто актуальні проблеми формування та реалізації соціальної відповідальності суб’єктів кооперативної торгівлі в контексті їх адаптації до змін у ринковому середовищі та ролі в розвитку сільсь-ких територій. Метою статті є обґрунтування необхідності соціальної відповідальності кооперативної торгівлі, дослідженні її сутності, внутрішніх і зовнішніх чинників формування, видових проявів та рівнів реалізації. Враховуючи специфіку сільських територій як середовища провадження торговельної діяльності, результати зарубіжних до-сліджень лояльності споживачів, досвід споживчих кооперативів Європи, обґрунтовано необхідність соціальної відповідальності суб’єктів кооперативної торгівлі в Україні. Виділено головні зовнішні (соціальні міжнародні прин-ципи та норми кооперації, державне регулювання, чинники зовнішнього середовища) та внутрішні (соціальна ор-ганізація кооперативної власності, соціальна організація управління суб’єктами споживчої кооперації, соціальна ор-ганізація праці та створення умов розвитку людського капіталу, соціальний імідж) чинники розвитку соціальної відповідальності торгівлі споживчої кооперації. У ході дослідження узагальнено теоретичні засади та реалії прак-тики соціально відповідальної діяльності суб’єктів торгівлі, на основі чого встановлено основні напрями реалізації їх соціальної відповідальності (суспільний, трудовий, економічний, екологічний). Визначені основні рівні соціальної відповідальності суб’єктів кооперативної торгівлі на сільських територіях (як соціальна вимога щодо дотримання законів суспільства; як соціальне зобов’язання ефективно працювати; як соціальна чутливість до вирішення проблем соціально-економічного розвитку сільських територій, покращення умов проживання сільського населення; як соціальна відповідальність організатора сільського споживчого ринку) та подана їх характеристика. Виокремлено переваги, які отримують суб’єкти торгівлі споживчої кооперації, що провадять соціально відповідальну діяльність. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на розробку Стратегії розвитку соціальної відповідальності спо-живчої кооперації, налагодження відкритої комунікації з питань популяризації та реалізації заходів соціальної відповідальності системи.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-02
PDF

Посилання

Розвиток КСВ в Україні: 2010-2018 / [укл.: А. Зінченко, М. Саприкіна]. – К. : Юстон, 2017. – 52 с.

Хімченко А. Соціальні та економічні аспекти функціонування корпорацій / А. Хімченко // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 2. – С. 168-172.

Нагаївська Д. Ю. Забезпечення соціальної відповідальності бізнесу на ринку продовольчих то-варів : дис. … канд. екон. наук: 08.00.07. Харків, 2018. 285 с.

Практики КСВ в Україні 2017 / [за ред. М. Саприкіної]. – К. : Розвиток КСВ, 2018. – 88 с.

Показники господарсько-фінансової діяль-ності підприємств і організацій спілок споживчих товариств областей за 2018 рік. – К., 2019. – 47 с.

Стратегія розвитку споживчої кооперації України (2004-2015 рр.) : Постанова ХΙХ з’їзду спо-живчої кооперації України від 23 бер. 2004 р. – К. : Укоопспілка, 2004. – 62 с.

Карпенко Н. В. Міжнародний досвід форму-вання концепції соціально-відповідального марке-тингу / Н. В. Карпенко // Академічний огляд. – 2013. – № 1 (38). – С. 129-135.

Костишина Т. Стратегія соціальної відпові-дальності споживчої кооперації як складова форму-вання людського потенціалу та забезпечення якості життя сільського населення / Т. Костишина, Л. Ру-дич // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 6. – С. 45-50.

Руснак А. В. Роль споживчої кооперації у сталому розвитку сільських територій / А. В. Руснак // Агросвіт. – 2019. – № 12. – С. 3-9.

Апопій В. В. Соціальна функція торгівлі / В. В. Апопій // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 4. – С. 93-104.

Васильців Т. Г. Напрями та засоби стиму-лювання соціальної відповідальності підприємниц-тва в Україні / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, О. В. Ру-дковський // Економіка та держава. – 2019. – № 5. – С. 4-8.

Yeleyko V. I. Trends and factors of social responsibility and social partnership / V. I. Yeleyko, O. V. Kolyanko, V. M. Kotsypej // Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa. – 2016. – Lipiec. – № 7 (798). – S. 3-11.

Куцик В. І. Розвиток концепції соціальної відповідальності бізнесу в Україні / В. І. Куцик // Підприємництво і торгівля. – 2019. – Вип. 24. – С. 31-37.

Підприємства на ринку товарів і послуг: соціальний діалог і соціальна відповідальність : монографія / [під ред. Н. Г. Міценко]. – Львів : ЛТЕУ, 2015. – 446 с.

Ліфінцев Д. С. Корпоративна соціальна від-повідальність як складова культури організації: еко-номічне значення / Д. С. Ліфінцев // Ефективна еко-номіка. – 2013. – № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2505.

Статистичний щорічник України за 2018 рік / Державна служба статистики України ; [за ред. І. Є. Вернера]. – Житомир : ТОВ “БУК-ДРУК”, 2019. – 482 с.

Rozvytok KSV v Ukraini: 2010-2018, ukl.: A. Zinchenko, M. Saprykina (2017), Yuston, K., 52 s.

Khimchenko A. (2012), Sotsial'ni ta ekonomichni aspekty funktsionuvannia korporatsij, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, № 2, s. 168-172.

Nahaivs'ka, D. Yu. (2018), Zabezpechennia sotsial'noi vidpovidal'nosti biznesu na rynku prodovol'chykh tovariv : dys. … kand. ekon. nauk: 08.00.07, Kharkiv, 285 s.

Praktyky KSV v Ukraini 2017, za red. M. Saprykinoi (2018), Rozvytok KSV, K., 88 s.

Pokaznyky hospodars'ko-finansovoi diial'nosti pidpryiemstv i orhanizatsij spilok spozhyvchykh tovarystv oblastej za 2018 rik (2019), K., 47 s.

Stratehiia rozvytku spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy (2004-2015 rr.) : Postanova KhΙKh z'izdu spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy vid 23 ber. 2004 r. (2004), Ukoopspilka, K., 62 s.

Karpenko, N. V. (2013), Mizhnarodnyj dosvid formuvannia kontseptsii sotsial'no-vidpovidal'noho marketynhu, Akademichnyj ohliad, № 1 (38), s. 129-135.

Kostyshyna T. and Rudych L. (2015), Stratehiia sotsial'noi vidpovidal'nosti spozhyvchoi kooperatsii iak skladova formuvannia liuds'koho potentsialu ta zabezpechennia iakosti zhyttia sil's'koho naselennia, Ukraina: aspekty pratsi, № 6, s. 45-50.

Rusnak, A. V. (2019), Rol' spozhyvchoi kooperatsii u stalomu rozvytku sil's'kykh terytorij, Ahrosvit, № 12, s. 3-9.

Apopij, V. V. (2007), Sotsial'na funktsiia torhivli, Ekonomika i prohnozuvannia, № 4, s. 93-104.

Vasyl'tsiv, T. H. Lupak, R. L. and Rudkovs'kyj, O. V. (2019), Napriamy ta zasoby stymuliuvannia sotsial'noi vidpovidal'nosti pidpryiemnytstva v Ukraini, Ekonomika ta derzhava, № 5, S. 4-8.

Yeleyko, V. I. Kolyanko, O. V. and Kotsypej, V. M. (2016), Trends and factors of social responsibility and social partnership, Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa, Lipiec, № 7 (798), s. 3-11.

Kutsyk, V. I. (2019), Rozvytok kontseptsii sotsial'noi vidpovidal'nosti biznesu v Ukraini, Pidpryiemnytstvo i torhivlia, vyp. 24, s. 31-37.

Pidpryiemstva na rynku tovariv i posluh: sotsial'nyj dialoh i sotsial'na vidpovidal'nist' : monohrafiia, pid red. N. H. Mitsenko (2015), LTEU, L'viv, 446 s.

Lifintsev, D. S. (2013), Korporatyvna sotsial'na vidpovidal'nist' iak skladova kul'tury orhanizatsii: ekonomichne znachennia, Efektyvna ekonomika, № 11, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2505.

Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2018 rik / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy ; za red. I. Ye. Vernera (2019), TOV “BUK-DRUK”, Zhytomyr, 482 s.