ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

PDF

Ключові слова

імідж підприємства
конкурентоспроможність
елементи
функції іміджу
позитивний імідж
конкурентні переваги
ефективність

Як цитувати

Колянко, О. В. (2018). ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Підприємництво і торгівля, (23), 93-97. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-16

Анотація

Статтю присвячено розгляду питань ролі іміджу в забезпеченні конкурентних переваг підприємства. В статті визначено функції позитивного іміджу та коло цінностей позитивного іміджу. В процесі дослідження вказано основні складові іміджу підприємства. Проаналізовано роль іміджу у створенні репутації та формування конкурентних переваг підприємства. Досліджено процес формування іміджу підприємства і дано характеристику кожного етапу. Визначено вплив іміджу на підвищення ефективності та результативності організацій в конкурентному середовищі. Запропоновано ряд пропозицій щодо використання різних методик і підходів до успішного формування іміджу організацій у сучасних ринкових умовах.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-16
PDF

Посилання

Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій : навчальний посібник / Л. Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 452 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Види іміджу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5229449/page:65/.

Головні елементи іміджу підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://-www.kazedu.kz/referat/110557/1.

Управління формуванням власного капіталу підприємства. [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу: http://yak.vlynko.com/?p=353.

Химич І. Г. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури / І. Г. Химич // Економіка та держава. – 2009. – №9. – 61 с.

Shmorhun, L. H. (2010), Menedzhment orha-nizatsiy, Znannya, K., 452 s. – (Vyshcha osvita KHKHI stolittya).

Vydy imidzhu, available at : https://studfiles.net/preview/5229449/page:65/.

Holovni elementy imidzhu pidpryyemstva, available at : https://www.kazedu.kz/referat/110557/1.

Upravlinnya formuvannyam vlasnoho kapitalu pidpryyemstva, available at : http://yak.vlynko.com-/?p=353.

Khymych, I. H. (2009), Imidzh yak vazhlyvyy pokaznyk diyalʹnosti pidpryyemstva u suchasnykh umovakh rozvytku korporatyvnoyi kulʹtury, Ekonomika ta derzhava, №9, 61 s.