СОЦІАЛЬНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ

PDF

Ключові слова

соціальна привабливість
соціальний потенціал
фактор
підприємство торгівлі
торговельна мережа

Як цитувати

Жуковська, В. М. (2018). СОЦІАЛЬНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ. Підприємництво і торгівля, (22), 24-31. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/76

Анотація

Розкрито сутність дефініції “соціальна привабливість підприємства торгівлі” за складовими: об’єкт (підприємство торгівлі) привабливості, механізм впливу об’єкта, спонукання до дій суб’єктів (стейкхолдерів). На підставі репрезентативної вибірки проведено опитування респондентів щодо ймовірності вибору підприємства торгівлі – об’єкта покупок та виявлено їх основні детермінанти соціальної привабливості. Запропоновано методичний підхід оцінювання соціальної привабливості підприємства торгівлі (FMСG) у здійсненні покупок за віковою та гендерною структурою споживачів. Методика дослідження ґрунтувалася на використанні методів системного аналізу та синтезу, анкетного опитування та економіко-математичного моделювання.

PDF

Посилання

Мазаракі А. А. Розвиток внутрішньої торгівлі : монографія / А. А. Мазаракі; [за заг. ред. А. А. Мазаракі, В. Д. Лагутін]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 894 с.

Сичова Н. В. Соціальний розвиток підприємства / Н. В. Сичова // Вісник КНТЕУ. – 2015. – № 4. – С. 43-49.

Кузьмін О. Діагностика потенціалу підприємства / О. Кузьмін, О. Мельник // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 155-166.

Mykolaichuk I. Investigation of socially responsible behavior of trade enterprises on a competent-based approach / I. Mykolaichuk, Y. Sylkina, N. Sychova // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2017. – № 6/4 (38). – С. 52-57.

Назарова Г. В. Управління соціально-трудовою сферою підприємства : монографія / Г. В. Назарова. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 324 с.

Серікова О. М. Соціальна відповідальність партнерів трудових відносин як чинник раціонального використання трудового потенціалу: теоретико-методо-логічний підхід / О. М. Серікова // Бізнес-Інформ. – 2013. – № 11. – С. 237.

Новікова О. Ф. Формування та використання соціального потенціалу сталого розвитку: концептуальні підходи / О. Ф. Новікова // Управління економікою: теорія та практика. – 2013. – № 2013. – С. 209-235.

Тютюнник Н. С. Соціальний потенціал підпри-ємства: сутність та склад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/29022/1/144_2-43_244.pdf.

Тягунова Н. М. Маркетинговий потенціал роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України / Н. М. Тягунова, З. О. Тягунова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – № 4 (43). – С. 172-178.

Жуковська В. М. Соціальний розвиток організації: потенціал, управління, інновації : монографія / В. М. Жуковська. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 352 с.

Drazkewicz J. Uwagi о aktywnoscispolecznej і zroznicowaniuspolecznym / Drazkewicz J. // Studiasocio-logiczne. – 1974. – № 4. – S. 25-48.

Привабливий – Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sum.in.ua/s/pryvablyvyj.

Huff D. L. A Probabilistic Analysis of Shopping Center Trade Areas. Land Economics, 1963. –39(1): 81-90.

Mazaraki, A. A. (2016), Rozvytok vnutrishnjoji torghivli, Kyjiv. nac. torgh.-ekon. un-t, K., 894 s.

Sychova, N. V. (2015), Socialjnyj rozvytok pidpry-jemstva, Visnyk KNTEU, # 4, s. 43-49.

Kuzjmin O. and Meljnyk O. (2011), Diaghnostyka potencialu pidpryjemstva, Marketyngh i menedzhment innovacij, # 1, s. 155-166.

Mykolaichuk I., Sylkina Y. and Sychova N. (2017), Investigation of socially responsible behavior of trade enterprises on a competent-based approach, Tekhnolo-ghichnyj audyt ta rezervy vyrobnyctva, # 6/4 (38), s. 52-57.

Nazarova, Gh. V. (2010), Upravlinnja socialjno-trudovoju sferoju pidpryjemstva, KhNEU, Kharkiv, 324 s.

Serikova, O. M. (2013), Socialjna vidpovidaljnistj partneriv trudovykh vidnosyn jak chynnyk racionaljnogho vykorystannja trudovogho potencialu: teoretyko - metodologhichnyj pidkhid, Biznes-Inform, № 11, s. 237.

Novikova, O. F. (2013), Formuvannja ta vykorystannja socialjnogho potencialu stalogho rozvytku: konceptualjni pidkhody, Upravlinnja ekonomikoju: teorija ta praktyka, # 2013, s. 209-235.

Tjutjunnyk, N. S. Socialjnyj potencial pidpry-jemstva: sutnistj ta sklad, available at: http://ena.lp.edu.ua/-bitstream/ntb/29022/1/144_243_244.pdf.

Tjaghunova, N. M. and Tjaghunova, Z. O. (2010), Marketynghovyj potencial rozdribnykh torghoveljnykh pidpryjemstv spozhyvchoji kooperaciji Ukrajiny, Naukovyj visnyk Poltavsjkogho universytetu spozhyvchoji kooperaciji Ukrajiny, # 4 (43), s. 172-178.

Zhukovsjka, V. M. (2018), Socialjnyj rozvytok orghanizaciji: potencial, upravlinnja, innovaciji, Kyjiv. nac. torgh. - ekon. un-t, Kyjiv, 352 s.

Drazkewicz J. (1974), Uwagi о aktywnosci-spolecznej і zroznicowaniuspolecznym, Studiasociologicz-ne, № 4, s. 25-48.

Pryvablyvyj – Akademichnyj tlumachnyj slovnyk ukrajinsjkoji movy, available at: http://sum.in.ua/s/pryvab-lyvyj.

Huff, D. L. (1963), A Probabilistic Analysis of Shopping Center Trade Areas. Land Economics, 39(1): 81–90.