МАГАЗИНИ БІЛЯ ДОМУ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ІННОВАЦІЯ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

інновації в торгівлі
організаційна інновація
соціальна інновація
“магазин біля дому”
дискаунтер
формат об’єкта торгівлі

Як цитувати

Міщук, А. І. (2018). МАГАЗИНИ БІЛЯ ДОМУ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ІННОВАЦІЯ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (22), 32-35. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/77

Анотація

У статті узагальнено напрями інноваційних змін, поширюваних суб’єктами торгівлі України. Визначено проблеми, що гальмують інноваційну діяльність вітчизняних підприємств торгівлі. Надано характеристику “магазину біля дому” як виду організаційних інновацій у сфері торгівлі. Запропоновано розглядати “магазин біля дому” і як вид соціальних інновацій, які враховують зміни у стилі життя працездатного населення та осіб з обмеженими можливостями й особливими соціальними труднощами. Виокремлено відмінності “магазину біля дому” та дискаунтеру. Визначено переваги та причини життєстійкості цього формату об’єкта роздрібної торгівлі. Подальших досліджень потребує уточнення класифікації видів інновацій у торгівлі та виявлення тенденцій їх імплементації в діяльність вітчизняних торговців.

PDF

Посилання

Антонюк Я. М. Ефективність управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням підпри-ємств роздрібної торгівлі / Я. М. Антонюк, І. О. Орлик // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – Львів : ЛКА, 2014. – Вип. 17. – С. 12-15.

Богославець Г. М. Інноваційна діяльність підприємств торгівлі / Г. М. Богославець, О. M. Трубей // Інноваційна економіка. – 2016. – № 7-8. – С. 69-74.

ДСТУ 4303:2004. Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу : https://www.-profiwins.com.ua/uk/directories1/dstu4303.html.

Кащенко Е. Г. Особенности и тенденции развития розничных торговых предприятий на рынке / Е. Г. Кащенко // Вестник ОГУ. – 2010. – № 2. – С. 73-79.

Кузьмина Е. Е. Маркетинг : учеб. / Е. Е. Кузьмина. - М. : Юрайт, 2016. - 383 с.

Мальцева О. И. Инновации в современной торговле [Электронный ресурс] / О. И. Мальцева, Г. В. Гнедов. – Режим доступа : http://orelgiet.ru-/docs/monah/79jhg.pdf.

Пецольдт К. Инновации в розничной торговле: технологии самообслуживания как путь повышения конкурентоспособности компаний / К. Пецольдт, А. Коваль, А. Григорьева // Инновации. – 2012. – № 7. – С. 78-85.

Стрюк Ю. А. Направления инноваций в управлении торговыми операциями / Ю. А. Стрюк // Инновационная наука : междун. научн. журн. - 2015. - № 11. - С. 165-167.

Пигунова О. В. Инновации в торговле / О. В. Пигунова. – Мн. : “Вышэйшая школа”, 2012. – 270 с.

Підкамінний І. М. Інноваційний розвиток підприємств роздрібної торгівлі / І. М. Підкамінний, І. О. Совершенна // Бізнес Інформ. – 2013. – № 1. – С. 156-159.

Чи супермаркет конкурент “магазину біля дому”? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //http://www.mgn.com.ua/uk/konkurent-li-supermark-et-magazinu-u-doma/.

Antoniuk, Ya. M. and Orlyk, I. O. (2014), Efektyvnist upravlinnia investytsiino-innovatsiinym zabezpechenniam pidpryiemstv rozdribnoi torhivli, Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo, vol. 17, s. 12-15.

Bohoslavets, H. M. and Trubei, O. M. (2016), Innovatsiina diialnist pidpryiemstv torhivli, Innova-tsijna ekonomika, vol. 7-8, s. 69-74.

DSTU 4303:2004. Rozdribna ta optova torhivlia. Terminy ta vyznachennia poniat, available at : https://www.profiwins.com.ua/uk/directories1/dstu43-03.html.

Kashhenko, E. G. (2010), Osobennosti i tendencii razvitija roznichnyh torgovyh predprijatij na rynke, Vestnik OGU, vol. 2, s. 73-79.

Kuz'mina, E. E. (2016), Marketing, Jurajt, Moscow.

Mal'ceva, O. I. and Gnedov, G. V. Innovacii v sovremennoj torgovle, available at : http://orelgiet.ru-/docs/monah/79jhg.pdf.

Pecol'dt, K., Koval', A. and Grigor'eva, A. (2012), Innovacii v roznichnoj torgovle: tehnologii samoobsluzhivanija kak put' povyshenija konkurento-sposobnosti kompanij, Innovacii, vol. 7, s. 78-85.

Strjuk, Ju. A. (2015), Napravlenija innovacij v upravlenija torgovymi operacijami, Innovacionnaja nauka : mezhdun. nauchn. zhurn., vol. 11, s. 165-167.

Pigunova, O. V. (2012), Innovacii v torgovle, “Vyshjejshaja shkola”, Minsk.

Pidkaminnyi, I. M. and Sovershenna, I. O. (2013), Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv rozdribnoi torhivli, Business Inform, vol. 1, s. 156-159.

Chy supermarket konkurent “mahazynu bilia domu”?, available at : http://www.mgn.com.ua/uk-/konkurent-li-supermarket-magazinu-u-doma.