ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК

PDF

Ключові слова

експорт
експортний план
експортна стратегія
європейський ринок
європейська інтеграція

Як цитувати

Міценко, Н. Г., Семенюк, І. Ю., & Дорош, В. І. (2018). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК. Підприємництво і торгівля, (22), 50-54. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/80

Анотація

Стаття присвячена дослідженню основних теоретико-методологічних аспектів планування експорту підприємства до країн Європейського Союзу. Визначено особливості формування експортної стратегії підприємства в умовах виходу на європейський ринок. Встановлено, що експортний план має включати фінансову, маркетингову, організаційну та операційну складові. Запропоновано можливі форми та джерела фінансового забезпечення розвитку експортної діяльності підприємства в умовах виходу на європейський ринок, визначено переваги впровадження політики соціальної відповідальності для підприємств, які планують здійснювати експорт власної продукції до країн ЄС, окреслено особливості управління персоналом підприємства в процесі розробки та реалізації експортного плану, запропоновано можливі заходи щодо підвищення ефективності експортної діяльності підприємства.

PDF

Посилання

Бірюк С. О. Вітчизняні підприємства хімічної галузі на міжнародних ринках: проблеми реалізації експортних стратегій [Електронний ресурс] / С. О. Бірюк, О. С. Бірюк // Ефективна економіка. – 2014. – № 7. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua-/UJRN/efek_2014_7_6.

Вацик Н. О. Вибір оптимальних планових параметрів експортної діяльності суб’єкта госпо-дарювання з використанням статистичних та інтег-ральних методів / Н. О. Вацик, Л. І. Чернобай, В. І. Мороз // Математичне та комп’ютерне моделю-вання. – 2016. – Вип. 13. – С. 34-49. –(Сер. Технічні науки).

Вовк С. В. Проблеми фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства / С. В. Вовк // Економічний аналіз : зб. наук. праць Тернопільського національного економічного універ-ситету. – 2013. – Т. 14. – № 2. – С. 146-151.

Жилінська Л. О. Розробка стратегії покра-щення рівня експорту продукції промислового підприємства / Л. О. Жилінська, А. І. Печеник // Вісник економічної науки України. – 2014. – № 1. – С. 35-41.

Лукашев С. В. Вибір напрямів стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності підпри-ємства на підґрунті результатів стратегічного контролінгу / С. В. Лукашев, Г. В. Моргун // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2015. – № 1. – С. 100-111. – (Сер. Економіка і менеджмент).

Переверзєва А. В. Експортна стратегія підприємства як основа діяльності на міжнародному ринку / А. В. Переверзєва, К. С. Мала // Вісник Запорізького національного університету. – 2017. – № 3. –С. 102-108. – (Економічні науки).

Продіус О. І. Стратегічне планування експортних операцій на підприємстві на основі збалансованої системи показників / О. І. Продіус, Д. В. Козинець // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 8(4). – С. 85-89. – (Сер. Економічні науки).

Сєвідова І. О. Пріоритетні напрями реалізації експортоорієнтованої стратегії аграрними підпри-ємствами / І. О. Сєвідова // Економіка та держава. – 2018. – № 2. – С. 46-49.

Смачило В. В. Управління кадровим потенці-алом підприємства в контексті соціальної відпо-відальності / В. В. Смачило // Академічний огляд. – 2016. – № 1. – С. 119-126.

Evans J. An Introduction to Six Sigma and Process Improvement / J. Evans, W. Lindsay. – Cengage Learning, 2015.

Biriuk, S. O. and Biriuk, S. O. (2014), Vitchyzniani pidpryiemstva khimichnoi haluzi na mizhnarodnykh rynkakh: problemy realizatsii eksport-nykh stratehii, Efectyvna economica [Online], available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_7_6.

Vatsyk, N. O. Chernobai, L. I. and Moroz, V. I. (2016), Vybir optymalnykh planovykh parametriv

eksportnoi diialnosti subiekta hospodariuvannia z vykorystanniam statystychnykh ta intehralnykh meto-div, Tekhnichni nauky, vol. 13, pp. 34-49.

Vovk, S. V. (2013), Problemy finansovoho zabezpechennia zovnishnoekonomichnoi diialnosti pid-pryiemstva, Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats, Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet, vol. 14, № 2, pp. 146-151.

Zhylinska, L. O. and Pechenyk, A. I. (2014), Rozrobka stratehii pokrashchennia rivnia eksportu produktsii promyslovoho pidpryiemstva, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1, pp. 35-41.

Lukashev, S. V. (2015), Vybir napriamiv stratehii rozvytku eksportno-importnoi diialnosti pidpryiemstva na pidgrunti rezultativ stratehichnoho kontrolinhu, Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. Seriia : Ekonomika i menedzhment. Vol. 1, pp. 100-111.

Pereverzieva, A. V. and Mala, K. S. (2017), Eksportna stratehiia pidpryiemstva yak osnova diial-nosti na mizhnarodnomu rynku, Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 102-108.

Prodius, O. I. and Kozynets, D. V. (2014), Stratehichne planuvannia eksportnykh operatsii na pidpryiemstvi na osnovi zbalansovanoi systemy pokaz-nykiv, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, vol. 8(4), pp. 85-89.

Sievidova, I. O. (2018), Priorytetni napriamy realizatsii eksportooriientovanoi stratehii ahrarnymy pidpryiemstvamy, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 46-49.

Smachylo, V. V. (2016), Upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva v konteksti sotsialnoi vidpovidalnosti, Akademichnyi ohliad, vol. 1, pp. 119-126.

Evans J. and Lindsay W. (2015), An Introduction to Six Sigma and Process Improvement, Cengage Learning.