ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОСУВАННЯ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ

PDF

Ключові слова

послуги
маркетинг послуг
програма просування
принципи просування послуг

Як цитувати

Семак, Б. Б., & Басій, Н. Ф. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОСУВАННЯ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ. Підприємництво і торгівля, (22), 55-61. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/81

Анотація

У статті вивчаються основні проблеми та особливості просування у сфері маркетингу послуг. У результаті проведених досліджень встановлено, що в умовах сучасних висококонкурентних ринків послуг налагодження ефективної комунікації з цільовими споживачами, посередниками, власним персоналом та будь-якими іншими контактними аудиторіями має винятково велике значення для забезпечення стабільної та прибуткової діяльності сервісних компаній у довготривалій перспективі. Маркетинг послуг необхідно розглядати як комплекс видів діяльності по вивченню попиту на послуги на конкретному ринку, формування відповідної вимогам цього ринку послуги або асортименту послуг, забезпечення максимальної доступності цієї послуги для цільових споживачів, формування адекватної купівельній спроможності споживачів ціни послуги та налагодження ефективної комунікації між надавачем послуги та її споживачами. Встановлено, що просування послуг на ринку має цілий ряд відмінностей та специфічних особливостей порівняно з просуванням матеріальних товарів. Специфіка просування послуг обумовлюються їх нематеріальним характером як товарів на ринку та проблемою об’єктивної оцінки якості послуг. Розробка комунікаційних стратегій сервісними компаніями часто супроводжується значними труднощами, тому просувати послуги здебільшого важче і витратніше, ніж матеріальні товари. Сформульовано основні принципи просування послуг, котрих повинні дотримуватися сервісні компанії.

PDF

Посилання

Державна служба статистики України. Еконо-мічна статистика. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Новаторов Э. В. Маркетинг услуг: теория и технология : монография / Э. В. Новаторов. – СПб. : ИП Петров Д. А., 2015. – 200 с.

Bateson J. E. G., Hoffman K. D. Managing services marketing : text and readings (4th ed.) – Fort Worth ; Sydney : Dryden Press, 1999. – 471 p.

Gronroos C. A Service quality model and its marketing implications / C. Gronroos // European Journal of Marketing. – 1991. – Vol. 18. – No 4. – P. 36-44.

Shostack G. L. Breaking free from product marketing / G. L. Shostack // Journal of Marketing. – 1977. – Vol. 51, January – P. 34-43.

Примак Т. О. Маркетингові аспекти просу-вання послуг [Електронний ресурс] / Т. О. Примак,

А. М. Костюченко. – Режим доступу: http://www.-nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2008_-633/84.pdf.

Фомова О. А. Особливості маркетингу послуг в Україні / О. А. Фомова // Вісник Хмель-ницького національного університету. Економічні науки. –2013. – № 3. – Т. 1. – C. 113-116.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Ekono-michna statystyka, available at : http://www.ukrstat.-gov.ua.

Novatorov, Je. V. (2015), Marketing uslug: teorija i tehnologija, IP Petrov D. A., SPb., 200 s.

Bateson, J. E. G. and Hoffman, K. D. (1999), Managing services marketing : text and readings, 4 nd ed., Fort Worth ; Sydney : Dryden Press, 471 p.

Gronroos C. (1991), A Service quality model and its marketing implications, European Journal of Marketing, vol. 18, No 4, p. 36-44.

Shostack, G. L. (1977), Breaking free from product marketing, Journal of Marketing, vol. 51, January, p. 34-43.

Prymak, T. O. and Kostiuchenko, A. M. Marketynhovi aspekty prosuvannia posluh, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2008_633/84.pdf.

Fomova, O. A. (2013), Osoblyvosti marketynhu posluh v Ukraini, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'-noho universytetu. Ekonomichni nauky, № 3, T. 1, c. 113-116.