СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ ЯК СКЛАДОВОЇ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

PDF

Ключові слова

потенціал підприємства
маркетинговий потенціал
комунікаційний потенціал
маркетингові стратегії

Як цитувати

Дайновський, Ю. А., Семак, Б. Б., & Вовчанська, О. М. (2018). СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ ЯК СКЛАДОВОЇ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво і торгівля, (22), 69-74. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/83

Анотація

Проаналізовано підходи до визначення сутності і складових потенціалу підприємства, одним з елементів якого є маркетинговий потенціал. Уточнено перелік складових маркетингового потенціалу. Показана роль комунікацій у складі маркетингового потенціалу. Наведено причини, які перешкоджають належному виконанню маркетинговими комунікаціями своїх функцій. Обґрунтовано, що комунікаційний потенціал являє собою сукупність комунікаційних засобів довготривалого стратегічного впливу на споживачів і напрацьованих технологій короткочасного тактичного впливу. Запропоновано перелік елементів комунікаційного потенціалу підприємства. Показано, що кожна зі складових комунікаційного потенціалу містить елементи, які можуть бути використані при формуванні маркетингових стратегій підприємства. Перспективними є дослідження щодо способів і ефективності довгострокового впливу комунікативних засобів на поведінку споживачів.

PDF

Посилання

Березин О. В. Теория и практика обеспечения эффективного использования потенциала торговых предприятий : монография / О. В. Березин, Ю. В. Карпенко. – Полтава : Интерграфика, 2012. – 203 с.

Біловодська О.А. Логістичний потенціал регі-ону як фундамент для управління розподілом підприємства / О. А. Біловодська // Маркетинг і цифрові технології : збірник матеріалів ІІ Міжна-родної науково-практичної конференції. – Одеса : ТЕС, 2016. – С. 30-32.

Висоцький А. Л. Чинники формування збуто-вого потенціалу машинобудівних підприємств / А. Л. Висоцький // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 39-40.

Голубьонкова О. О. Маркетингова стратегія управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства / О. О. Голубьонкова, М. Г. Брайко О. С. Солодова // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу”. – Суми : ТРИТОРІЯ, 2017. – С. 62-63.

Красноутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навчальний посібник / Н. С. Краснокутська. – К. : Центр учбової літера-тури, 2005. – 352 с.

Морева В. В. Маркетинговий потенціал сталого еколого-економічного розвитку промисло-вого регіону / В. В. Морева // Збірник тез Х Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу”. – Суми : ФОП Ткачов О.О., 2016. – С. 171-172.

Надворная Г. Г. Теория и методология оценки экономического потенциала предприятий / [Г. Г. Надворная, С. В. Климчук, М. С. Оборин, Т. Е. Гварлиани] // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2016. – № 6 (48). – С. 70-90.

Ровенська В. В. Потенціал підприємства: сутність, структура та загальні підходи до форму-вання / В. В. Ровенська // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2012. – Випуск 1. – Том 3. – С. 66-71.

Ушаков Р. Н. Инновационные технологии формирования и развития ресурсного потенциала гостиничного предприятия : монография / Р. Н. Ушаков. – М.-Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 230 с.

Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навчальний посібник / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.

Чимшит С. И. Управление потенциалом сложных социально-экономических систем : монографія / С. И. Чимшит. – Днепропетровск : Монолит, 2008 . – 363 с.

Шафалюк М. С. Розвиток маркетингового потенціалу спільнот споживачів / М. С. Шафалюк // Маркетингова освіта в Україні : тези ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЕУ, 2018. – С. 110-112.

Яшкіна О. І. Управління маркетинговим потенціалом інновацій машинобудівних підпри-ємств / О. І. Яшкіна // Збірник тез Х Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг інно-вацій і інновації у маркетингу”. – Суми : ФОП Ткачов О. О., 2016. – С. 260-261.

Berezin, O. V. and Karpenko, Ju. V. (2012), Teorija i praktika obespechenija jeffektivnogo ispol'zo-vanija potenciala torgovyh predprijatij, Poltava, Intergrafika, 203 s.

Bilovods'ka, O.A. (2016), Lohistychnyj potentsial rehionu iak fundament dlia upravlinnia rozpodilom pidpryiemstva, Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii: zbirnyk materialiv II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Odesa, TES, s. 30-32.

Vysots'kyj, A. L. (2014), Chynnyky formuvannia zbutovoho potentsialu mashynobudivnykh pidpry-iemstv, Marketynh ta lohistyka v systemi menedzh-mentu : tezy dopovidej Х Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, L'viv, Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, s. 39-40.

Holub'onkova, O. O., Brajko, M. H. and Solodova O. S. (2017), Marketynhova stratehiia upravlinnia potentsialom innovatsijnoho rozvytku pidpryiemstva, Materialy XI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Marketynh innovatsij i innovatsii u marketynhu”, Sumy, TRYTORIYА, s. 62-63.

Krasnokuts'ka, N. S. (2005), Potentsial pidpry-iemstva: formuvannia ta otsinka, K, Tsentr uchbovoi literatury, 352 s.

Moreva, V. V. (2016), Marketynhovyj potentsial staloho ekoloho-ekonomichnoho rozvytku promyslo-voho rehionu, Zbirnyk tez X Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Marketynh innovatsij i innovatsii u marketynhu”, Sumy, FOP Tkachov O.O., s. 171-172.

Nadvornaja, G. G., Klimchuk, S. V., Oborin, M. S. and Gvarliani T. E. (2016), Teorija i metodologija ocenki jekonomicheskogo potenciala predprijatij, Jekonomiches-kie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz, № 6 (48), s. 70-90.

Rovens'ka, V. V. (2012), Potentsial pidpry-iemstva: sutnist', struktura ta zahal'ni pidkhody do formuvannia, Teoretychni i praktychni aspekty ekono-miky ta intelektual'noi vlasnosti, Vypusk 1, Tom 3, s. 66-71.

Ushakov, R. N. (2015), Innovacionnye tehnologii formirovanija i razvitija resursnogo potenciala gos-tinichnogo predprijatija, M.-Berlin, Direkt-Media, 230 s.

Fedonin, O. S., Riepina, I. M. and Oleksiuk, O. I. (2004), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka, K, KNEU, 316 s.

Chimshit, S. I. (2008), Upravlenie potencialom slozhnyh social'no-jekonomicheskih sistem, Dnepro-petrovsk, Monolit, 363 s.

Shafaliuk, M. S. (2018), Rozvytok marketynho-voho potentsialu spil'not spozhyvachiv, Marketynhova osvita v Ukraini : tezy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, K, KNEU, s. 110-112.

Yashkina, O. I. (2016), Upravlinnia marketyn-hovym potentsialom innovatsij mashynobudivnykh pidpryiemstv, Zbirnyk tez X Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Marketynh innovatsij i innovatsii u marketynhu”, Sumy, FOP Tkachov O. O., s. 260-261.