МІСЦЕ РЕКЛАМИ СЕРЕД ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

Ключові слова

реклама
маркетингові комунікації
просування
рекламне звернення
споживач

Як цитувати

Сухорська, У. Р. (2018). МІСЦЕ РЕКЛАМИ СЕРЕД ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво і торгівля, (22), 75-79. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/84

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування комплексу маркетингових комунікацій, виходячи зі зміни поведінки покупців, можливостей і умов, в яких функціонують сучасні українські підприємства. У статті зазначено, що в процесі забезпечення вимог розвитку маркетингової діяльності підприємств найбільш актуальною є наявність інноваційних підходів до створення реклами, враховуючи джерела інформації, до яких найчастіше звертаються потенційні покупці. У статті розглянуто сутність і місце системи маркетингових комунікацій в управлінні підприємством. Визначено питання, які постають перед сучасними маркетологами, зокрема високий рівень інформатизації покупців. Виділено основні принципи ефективної реклами в контексті формування системи маркетингових комунікацій. Проаналізовано основні чинники прихильності до рекламного звернення. Досліджено, який вид реклами набуває стрімкого розвитку у світі. У подальшому планується розвивати тему у контексті стратегічного аналізу маркетингової діяльності підприємства.

PDF

Посилання

Сухорська У. Р. Формування маркетингових стратегій в системі управління підприємством : монографія / У. Р. Сухорська. – Львів : Видавництво ЛКА, 2009. – 240 с.

Кулина К. П. Регулювання політичної рекла-ми на телебаченні: європейський досвід [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу : http://cedem.org.ua-/analytics/regulyuvannya-politychnoyi-reklamy-na-tel-ebachenni-yevropejskyj-dosvid/.

Чалдіні Р. Brand story. All brands in one case. Змусь співати “під твою дудку” за рахунок прихиль-ності, похвал та фактору схожості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://brandstory.com.ua-/zmus-spivati-pid-tvoyu-dudku-za-raxunok-prixilnosti-poxval-ta-faktoru-sxozhosti/.

В Британии видеореклама впервые обошла банерную рекламу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mmr.ua/show/v_britanii_videorekla-ma_vpervye_oboshla_bannernuyu_reklamu_po_ rashodam#618445513.1531290229.

Топ-25 популярних сайтів за червень 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://-mmr.ua/show/top-25_populyarnyh_saytov_za_iyuny# 618445513. 1531290229.

Shazam змінив колір спеціально для Atlas Weekend [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mmr.ua/show/shazam_pomenyal_tsvet_ spetsi-alyno_dlya_ atlas_weekend#618445513.1531290229.

Уточнений прогноз медіа-інфляції в Україні на 2018 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mmr.ua/show/utochnennyy_prognoz_media-inf-lyatsii_v_ukraine_na_2018_god#618445513.1531290229.

Росситер Дж. Р. Реклама и продвижение товаров / Росситер Дж. Р., Перси Л.; пер. с англ. М. Бугаев [и др.]; под ред. Л. А. Волковой [и др.]. - Спб. : Питер, 2001. – 656 с.

Окландер Т. О. Новітні технології маркетин-гових комунікацій як засіб зниження підпри-ємницьких ризиків / Т. О. Окландер // Економічні інновації. – 2015. – Вип. 60(3). – С. 274-285 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://-dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/6825/1/ecinn_2015_60%283%29__31.pdf.

Савицька Н. Л. Канали маркетингових комунікацій як засіб підвищення комунікативної активності підприємств торгівлі / Н. Л. Савицька, О. В. Кот, М. С. Кот // Економіка та управління підприємствами. Науковий вісник : Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинсь-кого, 2017. – Вип. 15. – С. 306 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://global-national.in.ua/archive-/15-2017/62.pdf.

Чубукова О. Ю. Тенденції розвитку світо-вого сучасного ринку маркетингових комунікацій на теперішній час / О. Ю. Чубукова // IV всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів “Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління”, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua-/bitstream/123456789/4115/1/Konf20161104_IV_P008-009.pdf.

Sukhorska, U. R. (2009), Formuvannia marke-tynhovykh stratehij v systemi upravlinnia pidpryiemst-vom, Vydavnytstvo LKA, Lviv.

Kulyna, K. P. (2016), Rehuliuvannia politychnoi reklamy na telebachenni: ievropejs'kyj dosvid, [Online], available at: http://cedem.org.ua/analytics/regulyuvan-nya-politychnoyi-reklamy-na-telebachenni-yevropejsk-yj-dosvid/.

Chaldini, R. (2018), Zmus' spivaty «pid tvoiu dudku» za rakhunok prykhyl'nosti, pokhval ta faktoru skhozhosti, [Online], available at: http://brandstory.-com.ua/zmus-spivati-pid-tvoyu-dudku-za-raxunok-prixilnosti-poxval-ta-faktoru-sxozhosti/.

V Britanii videoreklama vpervye oboshla bannernuju reklamu po rashodam, [Online], available at: http://mmr.ua/show/v_britanii_videoreklama_vpervye-_oboshla_bannernuyu_reklamu_po_rashodam#618445513.1531290229

Top-25 populjarnyh sajtov za ijun', [Online], available at: http://mmr.ua/show/top-25_populyarnyh_-saytov_za_iyuny# 618445513.1531290229.

Shazam pomenjal cvet special'no dlja Atlas Weekend, [Online], available at: http://mmr.ua/show-/shazam_pomenyal_tsvet_spetsialyno_dlya_atlas_ wee-kend#618445513.1531290229.

Utochnennyj prognoz media-infljacii v Ukraine na 2018 god, [Online], available at: http://mmr.ua-/show/utochnennyy_prognoz_media-inflyatsii-_v_uk-raine_na_2018_god#618445513.1531290229.

Rossiter J. R. and Percy L. (2001), Reklama i prodvizhenie tovarov, Vydavnytstvo PITER, St. Petersburg.

Oklander, T. O. (2015), Novitni tekhnolohii marketynhovykh komunikatsij iak zasib znyzhennia pidpryiemnyts'kykh ryzykiv, [Online], available at: http://-dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/6825/1/ecinn_2015_60%283%29__31.pdf.

Savytska, N. L. (2017), Kanaly marketyn-hovykh komunikatsij iak zasib pidvyschennia komunikatyvnoi aktyvnosti pidpryiemstv torhivli, [Online], available at: http://global-national.in.ua/archive-/15-2017/62.pdf.

Chubukova, O. IU. (2016), Tendentsii rozvyt-ku svitovoho suchasnoho rynku marketynhovykh komu-nikatsij na teperishnij chas, [Online], available at: https://er.knutd.edu.ua-/bitstream/123456789/4115/1/Konf20161104_IV_P008-009.pdf.