ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБМІНУ БІРЖОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

PDF

Ключові слова

біржова інформація
торги
інформаційна діяльність
інсайдерська інформація
інформаційний продукт
інформаційний фактор
контракт
оприлюднення
розповсюдження
товарна біржа
угода

Як цитувати

Олексин, І. І. (2018). ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБМІНУ БІРЖОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ. Підприємництво і торгівля, (22), 108-114. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/89

Анотація

Розглянуто теоретичні підходи до формування системи обміну біржовою інформацією, що дозволило сформулювати основні принципи даного процесу. На основі класифікації видів біржової інформації здійснено аналіз їх змісту. Доведено, що інформаційні фактори є наслідками настання соціально-економічних та політичних подій, та проведено їх поділ на загальні категорії. Визначено основні функції інформаційно-аналітичного відділу товарної біржі в системі інформаційного забезпечення. Виокремлено види конфіденційної та інсайдерської інформації. Виокремлено види інформації, за надання котрої біржа не несе відповідальності. Визначено сутність маніпулювання на товарному біржовому ринку як дії, що пов’язані з навмисним поширенням завідомо неправдивої інформації. Уточнено порядок оприлюднення та розповсюдження біржової інформації, а також інформації про діяльність біржі. Обґрунтовано особливості поширення біржової інформації на комерційній основі у вигляді інформаційних продуктів.

PDF

Посилання

Україна. Закон. Господарський кодекс Украї-ни. – К. : Істина, 2003. – 208 с.

Україна. Закон. Про товарну біржу // Відо-мості Верховної Ради України. – 1993. – № 11. – Ст. 83.

Бевз О. П. Економіка і організація біржової торгівлі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Бевз, М. М. Скотнікова. – К. : Держ. торг.-екон. ун-т, 2006. – 44 с.

Берлач А. І. Організаційно-правові основи біржової діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов. − К. : Фенікс, 2000. − 336 с.

Биржевая деятельность : учебник / [под ред. А. Г. Грязновой, П. В. Корнеевой, В. А. Галанова]. − М. : Финансы и статистика, 1995. – 239 с.

Мустафа К. Роль інформації на фондовому ринку / Мустафа К. - Бостон, 2015.

Солодкий М. О. Біржовий ринок : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. О. Солодкий. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 565 с.

Сохацька О. М. Біржова справа : підручник / О. М. Сохацька. − [2-ге вид. змін. й доп.]. − К. : Кондор, 2008. − 632 с.

Сидоренко О. В. Необхідність державного управління у біржовій сфері: базові аспекти / О. В. Сидоренко // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2012. – Вип. 177 (4).

Fama E. F. The Theory of Finance / E. F. Fama, M. H. Miller- Hinsdale, Illinois: Dryden Press, 1972. - 343 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://faculty.chicagobooth.edu/eugene.fama/research/Theory%20of%20Finance/The%20Theory%20of%20Finance%20Preface%20and%20Table%20of%20Contents.pdf.

Ukraina. Zakon. Hospodars'kyj kodeks Ukrainy. (2003), Istyna, K., 208 s.

Ukraina. Zakon. Pro tovarnu birzhu (1993), Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 11, st. 83.

Bevz, O. P. and Skotnikova, M. M. (2006), Ekonomika i orhanizatsiia birzhovoi torhivli, Derzh. torh.-ekon. un-t, K., 44 s.

Berlach, A. I. Berlach, N. A. and Illarionov, Yu. V. (2000), Orhanizatsijno-pravovi osnovy birzho-voi diial'nosti, Feniks, K., 336 s.

Birzhevaja dejatel'nost' (1995), pod red. A. G. Grjaznovoj, P. V. Korneevoj, V. A. Galanova, Finansy i statistika, M., 239 s.

Mustafa K. (2015), Rol' informatsii na fondo-vomu rynku, Boston,

Solodkyj, M. O. (2010), Birzhovyj rynok, Ahrar-na osvita, K., 565 s.

Sokhats'ka, O. M. (2008), Birzhova sprava, 2 nd ed, Kondor, K., 632 s.

Sydorenko, O. V. (2012), Neobkhidnist' derzhav-noho upravlinnia u birzhovij sferi: bazovi aspekty, Naukovyj visnyk NUBiP Ukrainy. Seriia: Ekonomika, ahrarnyj menedzhment, biznes, vyp. 177 (4).

Fama, E. F. and Miller-Hinsdale, M. H. (1972), The Theory of Finance, Dryden Press, Illinois, 343 p., available at: http://faculty.chicagobooth.edu/eugene.-fama/research/Theory%20of%20Finance/The%20Theory%20of%20Finance%20Preface%20and%20Table%20of%20Contents.pdf