ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ, ЯКОСТІ ТА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ВІСКІ

PDF

Ключові слова

віскі
бурбон
асортимент
споживні властивості
електронна торгівля
Rozetka.ua.

Як цитувати

Бодак, М. П., & Гирка, О. І. (2018). ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ, ЯКОСТІ ТА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ВІСКІ. Підприємництво і торгівля, (22), 120-127. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/91

Анотація

У статті розглядаються питання асортименту, якості та електронної торгівлі віскі. Наведено фактори формування споживних властивостей, вплив сировини, технології виготовлення та витримки на якість віскі. Значна увага приділяється змінам смако-ароматичних характеристик віскових дистилятів у процесі витримки. Розглянуто особливості формування асортименту віскі виробництва Шотландії, Ірландії та США. Наведено основні типи і різновиди віскі, їх характеристики і торгові марки. Висвітлено питання формування асортименту міцних алкогольних напоїв в інтернет-магазині Rozetka.ua. Встановлено, що віскі займає найбільшу частку в загальній структурі асортименту магазину – 34%. Найбільшою популярністю користується односолодове і купажоване віскі, на частку яких припадає 50 % і 37 % відповідно. Формування адекватної системи електронної торгівлі базується на використанні сучасного комп’ютерного і програмного забезпечення, розширенні покриття Інтернет, створенні безпечного механізму електронних розрахунків та логістичної мережі доставки товарів.

PDF

Посилання

Віскі [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Віскі.

Антоненко О. М. Формування систем елект-ронної торгівлі і логістика: теорія та практика організації / О. М. Антоненко, І. П. Міщук, О. О. Хамула // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – № 749 : Логістика. – C. 349-356.

Мальцев И. Виски: История вкуса / И. Мальцев. – М. : Альпина нон-фикшн, 2010. – 420 с.

Все о виски [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prowhisky.com

Напитки покрепче // FOOD UA. –2017. – № 6-7 (83). – C. 6-7.

Мостика К. В. Оцінка конкурентоспромож-ності віскі в Україні / К. В. Мостика // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресто-ранного господарства і торгівлі. – 2015. – Вип. 2. – С. 343-355.

Ли Э. Спиртные напитки: Особенности бро-жения и производства / Э. Ли, Дж. Пигготт. – СПб. : Профессия, 2006. – 552 с.

Council Regulation (EEC) №1576/89 of 29 May 1989 laying down general rules on the definition, description and presentation of spirit drinks [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.-wipo-.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126927.

Scotch Whisky Aсt 1988 [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/22/section/1.

Explanatory memorandum of the Scotch Whisky regulation, 2009 - №2890 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislation.-gov.uk/uksi/2009/2890/introduction/made.

Alcohol Specifications. Buro of Alcohol, Tobacco and Fircarms: Title 27 of Code of Federal Regulation, Chapter 1, Part 5, Section 5.22.2003.01.04. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://-www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title27-vol1/pdf/CFR-2011-title27-vol1-chapI.pdf.

Rozetka.ua [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki-/Rozetka.ua.

Міцні напої [Електронний ресурс] // Розетка. – Режим доступу : https://rozetka.com.ua-/ua/krepkie-napitki/c4594292/filter/.

Viski, Vikipediia, available at : https://uk.wiki-pedia.org/wiki/Viski.

Antonenko, O. M. Mischuk, I. P. and Khamula, O. O. (2012), Formuvannia system elektronnoi torhivli i lohistyka: teoriia ta praktyka orhanizatsii, Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”, № 749 : Lohistyka, c. 349-356.

Mal'tsev Y. (2010), Vysky: Ystoryia vkusa, Al'pyna non-fykshn, M., 420 s.

Vse o vysky, available at : http://prowhisky.com

Napytky pokrekche (2017), FOOD UA, № 6-7 (83), c. 6-7.

Mostyka, K. V. (2015), Otsinka konkurento-spromozhnosti viski v Ukraini, Prohresyvni tekhnika ta tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv restorannoho hospodarstva i torhivli, vyp. 2, s. 343-355.

Ly E. and Pyhhott Dzh. (2006), Spyrtnye napytky: Osobennosty brozhenyia y proyzvodstva, Pro-fessyia, SPb., 552 s.

Council Regulation (EEC) №1576/89 of 29 May 1989 laying down general rules on the definition, description and presentation of spirit drinks, available at : http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126-927.

Scotch Whisky Ast 1988, available at : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/22/section/1.

Explanatory memorandum of the Scotch Whisky regulation, 2009 - №2890, available at : http://-www.legislation.gov.uk/uksi/2009/2890/introduction-/made.

Alcohol Specifications. Buro of Alcohol, Tobacco and Fircarms: Title 27 of Code of Federal Regulation, Chapter 1, Part 5, Section 5.22.2003.01.04., available at : http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title27-vol1/pdf/CFR-2011-title27-vol1-chapI.pdf.

Rozetka.ua, Vikipediia, available at : https://-uk.wikipedia.org/wiki/Rozetka.ua.

Mitsni napoi, Rozetka, available at : https://rozetka.com.ua/ua/krepkie-napitki-/c4594292-/-filter/.