ВИКОРИСТАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У БІЗНЕСІ

PDF

Ключові слова

бізнес
віртуальне підприємство
Інтернет
інформаційні технології
реклама

Як цитувати

Шиндировський, І. М. (2018). ВИКОРИСТАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У БІЗНЕСІ. Підприємництво і торгівля, (22), 132-135. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/93

Анотація

У статті досліджуються можливості застосування Інтернету в процесі здійснення господарської діяльності суб’єктів бізнесу. Охарактеризовано застосування сучасних інформаційних технологій під час пошуку корисної інформації, потенційних клієнтів і ділових партнерів, просування товарів і послуг, забезпечення результативності рекламної кампанії, для організації ефективної системи зворотного зв’язку з покупцями та споживачами, реалізації прогресивних підходів у сфері управління підприємством. За результатами дослідження визначаються напрями подальшого розвитку застосування Інтернету в процесі здійснення господарської діяльності у сучасних умовах. Доведено, що використання глобальної мережі Інтернет, застосування сучасних інформаційних технологій суб’єктами господарювання є необхідним засобом забезпечення їх позитивної результативності і підвищення конкурентоспроможності.

PDF

Посилання

Бойчук І. В. Інтернет в маркетингу : підручник / І. В. Бойчук, О. М. Музика. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 512 с.

Бруннер М. Принципы электронного бизнеса / М. Бруннер. – М. : Мир электронной коммерции, 2000. – 453 с.

Виноградська А. М. Комерційне підприєм-ництво: сучасний стан, стратегії розвитку : моногра-фія / А. М. Виноградська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 807 с.

Грехов А. М. Електронний бізнес (Е-комер-ція) : навчальний посібник / А. М. Грехов. – К. : Кондор, 2008. – 302 с.

Дергачова В. В. Глобалізація бізнесу та Інтернет-маркетинг : перспективи і проблеми : монографія / В. В. Дергачова, О. О. Скибіна. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2007. – 216 с.

Дубницкий В. И. Эволюция, сущность, клас-сы, инструментарий электронного бизнеса : моно-графия / В. И. Дубницкий, А. И. Лазикова. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 84 с.

Куклінова Т. В. Інтернет-торгівля як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізації / Т. В. Куклінова // Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкуренто-спроможності підприємств : монографія / [за заг. ред. О. Г. Янкового]. – Одеса : Атлант, 2017. – С. 183-191.

Макарова М. Віртуальні підприємства і теле-робота як нові соціально-економічні явища / М. Макарова // Економіст. – 2003. – № 12. – С. 60-64.

Пономаренко В. С. Інформаційні технології в економіці : навч. посібник / В. С. Пономаренко, І. В. Журавльова. – Х. : ХДЕУ, 2000. – 137 с.

Bojchuk, I. V. and Muzyka, O. M. (2010), Internet v marketynhu, Tsentr uchbovoi literatury, K., 512 s.

Brunner M. (2000), Principy jelektronnogo biznesa, Mir jelektronnoj kommercii, M., 453 s.

Vynohrads'ka, A. M. (2004), Komertsijne pidpryiemnytstvo: suchasnyj stan, stratehii rozvytku, Tsentr navchal'noi literatury, K., 807 s.

Hrekhov, A. M. (2008), Elektronnyj biznes (E-komertsiia), Kondor, K., 302 s.

Derhachova, V. V. and Skybina, O. O. (2007), Hlobalizatsiia biznesu ta Internet-marketynh : perspek-tyvy i problem, DonDUET, Donets'k, 216 s.

Dubnickij, V. I. and Lazikova, A. I. (2004), Jevoljucija, sushhnost', klassy, instrumentarij jelektron-nogo biznesa, Jugo-Vostok, Doneck, 84 s.

Kuklinova, T. V. (2017), Internet-torhivlia iak zasib pidvyschennia konkurentospromozhnosti pidpry-iemstv v umovakh hlobalizatsii, Teoretychni, metodolo-hichni ta praktychni aspekty konkurentospromozhnosti pidpryiemstv, za zah. red. O. H. Yankovoho, Atlant, Odesa, s. 183-191.

Makarova M. (2003), Virtual'ni pidpryiemstva i telerobota iak novi sotsial'no-ekonomichni iavyscha, Ekonomist, № 12, s. 60-64.

Ponomarenko, V. S. and Zhuravl'ova, I. V. (2000), Informatsijni tekhnolohii v ekonomitsi, KhDEU, Kh., 137 s.