ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

PDF

Ключові слова

інноваційний розвиток
соціально-економічна система
підприємства
регіони
кластерний аналіз
оцінка

Як цитувати

Горященко, Ю. Г. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. Підприємництво і торгівля, (30), 25-32. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-04

Анотація

У статті надано авторське трактування дефініції «інновації» як результат поєднання інтелектуальних ресурсів та інформації у процесі надзвичайно керованих сучасними економічними законами цивілізаційних змін і, відповідно, інноваційного розвитку підприємства як керованої нинішніми економічними законами та інноваційними теоріями зміни на підприємстві. На підґрунті критичного аналізу основних положень теорій інновацій та інноваційного розвитку, інноваційних систем та авторських підходів до розуміння проблеми оцінювання інноваційного розвитку соціально-економічних систем, перш за все підприємств, обґрунтовано доцільність розроблення проведення кластерного аналізу з метою дослідження відношення інноваційного процесу та економічного зростання. Оцінку рівня інноваційного розвитку соціально-економічних систем (регіонів та промислових інноваційних підприємств) здійснено на основі методу багатовимірного статистичного аналізу (ієрархічного кластерного аналізу). У результаті проведеного дослідження за допомогою програмного забезпечення SPSS було виявлено такі групи кластерів. Перша група – з низьким рівнем інноваційного розвитку регіонів (Житомирська, Волинська, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська області). До другої групи кластерів зі значними відмінностями від інших включено м. Київ (з найвищими показниками питомої ваги промислових підприємств, що займалися інноваціями; кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок; витрат на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт; кількості промислових підприємств, що займалися інноваціями; кількості найменувань впроваджених інноваційних видів продукції; витрат на дослідження та розробки (% ВРП)). До третьої групи кластерів потрапили м. Київ та Харківська область, четвертої – Донецька, п’ятої – Харківська та Запорізька області. Установлено відносно невисокий рівень інноваційного розвитку соціально-економічних систем (регіонів) та дуже повільне його підвищення; високий ступінь дивергенції регіонів за рівнем інноваційного розвитку; географічну зосередженість нижчого, першого, кластеру.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-04
PDF

Посилання

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 07.06.2021).

Лісовська Л. С. Кластерний аналіз показників співпраці з питань інновацій в Україні. Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». 2020. Вип. 17. С. 137–150.

Григор О. О. Аналіз кластерної політики країн Європейського Союзу та її вплив на інноваційний потенціал країни. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 21. С. 54–58.

Щур Р. І., Плець І. І., Микитюк О. В. Кластерний аналіз розподілу регіонів України за рівнем інноваційного розвитку. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2017. Вип. 13(1). С. 111–122.

Керівництво Осло. Рекомендації щодо збору та аналізу даних стосовно інновацій. URL: https://www.oecd.org/ (дата звернення: 07.06.2021).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 08.06.2021).

Kostiantyn Zhadko, Goryaschenko Iuliia Regional development diagnostics by means of statistical monitoring and control. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 5(155). С. 485–490.

Єрмак С. О. Кластерний аналіз регіонів України за ключовими індикаторами рівня інноваційного розвитку. Економіка розвитку. 2017. № 1, 3(83). С. 34–43.

Амоша О. І., Антонюк В. П., Землянкін А. І. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення : монографія. Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2007. 328 с.

Горященко Ю. Г. Кластеризація регіонів України за рівнем інформаційного забезпечення соціально-економічного розвитку. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства : матеріали наук.-практ. Інт.-конф. 30.11.2012. Дніпропетровськ : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. С. 61–62.

Strategy for the development of innovation for the period up to 2030, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text (accessed 7 June 2021).

Lisovska, L. S. (2020). “Cluster analysis of indicators of cooperation on innovation in Ukraine”, Economic sciences. Regional Economy, № 17, s. 137–150.

Grigor, O. O. (2010), “Analysis of cluster policy of the European Union and its impact on the country's innovation potential”, Investments: practice and experience, № 21, s. 54–58.

Shchur, R. I., Plets, I. I. and Mykytiuk, O. V. (2017), “Cluster analysis of the distribution of regions of Ukraine by level of innovative development”, Current problems of economic development of the region, № 13 (1), s. 111–122.

Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (2018), available at: https://www.oecd.org/ (accessed 7 June 2021).

The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://ukrstat.gov.ua/ (accessed 08 June 2021).

Kostiantyn, Zhadko and Goryaschenko, Iuliia (2014), “Regionaldevelopment diagnostics by means of statistical monitoring and control”, Actual problems of economy, № 5 (155), s. 485–490.

Yermak, S. O. (2017), “Cluster analysis of the regions of Ukraine according to key indicators of the level of innovative development”, Development economics, № 1, 3 (83), s. 34–43.

Amosha, O. I., Antoniuk, V. P. and Zemliankin, A. I. (2007), “Aktyvizatsiia innovatsiinoi diialnosti: orhanizatsiino-pravove ta sotsialno-ekonomichne zabezpechennia” [Activation of innovation activity: organizational-legal and socio-economic support], Institute of Economics of Industry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, Ukraine.

Horiashchenko, Yu. H. (2012), “Clustering of regions of Ukraine according to the level of information support of socio-economic development”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Conference Proceedings of the International Economic Conference], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International economic conference], Dnipropetrovsk State Financial Academy, Dnipropetrovsk, Ukraine.