ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

PDF

Ключові слова

транспорт
транспортно-логістичне підприємство
логістичний оператор
логістичні послуги
логістичний аутсорсинг

Як цитувати

Комчатних, О. В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво і торгівля, (30), 38-43. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-06

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан, особливості функціонування та перспективи розвитку українських транспортно-логістичних підприємств. Окрім переміщення вантажів і пасажирів, транспортні послуги включають у себе комплекс операцій, що не входять до складу процесу перевезень, але пов’язані з його підготовкою та здійсненням, – логістичні послуги. Сектор транспортної логістики складається з трьох основних сфер діяльності: профільної логістики, суміжної логістики та непрофільної логістики вантажоперевезень. Залежно від специфіки транспортно-логістичних послуг, що надаються підприємствами, їх можна класифікувати на транспортні, експедиторські, інформаційно-посередницькі, логістичні, сервісні. В Україні найбільша частка серед транспортних підприємств належить підприємствам змішаного типу – транспортно-експедиторським підприємствам. Незважаючи на те що українські транспортно-логістичні підприємства йдуть у ногу зі світовими трендами, поступово нарощуючи обсяги своєї діяльності та збільшуючи асортимент послуг із координації логістичних процесів і управління ланцюгами постачання, сучасні тенденції розвитку глобального ринку транспортно-логістичних послуг свідчать, що Україна знаходиться на етапі формування та консолідації галузі, значно поступаючись західним країнам за якістю та комплексністю транспортно-логістичних послуг. Одним зі стримуючих чинників розвитку підприємств транспортної логістики є недостатній масштаб їхньої діяльності, український логістичний ринок ще очікують процеси консолідації через злиття і поглинання. Прогнозоване розширення масштабів діяльності логістичних операторів дасть їм змогу залучити необхідні ресурси і тим самим отримати нові можливості для розвитку. Залучення українських транспортно-логістичних підприємств до глобальних ланцюгів постачання вимагає переходу на більш високий рівень транспортно-логістичного обслуговування, зокрема приведення українських транспортно-логістичних технологій у відповідність до єдиної загальноєвропейської системи управління транспортними потоками, що дасть змогу забезпечити підвищення ефективності діяльності названих підприємств.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-06
PDF

Посилання

Карпенко О. Обґрунтування ефективності кластеризації транспортно-логістичних підприємств. Водний транспорт. 2015. № 2(23). С. 126–133.

Karpenko О. О., Palyvoda O. М., Bondar N. М. Modelling the Integral Performance of Transport and Logistics Clusters. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1(13). Ч. 2. С. 155–160.

Григорак М. Ю. Аналіз бізнес-моделей та стратегій інноваційного розвитку постачальників логістичних послуг. Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 2(5). С. 29–38.

Парубець О. М., Сугоняко Д. О. Інноваційні підходи до розвитку транспортної логістики в Україні. Перспективи економіки та управління. 2019. № 4(20). С. 147–156.

Стунжас А. П. Инновационные подходы к управлению эффективностью логистической фирмы. Логистика сегодня. 2010. №. 6. С. 342–355.

Стратегія сталої логістики та План дій для України: проєкт для розгляду. Київ : Міністерство інфраструктури України, 2018. 88 с. URL: https://mtu.gov.ua/files/Logistics.pdf (дата звернення: 05.06.2021).

Берзин Э. Что мешает развитию автомобильных грузовых перевозок в Украине. delo.ua. 2017. URL: https://delo.ua/business/chto-meshaetrazvitiju-avtomobilnyh-gruzovyh-perevozok-v-ukraine-329151/ (дата звернення: 05.06.2021).

Міжнародні автоперевезення України. aitico.com. URL: http://www.aitico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=151%3A2013-10-31-14-24-25&catid=43%3Anews&Itemid=163&lang=uk (дата звернення: 05.06.2021).

Przybylska E. Zagadnienie transferu technologii w odniesieniu do przedsiębiorstw usług logistycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja I Zarządzanie. 2014. № 70. S. 397–408.

Логистика в Украине: парадоксы рынка и пути раскрытия потенциала. logist.fm. URL: https://logist.fm/publications/logistika-v-ukraine-paradoksy-rynka-i-puti-raskrytiya-potenciala (дата звернення: 05.06.2021).

Транспорт України 2019 : статистичний збірник / за ред. І. Петренко. Київ : Державна служба статистики України, 2020. 114 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/10/zb_trans_19.pdf (дата звернення: 05.06.2021).

Леушкин Д. Рынок грузоперевозок – индикатор экономики. logist.fm. URL: https://logist.fm/publications/rynok-gruzoperevozok-indikator-ekonomiki (дата звернення: 05.06.2021).

Jeszka A.M. Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce. Warszawa : Difin, 2009. 153 s.

Connecting to Compete 2018: Trade Logistics in the Global Economy / The World Bank. Washington: The World Bank, 2018. 70 р. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf (дата звернення: 05.06.2021).

Karpenko, O. (2015), “Evaluation of the Effectiveness of Clustering of Transportation and Logistics Companies”, Water Transport, vol. 2 (23), pp. 126–133.

Karpenko, О. О., Palyvoda, O. М. and Bondar, N. М. (2018), “Modelling the Integral Performance of Transport and Logistics Clusters”, Scientific bulletin of Polissia, vol. 1(13), T. 2, pp. 155–160.

Gryhorak, M. J. (2016), “Analysis of Business Models and Strategies for Innovative Development of Logistics Service Providers”, Technological Audit and Production Reserves, vol. 2 (5), pp. 29–38.

Parubets, O. M. and Suhoniako, D. O. (2020), “Innovative Approaches to Transport Logistics Development in Ukraine”, Problems and Prospects of Economics and Management, vol. 4(20), pp. 147–156.

Stunzhas, A. P. (2010), “Innovative approaches to managing the efficiency of a logistics company”, Logistics today, vol. 6, pp. 342–355.

Ministry of Infrastructure of Ukraine (2018), “Sustainable Logistics Strategy and Action Plan for Ukraine: Project for consideration”, available at: https://mtu.gov.ua/files/Logistics.pdf

Berzin, E. (2017), “What hinders the development of road freight transport in Ukraine”, delo.ua, available at: https://delo.ua/business/chto-meshaetrazvitiju-avtomobilnyh-gruzovyh-perevozok-v-ukraine-329151/

The official site of Aitico (2013), “International road transport of Ukraine”, aitico.com, available at: http://www.aitico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=151%3A2013-10-31-14-24-25&catid=43%3Anews&Itemid=163&lang=uk

Przybylska, E. (2014), “The Issue of Technology Transfer in Relation to Logistics Service Enterprises”, Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, vol. 70, pp. 397–408.

Ukrainian Logistics Alliance (2017), “Logistics in Ukraine: Market Paradoxes and Ways to Unleash Potential”, logist.fm, available at: https://logist.fm/publications/logistika-v-ukraine-paradoksy-rynka-i-puti-raskrytiya-potenciala

State Statistics Service of Ukraine (2020), Transport Ukrainy [Transport of Ukraine 2019], Kyiv, Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/10/zb_trans_19.pdf

Leushkin, D. (2016), “The Freight Market is an Indicator of the Economy”, logist.fm, available at: https://logist.fm/publications/rynok-gruzoperevozok-indikator-ekonomiki

Jeszka, A. M. (2009), Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce [Logistic services sector in theory and practice], Difin, Warsaw, Poland.

The World Bank (2018), Connecting to Compete 2018: Trade Logistics in the Global Economy, The World Bank, Washington, USA, available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf