ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ПОШУКУ ПЕРСОНАЛУ

PDF

Ключові слова

персонал
пошук персоналу
інновації
методи пошуку персоналу
покоління Z

Як цитувати

Мутерко, Г. М. (2021). ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ПОШУКУ ПЕРСОНАЛУ. Підприємництво і торгівля, (30), 48-52. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-08

Анотація

Підбір персоналу є найважливішим елементом діяльності кожного підприємства. Існує багато різних традиційних методів підбору персоналу, але багато з них уже застаріли і підприємствам потрібно переходити на інноваційні. Основними методами пошуку є хедхантинг, рекрутинг та скринінг. Найдієвішим є рекрутинг, тому що він допомагає підібрати висококваліфікованих працівників на будь-яку посаду. Але на разі ці методи підбору персоналу недостатньо розповсюджені на території України, і багато підприємств використовують застарілі методи підбору персоналу. Автором доведено актуальність використання нетрадиційних методів підбору персоналу, але за умов урахування можливості самостійного розкриття професійних надбань, що зменшить ризики виникнення конфліктних ситуацій у колективі, дасть змогу знизити плинність кадрів та в подальшому формувати ефективний вектор розвитку кадрової політики на підприємстві. Оскільки розвиток професійних якостей та навичок іноді можливий лише за допомогою використання традиційних методів, то необхідно також їх ураховувати під час підбору персоналу. Визначено, що комбінування традиційних та нетрадиційних методів ефективно впливатиме на процес формування системи підбору персоналу, тому що в комбінації цих методів розкриваються як професійні, так і особисті якості робітника. Також поряд з інноваційними методами підбору персоналу підприємствам потрібно використовувати інноваційні методи пошуку, а саме за допомогою чат-ботів для швидкого пошуку робітників на підприємства. Боти здатні заощадити час не лише рекрутерами, а й кандидатам: за статистикою компаній HR-скринінг та перегляд потенційного робітника менеджером займає 60% часу від процесу відбору конкретного кандидата. Боти працюють 24/7 і з більшою кількістю завдань одночасно, що означає, що скринінг резюме починає діяти після того, як подати, у реальному часі. Ще одна проблема, яку вони можуть вирішити, – «немає відповіді»: до 85% резюме не отримує жодної реакції роботодавця. «Пошук і відбір резюме за ключовими словами можна вже віддати роботизованим системам. Проводити пошук за допомогою ботів можна, але вони можуть і помилятися. Відповідно, оцінка резюме живою людиною більш точніша».

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-08
PDF

Посилання

Нікішина А. Л. Дослідження сучасних технологій підбору персоналу. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=26479948.

Федорова А. С., Бокій В. І. Сучасні проблеми у процесі відбору та найму персоналу в організації. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2013. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21608606.

Бармакова Н. Сучасні методи підбору персоналу. HR-Portal. URL: http://hr-portal.ru/article/sovremennye-metody-podbora-personala.

Гурова И. М., Евдокимова С. Ш. Теория поколений как инструмент анализа, формирования и развития трудового потенциала. МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 3. С. 150–159. DOI: 10.18184/2079-4665.2016.7.3.150.159. URL: https://www.researchgate.net/publication/311849328_THEORY_OF_GENERATIONS_AS_A_TOOL_FOR_ANALYSIS_FORMATION_AND_DEVELOPMENT_OF_LABOUR_POTENTIAL

Codrington, G. Detailed Introduction to Generational Theory. TomorrowToday. 2008. URL: https://ngkok.co.za/sinode2016/intro-generations.pdf

Дорош М. Діти і технології: «піраміда цифрової поведінки». Media Sapiens. 2015. URL: https://ms.detector.media/media-i-diti/post/13763/2015-07-21-diti-i-tekhnologii-piramida-tsifrovoi-povedinki/

Nikishyna, A. L. (2016), “Doslidzhennja suchasnyh tehnologiy pidboru personalu. Toljattynskyy derzhavnyy universytet”, available at: http://elibrary.ru/item.asp?id=26479948

Fedorova, A. S. and Bokiyj, V. I. (2013), “Suchasni problemy u procesi vidboru ta naymu personalu v organizacii”, Visnyk kyivskogo nacional'nogo universytetu tehnologii ta dyzaynu, available at: http://elibrary.ru/item.asp?id=21608606

Barmakova, N. (2012), “Suchasni metody pidboru personalu”, HR-Portal, available at: http://hr-portal.ru/article/sovremennye-metody-podbora-personala

Gurova, Y. M. and Evdokymova, S. Sh. (2016), “Teoryja pokolenyy kak ynstrument analyza, formyrovanyja y razvytyja trudovogo potencyala”, MYR (Modernyzacyja. Ynnovacyy. Razvytye), vol. 7, no 3, pp. 150–159. doi: 10.18184/2079-4665.2016.7.3.150.159, available at: https://www.researchgate.net/publication/311849328_THEORY_OF_GENERATIONS_AS_A_TOOL_FOR_ANALYSIS_FORMATION_AND_DEVELOPMENT_OF_LABOUR_POTENTIAL

Codrington, G. (2008), “Detailed Introduction to Generational Theory. TomorrowToday”, available at: https://ngkok.co.za/sinode2016/intro-generations.pdf

Dorosh, M. (2015), “Dity i tehnologii: "piramida cyfrovoï povedinky". Media Sapiens”, available at: https://ms.detector.media/media-i-diti/post/13763/2015-07-21-diti-i-tekhnologii-piramida-tsifrovoi-povedinki/