РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІМПОРТОНАСИЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

підприємництво
внутрішній ринок
державна політика імпортозаміщення
імпортонасичення

Як цитувати

Лупак, Р. Л. (2018). РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІМПОРТОНАСИЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (22), 136-142. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/95

Анотація

Обґрунтовано ринкові передумови розвитку підприємництва в Україні, які визначаються як тенденціями внутрішнього споживчого попиту, так і ефективністю системи державного управління. Надано характеристику взаємозв’язків між розвитком підприємництва та тенденціями імпортонасичення внутрішнього ринку. Представлено результати аналізу макроекономічних передумов державної політики імпортозаміщення в Україні та зроблено висновки про сучасний стан розвитку підприємництва на внутрішньому ринку. Надано характеристики майбутнім змінам у сфері підприємництва, які можуть відбутися при збереженні високого рівня імпортозалежності внутрішнього ринку України. Визначено напрями забезпечення розвитку підприємництва в Україні в контексті високого рівня імпортонасичення внутрішнього ринку.

PDF

Посилання

Варналій З. С. Засоби стимулювання розвит-ку малого підприємництва на сільських територіях в системі державної політики подолання диспропор-цій економічної безпеки України / З. С. Варналій, Р. Л. Лупак, С. А. Рудик // Вісник Львівського торговельно-економічного університету : збір. наук. праць. – 2017. – №. 53. – С. 5-9.

Васильців Т. Г. Економічна безпека підпри-ємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія / Т. Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 386 с.

Васильців Т. Г. Засоби стимулювання розвит-ку малого підприємництва на сільських територіях в системі державної політики подолання диспропор-цій економічної безпеки України / Т. Г. Васильців, М. І. Флейчук, Р. Л. Лупак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету : збір. наук. праць. – 2017. – № 53. – С. 10-19.

Державна служба статистики України [Елект-ронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.-ukr-stat.gov.ua.

Економічний механізм забезпечення конку-рентоспроможності торговельного підприємства : монографія / [Я. Д. Качмарик, П. О. Куцик, Р. Л. Лупак та ін.]. – Львів : ЛА “Піраміда”, 2012. – 208 с.

Мельник Т. М. Імпортозалежність економіки України і пріоритети селективного імпортозамі-щення / Т. М. Мельник, К. С. Пугачевська // Економіка України : наук. журнал. – 2016. – № (4)653. – С. 29-44.

Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внут-рішньої торгівлі : монографія / [П. О. Куцик, М. Ю. Барна, Т. Г. Васильців та ін.]. – Львів : Вид-во “Растр-7”, 2016. – 379 с.

Prebisch R. Commercial Policy in the Underdeveloped Countries / R. Prebisch // American Economic Review. – 1959. – № 49. – P. 251-273.

Vasyltsiv T. Assessment of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine / T. Vasyltsiv, R. Lupak, Y. Osadchuk // Економічний часопис-ХХІ. – 2017. – № 167 (9-10). – С. 13-17.

Vasyltsiv T. H. Justification of strategic priorities of state structural policy of import substitution in Ukraine / T. H. Vasyltsiv, R. L. Lupak // Actual problems of economics. – 2016. – № 1. – P. 52-60.

Varnaliy, Z. S. Lupak, R. L. and Rudyk, S. A. (2017), Zasoby stymulyuvannya rozvytku maloho pidpryyemnytstva na silʹsʹkykh terytoriyakh v systemi derzhavnoyi polityky podolannya dysproportsiy ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny, Visnyk Lʹvivsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho universytetu : zbir. nauk. pratsʹ, № 53, s. 5-9.

Vasylʹtsiv, T. H. (2008), Ekonomichna bezpeka pidpryyemnytstva Ukrayiny: stratehiya ta mekhanizmy zmitsnennya, Aral, 386 s.

Vasylʹtsiv, T. H. Fleychuk, M. I. and Lupak, R. L. (2017), Zasoby stymulyuvannya rozvytku maloho pidpryyemnytstva na silʹsʹkykh terytoriyakh v systemi derzhavnoyi polityky podolannya dysproportsiy ekono-michnoyi bezpeky Ukrayiny, Visnyk Lʹvivsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho universytetu : zbir. nauk. pratsʹ, № 53, s. 10-19.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, avai-lable at : http://www.ukrstat.gov.ua.

Kachmaryk, YA. D. Kutsyk, P. O. and Lupak, R. L. (2012), Ekonomichnyy mekhanizm zabezpechennya konkurentospromozhnosti torhovelʹnoho pidpryyemst-va, LA “Piramida”, 208 s.

Melʹnyk, T. M. and Puhachevsʹka, K. S. (2016), Importozalezhnistʹ ekonomiky Ukrayiny i priorytety selektyvnoho importozamishchennya, Ekonomika Uk-rayiny : nauk. zhurnal, № (4)653, s. 29-44.

Kutsyk, P. O. Barna, M. YU. and Vasylʹtsiv, T. H. (2016), Teoretyko-metodychni zasady ta prykladni mekhanizmy derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku vnutrishnʹoyi torhivli, Vyd-vo “Raster-7”, 379 s.

Prebisch R. (1959), Commercial Policy in the Underdeveloped Countries, American Economic Revi-ew, № 49, s. 251-273.

Vasyltsiv T., Lupak R. and Osadchuk Y. (2017), Assessment of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine, Економічний часопис-ХХІ, № 167 (9-10), s. 13-17.

Vasyltsiv, T. H. and Lupak, R. L. (2016), Justification of strategic priorities of state structural policy of import substitution in Ukraine, Actual problems of economics, № 1, s. 52-60.