№ 13 (2011): Підприємництво і торгівля

Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Дайновський Ю. А., Скибінський С. В. та ін.].– Львів : Львівська комерційна академія, 2011. – Вип. 13. – 134 с.

Відповідно до Постанови Президії ВАК України №3-05/6 від 6.10.10 збірник включено до переліку фахових видань.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівської комерційної академії Протокол № 5 від 28 грудня 2011 р.


ВИПУСК 13 (2011)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Апопій В. В., Ситник Н. С.
ХАРАКТЕР СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Садєков А. А., Заіка Ю. А.
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ

Заяць Н. О.
СИСТЕМА ФАКТОРІВ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мельник І. М.
ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ

Ящук В. І.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНИХ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Дражниця С. А.
ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Гелей Л. О.
КРИТЕРІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗРІЛОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Білик В. М., Костирко В. С.
РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ СТРУКТУРИ АСОРТИМЕНТУ ВЗУТТЄВИХ ТОВАРІВ ЗАСОБАМИ АРМ МЕНЕДЖЕРА

Гонський М. Д.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

Фединець Н. І.
СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Антонів О. М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Озеран В. О., Озеран Н. М.
ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІН ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ТОРГОВО-ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Процишин О. Р.
ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН НА РИНКУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Гапій І. Б.
СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ НЕОРГАНІЗОВАНОГО СЕКТОРУ ТОРГІВЛІ

ПІДПРИЄМНИЦТВО: ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ, СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Хміль Ф. І.
ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА І МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Біла О. Г., Мединська Т. В.
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЯК ІНСТРУМЕНТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Васильців Т. Г., Мандрик О. Я.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Скрипко Т. О.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ТА ІННОВАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ковтун О. І.
КЛАСТЕРИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА САМОДОСТАТНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Свидрук І. І.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ У ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Килин О. В., Свелеба Н. А.
ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ БЛИЗЬКОСХІДНОГО ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ

Трофімчук О. Р.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

Тімарцев О. Ю.
ГАЛУЗЕВІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Артищук І. В.
ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ КАРТИ РИЗИКІВ НА ОСНОВІ ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ БАЗОВИХ ФАКТОРІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Пеленський Р. О.
САМОКОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ЯК МЕТОД МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ

Полотай О. І.
ВИКОРИСТАННЯ ДІАГРАМИ КЛАСІВ UML ДЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІТ-ПРОЕКТІВ У ВНЗ

Сороківська Н. М.
ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ СТРАХОВИХ КОРПОРАЦІЙ ТА ЇХ СТРУКТУРИЗАЦІЯ

Міценко Н. Г., Муравинець О. М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Василиха Н. В., Мельник І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Бойчук І. В.
НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ