№ 20 (2016): Підприємництво і торгівля

Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – Вип. 20. – 134 с.

Відповідно до Наказу МОН України № 241 (Додаток 9) від 09 березня 2016 року збірник включено до Переліку наукових фахових видань України.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету Протокол засідання Ради № 2 від 03 листопада 2016 року.

 

ВИПУСК 20 (2017)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Барна М. Ю., Тучковська І. І.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

Шиндировський І. М.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Олексин І. І.
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Тучковська І. І., Фединець Н. І.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Мельник І. М., Полотай Б. Я.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИЗМ

Ящук В. І.
КOНЦЕПТУAЛЬНІ ПІДХOДИ ДO ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЕМ

Полотай Б. Я.
РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Полотай О. І., Гриник Р. О.
ОСВІТНІ ПРОЕКТИ І ПРОГРАМИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Куцик В. І.
АНАЛІЗ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ АСПЕКТИ

Заярна Н. М., Нечесанов М. Ю., Щербакова Н. С.
ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Медвідь Л. Г., Медвідь А. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ

Андрейків Т. Я., Сенищ П. М., Сивуляк М. М.
СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО СТАБІЛЬНОСТІ

Шушкова Ю. В.
ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА БЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ

Осінська О. Б., Гаврилюк А. А.
КРЕДИТНЕ СТИМУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Апопій В. В., Андріїв Н. М.
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Міценко Н. Г., Шевчук О. В.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ OРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНOСТІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Безпарточний М. Г.
ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Герега О. В.
ПОТЕНЦІАЛ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Апопій Г. В.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗДРІБНОЮ ТОРГІВЛЕЮ ПОТРЕБ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ТОВАРАХ ТА ПОСЛУГАХ

Гуштан Т. В.
ТИПИ І ФОРМАТИ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Кузьма Х. В.
КОМІСІЙНА ТОРГІВЛЯ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Олексин С. М.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Павлова М. Б.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

Ярова І. М.
АДАПТИВНО-СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ