ВПЛИВ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

PDF

Ключові слова

туризм
геополітичні ризики
політична нестабільність
тероризм
глобальні туристичні потоки
україно-російські міждержавні відносини

Як цитувати

Бащак, М. М. (2022). ВПЛИВ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (5), 5-12. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-1

Анотація

У статті висвітлені чинники геополітичної нестабільності, що впливають на розвиток міжнародного туризму. Висвітлено і схарактеризовано потенціал світових туристичних потоків як геополітичного фактора впливу, структура якого відображає та впливає на тенденції міжнародних взаємодій. Розкрито основні геополітичні чинники, що безпосередньо впливають на динаміку і розподіл туристичних потоків. Серед них – політичні перевороти, терористичні акти, військові конфлікти. Висвітлено країни та регіони, які за підрахунками експертів Інституту досліджень конфліктів у 2022 році втягнуті в конфронтацію та глобальні конфлікти. Розглянуті основні індекси, що відображають рівень безпеки та загроз у різних країнах світу на основі індексів миру, тероризму і недієздатності держави та висвітлюють статистичні данні, щодо політичної ситуації в різних країнах і регіонах світу. Названо найбезпечніші та найнебезпечніші туристичні напрями. Охарактеризовано загальні тенденції розвитку міжнародного туризму, роль та місце України на міжнародному туристичному ринку. З’ясована частка туристичного потенціалу України та Росії на міжнародному туристичному ринку. Підкреслюється, що військово-політична агресія з боку Росії та загострення українсько-російських міждержавних відносин має серйозний економічний вплив і може стати проблемою для консолідації відновлення туризму. Розглянуто туристичний потік в Україні на період 2009-2020рр. та виділені основні фактори, які впливають на туристичний попит в’їзного туризму і обмежує виїзний туризм під час воєнного конфлікту. Виявлено, що сучасна динаміка туристичного потоку в Україні характеризується різким зменшенням обсягів міжнародних відвідувачів, зниженням темпів розвитку туристичної діяльності та переформатуванням структури в’їзного та виїзного туристичного потоку. Робиться висновок, що геополітичний аспект є дуже важливим у функціонуванні туристичної індустрії, а геополітична нестабільність видозмінює ринок туризму, що може слугувати додатковою можливістю для розвитку туризму.

https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-1
PDF

Посилання

Richter, L. K. Tourism politics and political science: A case of not so benign neglect. Annals of Tourism Research. 1983. Vol. 10. № 3. P. 313-335.

Webster, C., Ivanov, S. Tourism as a force for political stability. Wohlmuther, C., Wintersteiner, W. (Eds), International Handbook on Tourism and Peace, Drava Verlag, Klagenfurt, Austria, 2014. P. 167-180.

Парфіненко А. Ю. Міжнародний туризм в Україні: Геополітичні аспекти глобального явища. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 126 (частина І). 2015.

Мірела Марина/Геополітика України: історія і сучасність/Геополітичні аспекти розвитку міжнародного туризму в Україні. URL: http://surl.li/cdoxc

Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. URL: https://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo35.htm

World Travel & Tourism Council (WTTC) | Travel & Tourism. URL: https://wttc.org/Research/Economic-Impact

The UNWTO Tourism Data Dashboard. URL: https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data

Парфіненко А. Ю. Міжнародний туризм в україні: Геополітичні аспекти глобального явища. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 126 (частина І). 2015.

Sönmez, S. Tourism, Terrorism and Political Instability. Annals of Tourism Research. 1998. Vol. 25, № 2. P. 416-456.

Global Conflict Tracker. URL: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker

Global Terrorism Index. URL: https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/#/

Global Terrorism Index 2022. URL: https://www.visionofhumanity.org/public-release-data/

Global Terrorism Index. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/global-peace-index

UNWTO World Tourism Barometer: March 2022. URL: https://webunwto.s3.eu-west1.amazonaws.com/s3fspublic/202203/UNWTO_Barom22_02_March_excerpt1.pdf?U1d1hw2v5Ga4TSmloKQRNbFKpr6mNygA

Національна система туристичної статистики/Туристичний барометр України 2020. URL: https://www.ntoukraine.org/nsts_analytics_ua.html

Richter, L. K. (1983) Tourism politics and political science: A case of not so benign neglect. Annals of Tourism Research, vol. 10, № 3, pp. 313-335.

Webster, C., Ivanov, S. (2014) Tourism as a force for political stability // Wohlmuther, C., Wintersteiner, W. (Eds), International Handbook on Tourism and Peace, Drava Verlag, Klagenfurt, Austria, pp. 167-180.

Parfinenko A. Yu. (2015) Mizhnarodnyi turyzm v Ukraini: Heopolitychni aspekty hlobalnoho yavyshcha [International tourism in Ukraine: Geopolitical aspects of the global phenomenon]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vol. 126 (Part I).

Mirela Maryna. Heopolityka Ukrainy: istoriia i suchasnist/Heopolitychni aspekty rozvytku mizhnarodnoho turyzmu v Ukraini [Geopolitics of Ukraine: history and modernity / Geopolitical aspects of international tourism development in Ukraine]. Available at: http://surl.li/cdoxc

Putsenteilo P.R. Ekonomika i orhanizatsiia turystychno-hotelnoho pidpryiemnytstva [Economics and organization of tourism and hotel business]. Available at: https://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo35.htm

World Travel & Tourism Council (WTTC) Travel & Tourism. Available at: https://wttc.org/Research/Economic-Impact

The UNWTO Tourism Data Dashboard. Available at: https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data

Parfinenko A. Yu. (2015) Mizhnarodnyi turyzm v ukraini: Heopolitychni aspekty hlobalnoho yavyshcha [International tourism in Ukraine: Geopolitical aspects of the global phenomenon]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vol. 126 (chastyna I)

Sönmez, S. (1998) Tourism, Terrorism and Political Instability. Annals of Tourism Research, vol. 25, № 2, pp. 416-456.

Global Conflict Tracker. Available at: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker

Global Terrorism Index. Available at: https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/#/

Global Terrorism Index 2022. Available at: https://www.visionofhumanity.org/public-release-data/

Global Terrorism Index. Available at: https://nonews.co/directory/lists/countries/global-peace-index

UNWTO World Tourism Barometer: March 2022.

Available at: https://webunwto.s3.eu-west1.amazonaws.com/s3fspublic/202203/UNWTO_Barom22_02_March_excerpt1.pdf?U1d1hw2v5Ga4TSmloKQRNbFKpr6mNygA

National system of tourist statistics / Tourist barometer of Ukraine 2020. Available at: https://www.ntoukraine.org/nsts_analytics_ua.html